Lưu ý về thuế TNCN tại công ty thương mại dịch vụ 2022

Thuế thu nhập cá nhân là một sắc thuế rất quan trọng đối với người lao động. Vì thế, có rất nhiều cá nhân quan tâm đến việc tính toán và nộp loại thuế này để đảm bảo quyền lợi cũng như nghĩa vụ của bản thân. Các bạn hãy cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu những lưu ý về thuế TNCN tại công ty thương mại dịch vụ qua bài viết sau đây.

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là một khoản tiền được trích từ tiền lương của người có thu nhập hoặc từ một nguồn khác nộp vào ngân sách nhà nước khi người đó phát sinh thu nhập đến ngưỡng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Khoản thuế này là khoản được tính sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ.

Thuế thu nhập cá nhân tính trên mức thu nhập của từng cá nhân theo biểu thuế lũy tiến, người nào thu nhập cao thì sẽ nộp thuế cao, người nào có thu nhập thấp thì không phải nộp thuế hoặc nộp thuế thấp. Từ đó, tạo nên một sự công bằng trong xã hội.

2. Những lưu ý về thuế TNCN tại công ty thương mại dịch vụ

● Đối tượng nộp thuế

Theo luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành Căn cứ số 15/VBHN-VPQH quy định luật thuế TNCN:

“Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có phát sinh thu nhập chịu thuế trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có phát sinh thu nhập chịu thuế trong lãnh thổ Việt Nam.

Cá nhân cư trú là cá nhân đáp ứng một trong hai điều kiện sau đây:

Cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.”

Đối tượng nộp thuế TNCN trong công ty thương mại dịch vụ là người lao động có thu nhập chịu thuế trong doanh nghiệp. Hoặc người lao động có thể ủy quyền cho doanh nghiệp nộp thuế hộ mình.

● Thu nhập chịu thuế

Quy định về đối tượng chịu thuế TNCN tại công ty thương mại
Quy định về đối tượng chịu thuế TNCN tại công ty thương mại

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với lao động trong công ty thương mại dịch vụ là thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: 

+ Phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; 

+ Phụ cấp quốc phòng, an ninh; 

+ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; 

Xem thêm: 10 câu hỏi giải đáp về thuế thu nhập cá nhân

+ Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

+ Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; 

+ Trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.

● Thu nhập được miễn thuế

Thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền lương, tiền công của người lao động trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ bao gồm:

– Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

– Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng.

– Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

– Thu nhập của cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

● Cách tính thuế TNCN tại công ty thương mại

Thu thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tính trên thu nhập tính thuế và biểu thuế suất lũy tiến từng phần.

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – tổng các khoản trừ miễn thuế

Các khoản giảm trừ bao gồm có giảm trừ bản thân (11trđ/tháng), giảm trừ người phụ thuộc (4,4trđ/người/năm), giảm trừ bảo hiểm bắt buộc, đóng góp từ thiện nhân đạo.

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế * Biểu thuế suất lũy tiến từng phần

Biểu thuế lũy tiến từng phần tính thuế TNCN tại công ty thương mại
Biểu thuế lũy tiến từng phần tính thuế TNCN tại công ty thương mại

Ví dụ tính thuế TNCN tại công ty thương mại: (đvt: triệu đồng) Ông B là cá nhân cư trú trong năm 2021 phát sinh thu nhập như sau:

Thu nhập từ tiền lương trước khi trừ bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân: 40trđ/tháng

Phụ cấp đặc thù nghề nghiệp: 60trđ

Tiền thưởng: 2 tháng lương

Tiền bồi thường bảo hiểm sức khỏe từ công ty bảo hiểm theo hợp đồng: 80trđ

Tiền thù lao tham gia ban kiểm soát doanh nghiệp: 110trđ

Tính thuế TNCN phải nộp biết ông B có đăng ký 2 người phụ thuộc đủ điều kiện, bảo hiểm bắt buộc là 3trđ/tháng

Công thức

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế * Biểu thuế suất lũy tiến từng phần

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

– Thu nhập chịu thuế:

Thu nhập từ tiền lương trước khi trừ bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân = 40*12 = 480trđ

Tiền thưởng = 40*2 = 80trđ

Tiền thù lao tham gia ban kiểm soát doanh nghiệp = 110trđ

Các khoản còn lại thuộc thu nhập miễn thuế

Tổng thu nhập chịu thuế = 480 + 80 + 110 = 670trđ

Các khoản giảm trừ = Giảm trừ bản thân + Giảm trừ người phụ thuộc + Bảo hiểm bắt buộc = 11*12 + 4,4*2*12 + 3*2 = 243,6trđ

Thu nhập tính thuế = 670 – 243,6 = 426,4 trđ

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 60*5% + (120 – 60)*10% + (216 – 120)*15% + (384 – 216)*20% + (426,4 – 384)*25% = 67,6trđ

● Quyết toán và nộp thuế

– Cá nhân ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp từ 03 tháng trở lên và thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân vẫn đang làm việc tại doanh nghiệp đó có thể ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng không quá mười triệu và đã khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân tại nguồn không có yêu cầu ủy quyền quyết toán đối với khoản thu nhập vãng lai đó,

– Các cá nhân được chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có quyền ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp mới.

– Doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động chỉ được nhận ủy quyền quyết toán thay cho người lao động đối với thu nhập từ tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được từ doanh nghiệp mình trừ các trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, công ty mẹ – con, chi nhánh.

– Cá nhân được doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác mà có tích lũy về phí bảo hiểm mà doanh nghiệp hoặc công ty bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên khoản tiền phí đó thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo kỳ kế toán năm.

– Người lao động nếu không ủy quyền cho doanh nghiệp mình quyết toán thuế thu nhập cá nhân hộ thì phải tự đến cơ quan thuế để quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

– Nếu cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân hộ sẽ bao gồm việc ủy quyền doanh nghiệp nộp thuế thu nhập cá nhân phải nộp nếu có phát sinh. Nếu không ủy quyền cho doanh nghiệp thì cá nhân đó phải tự đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân phải nộp nếu phá sinh.

Thuế thu nhập cá nhân là một nguồn thu quan trọng đối với ngân sách nhà nước. Trên đây Kế toán Việt Hưng đã giới thiệu với các bạn những lưu ý về sắc thuế TNCN tại công ty thương mại. Hi vọng những thông tin hữu ích này sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc và học tập. Còn rất nhiều thông tin nghiệp vụ kế toán đang chờ bạn đón đọc tại fanpage của chúng tôi, truy cập ngay!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...