Chuyên mục: Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Điểm mới trong dự thảo sửa đổi Thông tư 200

sửa đổi thông tư 200

Sửa đổi thông tư 200 | Là thông tư quen thuộc đối với các bạn kế toán. Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014. Dự thảo đã đưa ra để các cơ quan, tổ chức, cá […]

Chuẩn mực kế toán số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con.

chuẩn mực kế toán số 25

Chuẩn mực kế toán số 25 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn.  Gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ và kế toán khoản đầu tư vào công ty con trên […]

Chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay

chuẩn mực kế toán số 16

Chuẩn mực kế toán số 16 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với chi phí đi vay. Gồm: ghi nhận chi phí đi vay vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ; vốn hoá chi phí đi vay khi các chi phí này liên quan trực […]

Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

chuẩn mực kế toán số 17

Chuẩn mực số 17 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Kế toán Việt Hưng sẽ nêu nội dung của chuẩn mực kế toán số 17 để bạn đọc nắm rõ trong quá trình áp dụng xử lý nghiệp vụ. NỘI DUNG CHUẨN MỰC KẾ […]

Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng

chuẩn mực kế toán số 15

Chuẩn mực kế toán số 15 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng xây dựng. Gồm: Nội dung doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng; ghi nhận doanh thu, chi phí của hợp đồng xây dựng […]

Chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác

chuẩn mực kế toán số 14

Chuẩn mực kế toán số 14 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác. Gồm: Các loại doanh thu, thời điểm ghi nhận doanh thu, phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập […]

Chuẩn mực kế toán số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

chuẩn mực kế toán số 10

Chuẩn mực kế toán 10 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán những ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái trong trường hợp doanh nghiệp có các giao dịch bằng ngoại tệ hoặc có các hoạt động ở nước ngoài. Các giao dịch bằng ngoại tệ và […]

Chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản

chuan-muc-ke-toan-so-06-thue-tai-san

Chuẩn mực kế toán số 06 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bên thuê và bên cho thuê tài sản. Bao gồm thuê tài chính và thuê hoạt động, làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.  Nội dung của chuẩn […]

Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho

chuan-muc-ke-toan-so-02

Chuẩn mực kế toán số 02 là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho. Gồm: Xác định giá trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí; Ghi giảm giá trị hàng tồn kho cho phù hợp với giá trị thuần có thể thực hiện […]

Chi phí kế toán đi vay theo chuẩn mực kế toán số 16

chi-phi-ke-toan-di-vay-theo-chuan-muc-so-16

Chi phí kế toán đi vay theo chuẩn mực số 16 Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC. Nội dung chi phí đi vay theo chuẩn mực số 16 là gì?  Chi phí đi vay là lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các […]