QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

1. Chuyển đổi giáo viên

– Học viên được yêu cầu đổi giáo viên khác với các điều kiện sau:

+ Chỉ được yêu cầu đổi giáo viên khác 01 lần duy nhất:

+ Khóa học mới bắt đầu được 01 tuần hoặc 03 buổi học ( nếu qua thời gian này mà Học Viên vẫn muốn đổi Giáo Viên khác thì phải nộp thêm 40% học phí của khóa học)

– Giáo viên mới sẽ không dạy lại những kiến thức mà giáo viên cũ đã dạy

2. Chuyển đổi khóa học

– Học viên được phép chuyển đổi từ khóa học đã đăng ký sang khóa học khác với các điều kiện sau:

+ Khóa học mới bắt đầu được 01 tuần hoặc mới học được 01 buổi

+ Chờ trung tâm sắp xếp giáo viên

3. Chuyển đổi hình thức học

– Được chuyển đổi sang hình thức học khác trong thời gian 02 tuần. Học phí đã nộp cho hình thức tự học sẽ được bù trừ vào hình thức học đăng ký chuyển đổi.
– Hoàn trả toàn bộ 100% học phí

+ Học viên chưa học buổi nào, nhưng không tiếp tục học nữa vì các lý do sau:

++ Học viên đã đợi quá 15 ngày mà Kế Toán Việt Hưng vẫn không sắp xếp được giáo viên giảng dạy (Lỗi do Việt Hưng).

++ Việt Hưng không có giáo viên để dạy cho học viên

4. Quy định khác

– Phải thông báo ngay với trung tâm khi có nhu cầu muốn chuyển đổi giáo viên hoặc khóa học.

– Nhận xét trung thực về nội dung buổi học và kết thúc khóa học.

– Giáo trình có thời hạn 12 tháng. Hết thời hạn nếu học viên có nhu cầu muốn tiếp tục được sử dụng giáo trình thì đăng ký gia hạn với trung tâm.

0 0 Bình chọn
Bình chọn