CHÍNH SÁCH HOÀN LẠI TIỀN

1. Hoàn trả lại học phí

  • Học viên đã đợi quá 15 ngày mà Kế Toán Việt Hưng vẫn không sắp xếp được giáo viên giảng dạy (Lỗi do Việt Hưng).
  • Việt Hưng không có giáo viên để dạy cho học viên

2. Không hoàn trả lại học phí

  • Học viên đã nộp học phí nhưng tự ý không học nữa
  • Chuyển đổi sang khóa học khác có mức học phí thấp hơn
  • Bất cứ trường hợp nào khác nằm ngoài mục 1 đều không được hoàn trả lại học phí

0 0 Bình chọn
Bình chọn