Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 trên HTKK

Như các bạn đã biết, ngày 22/12/2014 BTC ban hành thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định 15 về việc lập và trình bày BCTC áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Chính vì thế, có rất nhiều bạn thắc mắc về cách lên báo cáo tài chính theo thông tư 200 có điểm gì mới và khác biệt không?

báo cáo tài chính theo thông tư 200 trên htkk
Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 trên HTKK

Trong bài viết sau đây, Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn cách lập bộ BCTC theo Thông tư 200/2014/TT-BTC trên phần mềm HTKK một cách chi tiết nhất.

Tham khảo:

1. Nguyên tắc xây dựng chế độ kế toán DN

Khắc phục những điểm còn chưa phù hợp với thực tiện của chế độ kế toán Doanh nghiệp theo QĐ 15/2006/QD-BTC so với Thông lệ và Chuẩn mực kế toán quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và hội nhập quốc tế, ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán DN thay thế QĐ15 và Thông tư 202/2014/TT-BTC.

– Phục vụ tối đa cho yêu cầu quản lý, bao quát được hoạt động của các lĩnh vực, có tính khả thi cao.

– Cập nhật tối đa các thông lệ quốc tế hiện hành, phù hợp với đặc điểm của Việt Nam, vì vậy CĐKT DN lần này có tính phù hợp với các thông lệ quốc tế cao.

– Xác định rõ các nguyên tắc có tính bắt buộc và những nội dung mang tính hướng dẫn.

– Tôn trọng bản chất của giao dịch kinh tế hơn là hình thức thể hiện.

– Tách biệt giữa kỹ thuật ghi sổ kế toán và yêu cầu lập trình bày Báo cáo tài chính.

– Đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu và dễ làm, tiết kiệm chi phí kế toán

2. Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 trên HTKK

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm

Đầu tiên, các bạn cần mở phần mềm HTKK lên, sau đó nhập mã số thuế của đơn vị cần lập bộ báo cáo tài chính rồi bấm Đồng ý.

báo cáo tài chính theo thông tư 200 trên htkk
Truy cập vào hệ thống HTKK của DN

Bước 2: Chọn báo cáo tài chính

Sau khi màn hình chính của phần mềm hiện lên, cho mục Kê khai => Báo cáo tài chính => Bộ báo cáo tài chính năm (TT200/2014/TT-BTC)

báo cáo tài chính theo thông tư 200 trên htkk
Bộ báo cáo tài chính năm (TT200/2014/TT-BTC)

Bước 3: Chọn kỳ tính thuế

Sau khi chọn bộ báo cáo tài chính, cửa sổ Chọn kỳ tính thuế hiện lên. Tại đây các bạn có thể chọn năm tính thuế và các phụ lục kê khai.

thông tư 200
Ví dụ Kỳ tính thuế 2019

+ Năm: Năm tài chính: Ví dụ: 2019

+ Từ ngày…đến ngày: Ví dụ: 01/01/2019-31/12/2019

+ Tích chọn “Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục”

+ Tích chọn: “KQHĐKD”, “LCTTGT hoặc LCTTTT”, ở ví dụ này chọn “LCTTGT”

(Lưu ý chỉ được chọn 1 trong 2 bảng lưu chuyển tiền tệ là LCTTTT (trực tiếp) và LCTTGT (gián tiếp).

+ Chọn “Đồng ý”

Bước 4: Lập Bảng Cân đối kế toán mẫu số B-01/DN theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

báo cáo tài chính
Bảng Cân đối kế toán mẫu số B-01/DN

– Ngày tháng năm: hệ thống tự lấy từ thông tin đến ngày tháng năm trên form nhập niên độ tài chính

– “BCTC đã được kiểm toán”: Mặc định là không check, tuy nhiên hệ thống vẫn cho phép check chọn hoặc bỏ check, không bắt buộc.

– “Ý kiến kiểm toán”: không chọn được nếu bạn không check chọn “BCTC đã được kiểm toán”, bắt buộc chọn nếu check chọn “BCTC đã được kiểm toán” gồm 4 giá trị sau: Ý kiến trái ngược; Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến; Ý kiến ngoại trừ; Ý kiến chấp nhận toàn phần

– Cột “Thuyết minh”: cho phép nhập tối đa 50 ký tự

– Các cột phải nhập: cột [Số cuối năm], [Số đầu năm]

Hỗ trợ lấy dữ liệu Số cuối năm của năm trước sang Số đầu năm của năm nay, cho sửa. Nếu sửa khác thì ứng dụng cảnh báo vàng “Số đầu năm của năm nay khác với Số cuối năm của năm trước”

Tất cả các chỉ tiêu ban đầu nhận giá trị mặc định là 0.

Các chỉ tiêu [111], [112], [121], [122], [123], [131], [132], [133], [134], [135], [137], [141], [149], [151], [153], [155], [211], [212], [213], [214], [215], [216], [219], [222], [223], [225], [226], [228], [229], [231], [232], [241], [242], [251], [252], [253], [254], [255], [261], [262], [263], [268], [311], [312], [317], [318], [320], [321], [324], [331], [332], [333], [334], [335], [336], [338], [339], [340], [341], [342], [343], [411a], [411b], [413], [414], [415], [418], [419], [422], [432]: Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0

Các chỉ tiêu [136], [139], [154], [152], [313], [314], [315], [316], [319], [322], [323], [337], [412], [416], [417], [420], [421a], [421b], [431]: Nhập dạng số âm dương, mặc định là 0

Các hàng có công thức tính toán được chú thích sẽ tự động nhảy số liệu, nên bạn không cần nhập liệu.

– Người lập biểu, Số chứng chỉ hành nghề, Kế toán trưởng: Nhập dạng text

– Giám đốc: Lấy thông tin Người ký trên thông tin chung, cho sửa

– Ngày lập: Mặc định ngày hiện tại của hệ thống, cho sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại

Bước 5: Báo cáo Kết quả kinh doanh theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

báo cáo tài chính theo thông tư 200 trên htkk
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số B-02/DN

– Tất cả các chỉ tiêu ban đầu nhận giá trị mặc định là 0.

– Các cột phải nhập: cột [Năm nay], [Năm trước]

Ứng dụng hỗ trợ lấy dữ liệu cột [Năm trước] của năm trước sang cột [Năm trước] của năm nay, cho sửa. Nếu sửa khác thì ứng dụng cảnh báo vàng “Số đầu năm của năm nay khác với Số cuối năm của năm trước”

– Cột “Thuyết minh”: cho phép nhập tối đa 50 ký tự.

– Các chỉ tiêu [01], [02], [21], [31], [32]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

– Các chỉ tiêu [11], [22], [23], [25], [26], [51], [52], [70], [71]: Nhập dạng số âm dương, mặc định là 0

– Các chỉ tiêu cần ràng buộc kiểm tra tính logic gồm chỉ tiêu ngày ký. Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc BCTC theo quy định của cơ quan thuế.

Bước 6: Lập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

*Lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

thông tư 200
Bảng Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ mẫu số B-03/DN

– Các cột phải nhập: cột [Năm nay], [Năm trước]

Hỗ trợ lấy dữ liệu cột [Năm trước] của năm trước sang cột [Năm trước] của năm nay, cho sửa. Nếu sửa khác thì ứng dụng cảnh báo vàng “Số đầu năm của năm nay khác với Số cuối năm của năm trước”

– Cột “Thuyết minh”: cho phép nhập, tối đa 50 ký tự.

– Các chỉ tiêu: [01], [05], [06], [22], [24], [26], [27], [31], [33], [60]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

– Các chỉ tiêu [02], [03], [04], [07], [21], [23], [25], [32], [34], [35], [36], [61]: Nhập dạng số âm dương, mặc định là 0

*Lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

báo cáo tài chính theo thông tư 200 trên htkk
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

– Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người dùng sẽ sửa lại và được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh, nhập tối đa 50 kí tự.

– Các cột phải nhập: cột [Năm nay], [Năm trước]

Hỗ trợ lấy dữ liệu cột [Năm trước] của năm trước sang cột [Năm trước] của năm nay, cho sửa. Nếu sửa khác thì ứng dụng cảnh báo vàng “Số đầu năm của năm nay khác với Số cuối năm của năm trước”

Các chỉ tiêu [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [09], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [32], [34], [35], [36], [61]: Nhập số âm dương, mặc định là 0

Các chi tiêu [16], [22], [24], [26], [27], [31], [33], [60]: Nhập số dương, mặc định là 0

Các chỉ tiêu [17], [21], [23], [25]: Nhập số âm, mặc định là 0

Bước 7: Kết xuất báo cáo tài chính file XML để nộp cơ quan thuế

– Sau khi nhập xong tất cả dữ liệu trên bảng cân đối , báo cáo KQKD, báo cáo LCTT

– Chọn: “Ghi”

Màn hình hiện thị đã ghi dữ liệu thành công là xong

báo cáo tài chính theo thông tư 200 trên htkk
Đã ghi dữ liệu thành công

Chọn “Kết xuất XML” và lưu ra một vị trí nào đó trong máy tính để gửi dữ liệu qua mạng cho cơ quan thuế

chú ý: không được thay đổi định dạng tên file.

bctc
Kết xuất XML

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 trên HTKK. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào có thể để lại bình luận ngay dưới bài viết hoặc liên hệ với Ketoanviethung.vn để được giải đáp nhanh và chính xác nhất.

Hãy tham gia khóa học báo cáo tài chính tại Kế Toán Việt Hưng để trở thành chuyên gia nhà Kế ngay hôm nay!

Kế Toán Việt Hưng đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục nhà Kế!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...