Trình tự các bước thủ tục đặt in hóa đơn GTGT

Các bước thủ tục đặt in hóa đơn GTGT (kèm danh sách 10 nhà in uy tín hiện nay) – đây chính là nội dung chính mà Kế toán Việt Hưng muốn giới thiệu tới bạn đọc trong bài viết này!

 

in hóa đơn gtgt
Trình tự các bước thủ tục đặt in hóa đơn GTGT

1. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in

Những công ty kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được phép tạo hóa đơn đặt in. Theo khoản 1, Điều 8, Thông tư 39/2014/TT-BTC cho biết:

– Tổ chức kinh doanh mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế hướng dẫn tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư 39/2014/TT-BTC được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Cục Thuế tạo hóa đơn đặt in để bán và cấp cho các đối tượng hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

+ Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

+ Hộ, cá nhân kinh doanh;

+ Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

+ Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

+ Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

2. Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu

Quy trình đặt in hóa đơn GTGT

Bước 1: Làm đơn đề nghị (CHUẨN BỊ HỒ SƠ)

Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in theo Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

3.14.  Mẫu Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in 

 

                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                            …….., ngày ……. tháng …….năm  …….

 

                ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN …

                             (tự in, đặt in)

 

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

 

Tên người nộp thuế: Kế toán Việt Hưng

Mã số thuế: 0106145319

Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế): 2/2 ngõ 84 đường Trần Quang Diệu,   

phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế)………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:

+ Cố định: …………………………………………………………………………………………………..

+ Di động: 098.868.0223 – 091.292.9959 – 098.292.9939

Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế)……………………………………..

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:  …………………………………………………………………………………………………………………..

Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn …… (tự in/đặt in).

Chúng tôi đề nghị … (tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa hóa đơn …… (tự in/đặt in).

Chúng tôi cam kết sử dụng hóa đơn …… (tự in/đặt in) theo đúng quy định.

Nếu vi phạm, tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                        NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                                                                       ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Tải mẫu số 3.14: DOWNLOAD

Theo Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định: “Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

3.15.  Mẫu: Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in/đặt in 

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày……….tháng ……..năm …..

Số: ……/TB-…..….         

 

 

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng hóa đơn tự in/đặt in

 

                      Kính gửi:…………………………………………………………………………..

                      Mã số thuế: ……………………………………………………………………….

                      Địa chỉ nhận thông báo:………………………………………………….

 

          Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

          Sau khi xem xét văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in số …… ngày … tháng… năm… của …..(tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ),

           …(Tên cơ quan thuế)…………… thông báo:

          Trường hợp của …..(tên người nộp thuế)…….. đủ điều kiện/không đủ điều kiện được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in. Lý do:

          1………….

          2…………….

         Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế………….. theo số điện thoại: …………………….. địa chỉ: ………………hoặc có văn bản gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

         …(Tên cơ quan thuế) ……… thông báo để người nộp thuế được biết./.

 

Nơi nhận:                    

– Như trên;

   ……

– Lưu VT;….

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tải mẫu số 3.15: DOWNLOAD

Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.”

Bước 2: Đón tiếp cán bộ thuế

Sau khi đã gửi đơn đề nghị lên cơ quan thuế, cán bộ sẽ đến kiểm tra trụ sở chính của doanh nghiệp. Lúc này, doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp, nhất là về các hồ sơ thủ tục, cùng với cơ sở vật chất:

– Đã treo biển doanh nghiệp tại địa chỉ trụ sở chính;

– Có Văn bản xác nhận quyền sử dụng địa chỉ trụ sở chính của công ty là hợp pháp (Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng mượn nhà Hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên Giám đốc công ty)

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thông báo mẫu dấu, Dấu công ty.

– Có bàn ghế, sổ sách và các vật dụng liên quan khác chứng minh công ty có hoạt động

– Có hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc Cung cấp dịch vụ chứng tỏ công ty đã hoạt động và có nhu cầu xuất hoá đơn cho khách hàng.

Bước 3: Tìm nhà in hóa đơn

Khi Cơ quan thuế đã có thông báo về việc công ty được đặt in hóa đơn GTGT, bạn cần tìm nhà in để đặt in. đó phải là công ty có ĐKKD còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in. Các bạn có thể tham khảo danh sách 10 nhà in uy tín sau đây:

– Công ty Cổ phần In Hồng Hà

– Công ty In Tài chính

– Công ty In Đường sắt

– Công ty Cổ phần Dịch vụ viễn thông và in bưu điện

– Công ty Cổ phần In Cầu Giấy

– Công ty TNHH Thương mại Duy Thành

– Công ty Cổ phần In Tây Hồ

– Công ty Cổ phần Nhà in khoa học & công nghệ

– Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp

– Công ty Cổ phần In Hà Nội,…

 Sau khi đã lựa chọn được Nhà in, việc cần làm bây giờ là chọn mẫu hóa đơn, thống nhất về giá in hóa đơn và thống nhất về Market của tờ Hoá đơn GTGT mà các bạn đặt in.

 Hồ sơ đặt in Hóa đơn GTGT gồm có:

– Bản sao Đăng ký kinh doanh công ty (công chứng)

– Bản sao Chứng minh thư nhân dân của Giám đốc

– Giấy giới thiệu (Nếu giám đốc trực tiếp đi làm thì không cần giấy giới thiệu)

– Bản sao chứng minh thư người được giới thiệu

– Biên bản kiểm tra trụ sở hoặc Xác nhận của Chi cục thuế cho phép đặt in hóa đơn.

Trong đó, cần chú ý:

– Hoá đơn GTGT đặt in phải được in theo hợp đồng.

– Hợp đồng in hóa đơn được thể hiện bằng văn bản theo quy định của Luật Dân sự. Hợp đồng ghi cụ thể loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số thứ tự hóa đơn đặt in (số thứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc), kèm theo hóa đơn mẫu, thông báo của cơ quan thuế về việc chuyển sang sử dụng hóa đơn đặt in của doanh nghiệp.

Trường hợp tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, phải có quyết định in hóa đơn của thủ trưởng đơn vị. Quyết định in phải đảm bảo các nội dung quy định như loại hóa đơn, mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số thứ tự hóa đơn đặt in (số thứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc), kèm theo hóa đơn mẫu.

Hóa đơn đặt in được in ra dưới dạng mẫu in sẵn phải có các tiêu thức đảm bảo khi lập hóa đơn có đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in tự quyết định mẫu hóa đơn đặt in.

Tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.

Đối với hóa đơn do Cục Thuế đặt in, tên Cục Thuế được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Bước 4: Đến nhận hóa đơn đã in xong

– Kiểm tra về chất lượng hóa đơn: đúng mẫu, ký hiệu, các thông số… Sau khi đã kiểm tra xong hóa đơn và không thấy có lỗi, sai sót gì thì doanh nghiệp và nhà in làm biên bản nghiệm thu, bàn giao.

– Thanh lý hợp đồng in với tổ chức đặt in hóa đơn;

– Yêu cầu nhà in xuất hóa đơn đỏ.

Bước 5: Làm thủ  tục thông báo phát hành hóa đơn

Trong vòng 02 ngày trước khi sử dụng hóa đơn GTGT, các bạn phải làm thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Vậy là bạn đọc đã phần nào hiểu rõ hơn về Trình tự các bước thủ tục đặt in hóa đơn GTGT và có cho mình nhiều sự lựa chọn hơn khi tìm kiếm các nhà in uy tín , chất lượng. Chúc các bạn thành công!

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận