Thời điểm giảm thuế GTGT 8% năm 2022 xuất hóa đơn muộn 2023

Hóa đơn xuất muộn bước sang đầu năm 2023, quy định giảm thuế tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP không còn được áp dụng. Nhiều doanh nghiệp lúng túng với các trường hợp giảm thuế, điển hình đối với các giao dịch từ thời điểm giảm thuế nhưng xuất hóa đơn vào năm 2023. Các trường hợp này cần phải xử lý như thế nào?

Công văn 2121/TCT-CS đã có hướng dẫn cụ thể.

1. Hướng dẫn xử lý các trường hợp giảm thuế năm 2022 

Nhận được một số vướng mắc của Cục Thuế liên quan đến việc lập hóa đơn khi thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính Phủ, TCT đã có hướng dẫn tại Công văn 2121/TCT-CS đối với từng trường hợp.

Trường hợp 1: Hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế phát hiện sai sót sau 31/12/2022

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15/2022.NĐ-CP nhưng sau ngày 31/12/2022 phát hiện có sai sót, phải thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế thì mức thuế suất của hóa đơn điều chỉnh/thay thế là 8%.

Nếu trên hóa đơn sai sót về số lượng hàng hóa dẫn đến sai sót về tiền hàng và thuế GTGT thì hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế sẽ áp dụng mức thuế suất GTGT theo quy định tại thời điểm người bán lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế.

Trường hợp 2: Hàng hóa mua trước 1/1/2023 nhưng bị trả lại

Hàng hóa mua trước 1/1/2023 với mức thuế suất 8% nhưng sau ngày 31/12/2022 bị trả lại vì một số lý do như không đúng quy cách, chất lượng, người bán sẽ lập hóa đơn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập với thuế suất GTGT 8%, đồng thời hai bên cần thỏa thuận ghi rõ hàng hóa trả lại.

hóa đơn xuất muộn 3
Thời điểm giảm thuế GTGT 8% năm 2022 hóa đơn xuất muộn 2023

Trường hợp 3: Chiết khấu thương mại mức thuế 8% nhưng năm 2023 mới xuất hóa đơn

Đối với cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại vào thời điểm đang được áp dụng mức thuế 8% đối với hàng hóa đã bán năm 2022 nhưng sang năm 2023 mới xuất hóa đơn thể hiện nội dung chiết khấu thương mại thì xử lý như sau:

  • Nếu số tiền chiết khấu được lập vào lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo sau ngày 31/12/2022: Số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh ở nội dung giá tính thuế, thuế suất áp dụng theo quy định hiện hành tại thời điểm lập hóa đơn.
  • Nếu số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình chiết khấu sau ngày 31/12/2022: Người bán lập hóa đơn điều chỉnh với mức thuế suất 8% tại thời điểm bán hàng.

Trường hợp 4: Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại thời điểm thuế suất 8% nhưng lập hóa đơn sau 31/12/2022

Trường hợp cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP vào thời điểm giảm thuế nhưng sau 31/12/2022 mới lập hóa đơn và hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền trong năm 2022

>> nhưng sau 31/12/2022 mới lập hóa đơn thì sẽ bị xác định là trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm, được áp dụng giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm. 

Ví dụ: Năm 2022, Công ty A có tham gia dự thầu ở hệ thống muasamcong và trúng thầu vào tháng 12/2022 tuy nhiên đến 2023 công ty ông mới giao hàng và xuất hóa đơn thì tính thuế suất như thế nào?

TRẢ LỜI: Căn cứ theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 15/2022/NĐ-CP về đối tượng giảm thuế GTGT và Điều 9, Nghị định 123/2020/NĐ-CP về thời điểm lập hóa đơn và theo Điều 8, Thông tư 219/2013/TT-BTC, trường hợp công ty A ký hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP vào tháng 12/2022 nhưng đến 2023 mới hoàn thành bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

XEM THÊM:

02 Cách hóa đơn điều chỉnh / thay thế không phải gửi Mẫu 04SS-HĐĐT

Hóa đơn thay thế là gì? Cách hạch toán hóa đơn thay thế khác năm tài chính

Cách hạch toán hoá đơn đầu vào để cân đối giữa chi phí & thuế

2. Hợp đồng ký kết giảm thuế GTGT 8% năm 2022 xuất hóa đơn muộn năm 2023

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 8, Thông tư 219/2014/TT-BTC, thời điểm xác định thuế GTGT đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của người bán cho người mua, không phân biệt đã thu tiền hay chưa.

Mặt khác, theo Khoản 1, Điều 9, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của người bán cho người mua, không phân biệt đã thu tiền hay chưa.

Như vậy, thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa của người bán cho người mua vào năm 2022 thì áp dụng mức thuế suất là 8% còn vào năm 2023 thì áp dụng mức thuế suất là 10%.

Hợp đồng dịch vụ

Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ, tại Khoản 2, Điều 8, Thông tư 219/2014/TT-BTC quy định thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc là thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, bất kể đã thu tiền hay chưa.

Mặt khác, tại Khoản 2, Điều 9, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ bất kể đã thu tiền hay chưa.

Như vậy, nếu thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thu tiền trong năm 2022 thì mức thuế suất áp dụng là 8%, nếu hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thu tiền năm 2023 thì áp dụng thuế suất GTGT là mức 10%.

3. Năm 2023 thì có giảm thuế GTGT tiếp không?

Theo quochoi.vn đưa tin: Năm 2023 Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế GTGT 2% quy định tại điểm a khoản 1.1 Điều 3 Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

CỤ THỂ: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

hoá đơn xuất muộn 2
Quy định giảm thuế mới nhất năm 2023

UBTVQH thống nhất phạm vi chính sách giảm thuế áp dụng sẽ tiến hành như Nghị quyết 43/2022/QH15:

UBTVQH thống nhất phạm vi áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng như đã được quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.” 

Dự kiến sẽ chỉ giảm 2% thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15.

Thời gian áp dụng Nghị quyết: Từ 1/7/2022 đến 31/12/2023.

>> Như vậy giảm 2% thuế giá trị gia tăng với nhóm hàng hóa giới hạn như đã áp dụng tại Nghị quyết 43/2022/QH15.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán hóa đơn xuất muộn cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA ĐẶT CÂU HỎI để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại Group CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

hóa đơn xuất muộn 2
Hỏi đáp kế toán thuế hóa đơn xuất muộn

Trên đây là hướng dẫn xử lý đối với một số trường hợp giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Cơ sở kinh doanh cần lưu ý để xuất hóa đơn phù hợp, tránh trường hợp bị quy vào hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm sẽ dẫn tới bị phạt.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận