Hồ sơ và thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ và thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân – Với nền kinh tế ngày càng phát triển, thủ tục mở công ty đơn giản dẫn đến các doanh nghiệp tư nhân mọc ra như nấm. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều doanh nghiệp tư tiến hành chấm dứt hoạt động kinh doanh với nhiều lý do khác nhau. Lý do phổ biến nhất khiến doanh nghiệp tư nhân giải thể vẫn là do mục tiêu kinh doanh đề ra lúc ban đầu không đạt được.

Tuy nhiên để giải thể được doanh nghiệp tư nhân thì bạn cần phải chuẩn bị rất nhiều hồ sơ trải qua rất nhiều thủ tục theo quy định pháp luật. Chính vì thế, Bài viết này Kế Toán Việt Hưng sẽ giúp bạn chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí.

1. Giải thể doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân được hiểu như thế nào?

Điều 188 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về loại hình doanh nghiệp tư nhân như sau:

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

– Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

– Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Giải thể doanh nghiệp tư nhân là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp để doanh nghiệp tư nhân thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Theo đó, giải thể doanh nghiệp tư nhân được hiểu là việc chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp tư nhân. Việc giải thể doanh nghiệp tư nhân không chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp mà còn là quan hệ giữa doanh nghiệp tư nhân với các chủ thể khác, bao gồm bạn hàng, đối tác, người lao động trong doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

2. Các trường hợp doanh nghiệp tư nhân thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Theo khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp số 68/2020/QH13, cũng như các loại hình doanh nghiệp khác doanh nghiệp tư nhân bị giải thể trong một trong hai trường hợp sau đây:

A, Giải thể tự nguyện

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

B, Giải thể bắt buộc

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

3. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân

Thành phần hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 208 và Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm:

– Thông báo giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

– Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;

– Phương án giải quyết nợ. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)

– Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

4. Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

4.1. Giải thể doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp giải thể tự nguyện

Việc giải thể doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện theo các quy định tại Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ gửi Phòng Đăng ký kinh doanh bao gồm:

+ Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp tư nhân;

+ Phương án giải quyết nợ (nếu có)

– Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải:

+ Đăng tải các giấy tờ ở Bước 1 và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

+ Chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân;

+ Gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

– Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế.

Bước 2: Thanh toán hết các khoản nợ

Khoản 2 và Khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về người tổ chức thanh lý tài sản và thứ tự thanh toán nợ. Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân
Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

(1) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

(2) Nợ thuế;

(3) Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ thể doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

Bước 3: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp (nếu có)

Việc làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Khoản 8 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định việc giải thể doanh nghiệp thực hiện theo hai phương thức:

– Trường hợp giải thể theo hồ sơ, Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể

==> Gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

4.2. Giải thể doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp giải thể bắt buộc

Việc đăng ký giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án phải được thực hiện theo các trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân được quy định tại Điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải quyết định và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

Bước 2: Doanh nghiệp tư nhân thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo Bước 4 của thủ tục trong trường hợp theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật trình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trình tự, cách thức thực hiện tại các bước 2, 3, 4 thực hiện tương tự như trường hợp giải thể tự nguyện.

Trên đây là thông tin chung về việc giải thể doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu cần thêm bất cứ thông tin gì, bạn vui lòng truy cập fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều nội dung nghiệp vụ quan trọng.

5 1 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hiền Helen
Hiền Helen
Bình chọn :
     

em muốn làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp ( cty cổ phần) cho em hỏi hồ sơ gồm những Ji ạ?

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Hiền Helen

Chào bạn, với câu hỏi này Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau:

🔹 🔹 Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty
Quyết định giải thể doanh nghiệp gồm các nội dung:
– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
– Lý do giải thể
– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ
– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật
🔹 Bước 2: Thông báo công khai cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể
🔹 Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty
🔹 Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi thanh toán hết khoản nợ
🔹 Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...