Tải mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng kho bãi | Kế toán Việt Hưng

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng kho bãi – Là hợp đồng thuê nhà xưởng được ký trên sự tự nguyện của các bên liên quan & người thay mặt tổ chức ký hợp đồng có đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đây cũng là 1 trong những điều kiện cần thiết cho doanh nghiệp tiến hành đầu tư, mở rộng kinh doanh. Cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết ngay dưới đây.

mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng kho bãi
Tải mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng kho bãi | Kế toán Việt Hưng

1. Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng kho bãi

mau hop dong thue nha xuong kho bai

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.………………………………………………)

(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (có thể là văn phòng công chứng khác do các bên thỏa thuận đúng theo quy định của pháp luật)

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số … thành phố Hồ Chí Minh

Chứng nhận:

– Hợp đồng ……………………………………………. được giao kết giữa Bên A là .……………… và Bên B là ………..……….. ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

– Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

– Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm .…. tờ, .….trang), cấp cho:

+ Bên A .….. bản chính;

+ Bên B .….. bản chính;

+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng .…………….. , quyển số .………… TP/CC- .………….

 

Công chứng viên

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Việc công chứng hoặc chứng thực hợp đồng này quy định tại Điều 17 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

(2) Tổ chức, cá nhân cho thuê nhà xưởng, kho bãi phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

(3) Nhà xưởng, kho bãi cho thuê phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

(4) Giá thuê và phương thức thanh toán được thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

(5) Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

TẢI VỀ Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng kho bãi

2. Mẫu hợp đồng thuê đất sử dụng làm nhà xưởng, kho bãi

HỢP ĐỒNG SỐ: …….CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Hôm nay, ngày….tháng…năm… tại địa chỉ: … chúng tôi gồm:

1. Bên cho thuê đất:

Ông (bà): ………………………………… tuổi ………….

– Sinh ngày:………………………………..………………..

– CMND/ CCCD số:………………………………..………

– Nghề nghiệp: ……………………………………..………

– Hộ khẩu thường trú: …………………………….………

2. Bên thuê đất:

Ông (bà): ………………………………… tuổi …….……

– Sinh ngày:………………………………..………………..

– CMND/ CCCD số:………………………………..………

– Nghề nghiệp: …………………………………………

– Hộ khẩu thường trú: …………………………………

Hoặc ông (bà): …………………………………………

– Đại diện cho (đối với tổ chức): ………………………

– Địa chỉ: …………………………………………………

– Số điện thoại: ………………….. Fax: ………………

Thửa đất cho thuê:

– Diện tích đất cho thuê: …………………………… m2

– Loại đất: ………………………………………………

Hạng đất (nếu có):

– Thửa số: …………………………………….…………

– Tờ bản đồ số: …………………………………………

– Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………. do …………………cấp ngày …… tháng …… năm ……..

Tài sản gắn liền với đất (nếu có):

3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:

– Thời hạn cho thuê là …………… kể từ ngày …… tháng …… năm ……… đến ngày ……. Tháng …… năm …..

Số tiền thuê đất (bằng số) là: ……… đ/m2 (ha)/năm (tháng)..

(bằng chữ: ……………………………………………)

– Thời điểm thanh toán: ……………………………

– Phương thức thanh toán: …………………………

– Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.

– Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.

– Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không hủy hoại làm giảm giá trị của đất.

– Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.

– Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

– Cam kết khác: ……………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

– Hợp đồng này lập tại ………ngày ….. tháng …. năm ….., thành …… bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân …………. dưới đây xác nhận.

BÊN CHO THUÊ ĐẤT

(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

BÊN THUÊ ĐẤT

(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

XEM THÊM: Các Khóa học Kế toán Online tại Việt Hưng

3. Ví dụ mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng bằng tiếng anh

The Socialist Republic of Viet Nam

Independence – Freedom – Happiness

——****——

FACTORY LEASE CONTRACT

No. 1803-SV-HB

 

Pursuant to Civil Code 91/2015/QH13 date 14/06/2005 the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

–  Pursuant to the Trade law of Vietnam.

– Pursuant to the demands and agreement of Parties.

Today, 30th, Mar 2018 at SAVIMEC JOIN STOCK COMPANY, address factory: Lot K-1-3, Dai Dong Industrial zone, Tan Hong ward, Tu Son and Hoan Son, Tien Du district, Bac Ninh province.

We are:

 

I/. THE LESSOR – (Party A):

-Name of company:  ……………………………………………………..

-The business registration certificate No: ………………………..

-Address: …………………………………………………………………….

-Represent: Mr/Msr. …………………………………………………….

-Position: ……………………………………………………………………..

-Tell: …………………………………………………………………………….

-Fax:

– Account name: ……………………………………………………………

– Account number: ……………………………………………………….

– Beneficiary Bank: ……………………………………………………….

– Address: ……………………………………………………………………

– Swift code: ………………………………………………………………..

 II/. THE LESSEE (Party B):

– Name of company: …………………………………………………….

–  The business registration certificate No:……………………..

– Address: ………………………………………………………………….

– Represent: ………………………………………………………………

– Position: ………………………………………………………………….

 

After the carefulagreement, the two parties commit to lease this area to setup factory and office of   HB TECH COMPANY LIMITED  with the terms and conditions as follows:

 

TERMINOLOGY EXPLAINED

1. Position, the actual lease area: ……….m2, Lot …….Dai Dong Industrial zone, Tan Hong ward, Tu Son and Hoan Son, Tien Du district, Bac Ninh province.

2. Contract term: ….years, its effect from the day …/…/….. party A handover factory to party B from …/…/……

 

ARTICLE I:OBJECTS OF THE CONTRACT

 1.1 Party A agrees to lease to Party B the factory at address at Lot ….., Dai Dong Industrial zone, Tan Hong ward, Tu Son and Hoan Son, Tien Du district, Bac Ninh province. (The exact location leased premises is shown in the drawings attached in this contract).

 

The lease property include:

1.1.1. Manufactory:

-The factory has a total area of 2.170 m2 factory (Features, boundaries are limited by the overall diagrammatic representation and status details specific handover minutes)

1.1.2. Power systems include:

– Electricity meters to allow …..kvA power transformer inside the factory and electrical systems for factories.

(Status, quality detailed user-specific  handover minutes)

 1.1.3. Other Leased Premises:

– The parking: …sq. m the rent: ..$/m2/month

-Water production, drinking water, wastewater system (Status, quality detailed user-specific delivery records).

– Power supply systems for production, lighting, security.

In addition to the properties mentioned above side B is entitled to use the common infrastructure of the entire system such as internal roads with the general regulations related to property leasing.

 

1.2 The purpose of using:

1.2.1. Party A is the current owner and the owner used to legitimate land use rights and assets attached to land (including all workshops, warehouses and enclosed facilities)  Lot …., Dai Dong Industrial zone, Tan Hong ward, Tu Son and Hoan Son, Tien Du district, Bac Ninh province. Party A and leasing functions are allowed to rent property on the ground. Party B is now 100% owned foreign, there is demand for factories and warehouses, and facilities attached to the side of a business, the production of appropriate professions with the laws of Vietnam.

Therefore, Party A to agree to make a lease to party B and Party B agrees to lease the property of the A …. m2 factory including workshop and facilities together with details specified in Article 1.1 of this Contract.

 

ARTICLE  II:  THE FACTORY RENTAL

 

2.1  Rents Factory: is an amount of USD money exchanged into  Viet Nam Dong

– Rent ………. m2 factory.

Currency: USD

Unit PricePriceTotal amount
Unit price/m2/month  
Amount/ 3 month  
Amount/06 months  

 

– The fee for security, cleaning, maintenance electricity system, electricity for light: ……VNĐ/month

2.2 The rental fee excluded VAT tax (10%)

2.3 The rental fee is fixed during 02 years, after 2 years contract, the rent fee can change to 10% under average rate of increase or decrease in market prices at that time.

In case of expired leases (4 years), but party A continues for lease, party B continues to demand rent workshop area, storage under this contract, Party B is entitled to priority lease. The rent fee can vary up to under average rate of increase or decrease in market prices at that time but up and down fluctuations do not exceed 10% / total value of this contract. Party B continues to use the utility as the original agreement

 

ARTICLE III: PAYMENT METHOD

3.1.The rental will be payable in Vietnam Dong/ USD  at the selling rate of the Joint stock bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) at the time of payment by bank transfer.

 

3.2. Payment: … months/ times in advance

The 1st payment:

Party B will pay to Party A amounts under 2 times:

+ Stage 1: The B deposits 3 months equivalent to the amount is …… USD immediately after the contract is signed.

 

+ Stage 2: Party B shall pay Party A 06 months equivalent to the amount is 39,060 USD before 01/6/2018

The following payment periods: Party B shall pay Party A 06 months/time, the time before the payment before 10 days from the date of expiry of 06 months’ rent once before.

– If Party B delays to make the payment, Party B shall be required to pay the interest for each delayed day according to the interest rate of Vietcombank on the date of payment. If Party B pays later than the deadline stipulated in the contract, Party B shall be considered to breach this contract.

ARTICLE IV: REPAIRS

During the lease period, Party B must preserve, maintain and repair the damaged portion of the rent area and the Party B shall pay the expense the damage by party B, to ensure that the rent area has remained active in the best condition. All repairs and change must be the Party A agreed in writing, Party B is not responsible for those costs and natural wear of the rent area. In case the lease area damaged by the material quality, material, Party A shall immediately repair to ensure corrective and not affect the production and trading of Party B.

 

ARTICLE V: HANDOVER

5.1 On reception day of area for rent, Party A and Party B will agree to draw up a factory handover minutes

Even at the time of signing the contract, Party A undertakes to Party B provide all documents related to property leasing and rental, and records relating to the legal status of the A, including:

1. Certificate of investment.

2. Certificates of land use rights, named party A.

3. Certificate of business registration of party A.

4. Construction permit

5. Diagram technical design together with factory

6. Fire Protection.

Party A agrees to give B the entire above-named documents notarized copy of the 02 state agencies having jurisdiction.

5.2 Handover records is sign for certification by the two parties and attached in this contract and outlined in Appendix of this contract. After the signing the initial inventory, Party B will be officially reception lease  area

5.3 When return the rented area, Party B hasn’t to remove or properly restore to original state and Party B has the right to sell or transfer the assets legally owned by Party B. All repairs, the changes done before by party B can become assets of party A and Party A isn’t indemnified costs for the Party B with the consent of Party B.

5.4 Party B shall notify Party A immediately about any malfunctioning in the rent area, or the changes may affect property of Party B.

 

 

ĐIỀU VI: THE RIGHT AND OBLIGATIONS OF THE PARTY A

6.1. Support power meter, meter installation and the transformer inside the factory with allowed power is 350 KVA for party B. Party A will build the parking lot (motorbike) for party B with minimum area of ​​80m2. Party A commitment to the entire area, with factories, warehouses, facilities and property on land party B lease owned by party A and lawful use of Party A. Party A commitment to ensure the accuracy, truthfulness and legality of all documents relating to the lease of the premises of A are defined in Article 5 of this contract in accordance with law, and is responsible for ensuring full legal supplements to ensure conformity with the purpose of renting premises for party B in accordance with law.

6.2. Party A commitment to ensure the use of legally separate to Party B, Party A has the obligation to create conditions favorable to party B use ground and use assets effectively rent during the lease specified in this contract.

6.3. Party A are obliged to complete the entire factory and property, together with the facilities before handing over the factory.

At the date of signing, the handover completed property, all property obligations of Party B under this contract takes effect. Party A shall not be responsible for the maintenance and loss of property has been handed over.

6.4. Party A committed to the structure of buildings, warehouses, office buildings normally used.  Party A shall warranty to repair the roof and windows and other properties during 05 years. During the lease term if the factory is damaged, degraded fault of Party B, Party B shall be responsible for maintenance and repairs to restore damaged condition using average usually the property.

6.5. Party A committed to the time of transfer, all equipment assets specified in Article 1 of this contract are in normal operating condition.

6.6. Party A is responsible for implementing all financial obligations related to land use rights, such as rental fee and related fees, payment for the lease rights granted land use, buildings as prescribed by law.

6.7. Party A shall produce VAT invoices to Party B when Party B require.

6.8. For fire safety, party A is responsible for completing the additional fire safety outside for party B and responsible to the law and take responsibility before the state agency in charge of it.

6.9. Party A and Party B shall assist the administrative procedures for Industrial Park, Security, Local Government departments and agencies, ensuring creates favorable conditions for party B during operation production and business party B

 

 

ARTICLE VII: THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTY B

7.1. Party B has the obligation to use the leased premises for the right purpose. When party B need repair as required rehabilitation own use and will discuss the specific consent of Party A.

-Party B is entitled to finishing construction of the interior (eg: baffles, office, canteen, toilets …) before and after taking delivery of the workshop.

-Party B is entitled to lease 80m2 parking lot, the rental fee is 1,0USD/m2/month.

7.2. Do not bring the party A’s lease property to mortgage, pledge, dispersed in any form.

7.3. Party B has the obligation to receive a handover from the entire surface, factory, the current status of property, equipment and furniture is delivered within the time limit specified in Table 7 of this contract thing. Party B must consider carefully check the operation status of the leased property, and to ensure that the leased property is in an active state /normal use. The asset does not guarantee party B has the right to refuse to recognize lease assets.

7.4. Party B may request Party A (the lessor) to repair, maintenance workshops, warehouses and other facilities attached in case the property is damaged, degraded, through no fault of party B.

7.5. Party B is responsible for repair, refund if damage or loss of equipment, property leased by Party A (in workshop).

7.6. Party B has the right to use property, machinery, installation of additional equipment to serve your manufacturing business. All asset are invested, more installations owned by Party B, Party B has the right to move to after the end of the lease.

7.7. Party B has the obligation to pay rental in accordance with the agreement.

7.8. Party B is entitled to use common spaces such as airport internal road, a car. Not arbitrarily go into private sector work of Party A and other workshops without the consent of the A.

7.9. Party B may request Party A strict implementation and management rules, general rules about working in a factory. A party has the right to ban not to rent out the area of the B.

7.10. Party B is responsible for all manufacturing operations of its business in accordance with current laws of the State of Vietnam.

7.11. Party B has the right to direct the signing of service contracts and incurred responsible for payment of rental charges outside the factory as electric, telephone, business tax, cleaning fee, a full environmental … and timely manner according to the provisions of the Industrial Park and collaborative business units.

7.12. Party B has full rights to use factories, warehouses and facilities leasing party A in the production and business operation of Party B in accordance with the content and purpose of the lease contract.

7.13. Party B may request Party A support in the administrative procedure the Industrial Park, Security, Local Government departments and agencies related to the A, make sure to create favorable conditions for the B during manufacturing operations and business of the B.

7.14. Party B has the obligation to comply with the general provisions of law, regulations of the industry and responsible use and preservation of the property rented a safe, comply with the provisions of this lease agreement.

7.15. Party B install power lines to factory, fire protection in factory, and get Certificate of DTM.

 

 

ARTICLE VIII: CONTRACT TERM PENALTY

The parties undertake not to unilaterally terminate the contract before the deadline.

8.1 In case party A unilateral terminate the contract, Party A will return to party B the amount of lease time remaining rental fee that party B paid and subject to fines equal to (06) six months rental fee.

8.2. In the case Party B unilaterally terminate the contract, Party B has to pay penalty of 06 months’ rental fee.

 

 

ARTICLE IX: TERMINATION OF THE CONTRACT

Party A has the right to unilaterally terminate the contract without incurring penalties if Party B is one of the following acts:

9.1.Do not pay the rental fee for 30 days as stipulated in Article 3

9.2.Damaging serious the property (worth over 1 billion VND) with no compensation in 60 days.

9.3.Party B has the right to unilaterally terminate the contract without incurring fines and request to damage compensation, if Party A is one of the following acts:

a) Do not hand over the leased property and in accordance with the provisions of the contract. b) Do serious damage to the property of the B (with values ​​greater than 1 billion VND) due to the fault of party A.

In addition to the above cases the parties undertake not to unilaterally terminate the contract before maturity.

 

ARTICLE X: SETTLEMENT OF DISPUTES

 

Any dispute arising by the parties during contract performance are prioritizing resolved through negotiations to jointly find the optimal measures to ensure the rights and interests of the parties. In the absence of bargaining, the two sides agreed to refer the matter for resolution at the People’s Court of Vietnam authorized under the provisions of the law of Vietnam.

 

ARTICLE XI: GENERAL PROVISIONS

 

11.1. All amendments and supplements to this Agreement shall only be effective upon the parties making the agreement or contract addendum and signed by the authorized person full of both parties. The amendments will be considered an integral part of the contract and shall take effect from the signing date.

11.2. The two sides pledged to strictly implement the provisions of the contract.

11.3. This contract shall be effective from the date of signing and will expire when the contract period has expired or when the contract is subject to the new changes as required.

11.4. This contract consists of 10 pages, 11 articles, written in Vietnamese and English, in case there is any dispute, the Vietnamese version will be the main copy to solve the dispute, with 02 copies, party A keeps 01 copy, party B keeps 01 copy with the same validity.

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——****——

HỢP ĐỒNG THUÊ XƯỞNG

Số: 1803-SV-HB

    – Căn cứ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  – Căn cứ Luật Thương mại Việt Nam.

  – Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận của các Bên.

 Hôm nay ngày 30 tháng 03 năm 2018 tại Trụ sở   CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ SAO VIỆT, địa chỉ nhà máy:   Lô K-1-3 Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn và xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh .

Chúng tôi gồm có:

 I/.BÊN CHO THUÊ – ( Gọi tắt là Bên A)

-Tên công ty:  ……………………………………………………

– Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………………..

– Địa chỉ:  ………………………………………………………….

– Đại diện bởi: …………………………………………………..

– Chức vụ: …………………………………………………………

– Số điện thoại : ………………………………………………

– Fax :

– Tên tài khoản ngân hàng:  ………………………………..

– Số TK: ………………………………………………………….

– Tên NH: ………………………………………………………..

– Chi nhánh: …………………………………………………….

– Swift code:……………………………………………………..

 

II/. BÊN THUÊ (Gọi tắt là Bên B)

– Tên công ty: ………………………………………………….

– Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………….

– Đại diện bởi:  ……………………………………………….

– Chức vụ: ……………………………………………………..

 

Sau khi bàn bạc thoả thuận, hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng thuê nhà xưởng này với mục đích làm nhà xưởng và văn phòng  HB TECH COMPANY LIMITED   với nội dung cụ thể như sau:

 

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

1.   Ví trí, diện tích thuê thực tế: …….. m2 tại   Lô….. Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn và xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh .

2.   Thời hạn hợp đồng: ….. năm tính từ ngày …/…/…. Bên A bàn giao nhà xưởng cho Bên B từ ngày …/…/…..

 

ĐIỀU I :  ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

 1.1  Hai bên đã thống nhất rằng Bên A cho Bên B thuê thuê xưởng có địa chỉ Lô ….. Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn và xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. (Vị trí chính xác nhà xưởng cho thuê được thể hiện bằng bản vẽ bặt bằng có đính kèm Hợp đồng này).

Tài sản thuê và cho thuê: 

1.1.1. Xưởng sản xuất :

–  Nhà xưởng diện tích là là 2.170 m2 nhà xưởng (Đặc điểm, ranh giới được giới hạn bởi theo sơ đồ tổng thể và hiện trạng chi tiết cụ thể theo biên bản bàn giao)

1.1.2. Hệ thống điện gồm :

– Biến thế điện cho phép ….kvA, cùng hệ thống điện cho nhà xưởng.

(Tình trạng, chất lượng sử dụng chi tiết cụ thể theo biên bản bàn giao )

1.1.3. Mặt bằng cho thuê khác :

– Nhà để xe …m2 với giá ..$/m2/month

– Hệ thống dẫn nước sản xuất, nước sinh hoạt, nước thải

(Tình trạng, chất lượng sử dụng chi tiết cụ thể theo biên bản bàn giao )

– Hệ thống cấp điện cho sản xuất, chiếu sáng, bảo vệ.

Ngoài các tài sản nêu trên bên B được quyền sử dụng chung các cơ sở hạ tầng khác như toàn bộ hệ thống đường nội bộ và các tiện ích khác theo quy định chung có liên quan đến tài sản thuê nhà xưởng.

1.2  Mục đích sử dụng:

1.2.1. Hiện nay Bên A đang là chủ sử dụng và chủ sở hữu hợp pháp đối với quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (bao gồm toàn bộ nhà xưởng, kho bãi và cơ sở vật chất kèm theo) tại Lô ….. Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn và xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.. Bên A có chức năng cho thuê và được phép cho thuê tài sản trên đất. Bên B là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, có nhu cầu thuê nhà xưởng và kho bãi, cùng cơ sở vật chất kèm theo của bên A để kinh doanh, sản xuất các ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam.

Do vậy bên A đồng ý cho bên B thuê và bên B đồng ý thuê tài sản của bên A bao gồm nhà xưởng …. m2 và cơ sở vật chất kèm theo được quy định chi tiết tại điều 1.1 của Hợp đồng này.

 

ĐIỀU II. GIÁ THUÊ NHÀ XƯỞNG

 

2.1 Giá thuê nhà xưởng: là một khoản tiền USD quy đổi tương ứng ra Việt Nam Đồng.

– Giá thuê …….. m2 nhà xưởng

Đơn vị tính: USD

Đơn giáGiá/m2Tổng giá
Giá/m2/tháng….…… 
Tiền/ 3 tháng  
Tiền/06 tháng  

 

– Phí bảo vệ, bảo trì trạm điện, dọn vệ sinh và chiếu sáng khu vực chung: ……….VNĐ/tháng

2.2 Giá thuê chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (10%).

2.3 Giá thuê cố định trong 02 năm đầu, sau 2 năm giá thuê có thể điều chỉnh theo giá thị trường nhưng lên xuống không vượt quá 10%.

Trong trường hợp hết hạn hợp đồng thuê (4 năm) mà bên A vẫn tiếp tục có nhu cầu cho thuê, bên B tiếp tục có nhu cầu thuê diện tích nhà xưởng, kho bãi theo hợp đồng này thì bên B được quyền ưu tiên thuê tiếp. Giá thuê có thể dao động lên xuống theo mức bình quân của sự tăng giảm giá cả thị trường tại thời điểm đó nhưng sự dao động lên xuống không vượt quá 10% / Tổng giá trị Hợp đồng này. Bên B vẫn tiếp tục được sử dụng những tiện ích như đã thỏa thuận ban đầu

 

ĐIỀU III: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1.  Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng tiền Việt nam đồng hoặc đồng đô la Mỹ tương ứng bằng hình thức chuyển khoản tính theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tại thời điểm thanh toán.

3.2. Hình thức thanh toán: … tháng /lần, thanh toán trước.

-Kỳ thanh toán lần thứ 1:

Bên B thanh toán cho bên A số tiền  theo 2 lượt :

+Lần 1: Bên B đặt cọc 3 tháng tiền thuê  xưởng tương đương với số tiền là ….. USD ngay sau khi hợp đồng được ký kết.

+Lần 2: Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A 06 tháng tương đương …. USD trước ngày 01/06/2018.

Các kỳ thanh toán sau: Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A 06 tháng /lần, thời điểm thanh toán trước trước 10 ngày tính từ ngày hết 06 tháng tiền thuê lần trước đó.

– Trong trường hợp Bên B chậm trễ trong việc thanh toán sẽ phải trả cho Bên A số tiền lãi theo tỷ lệ lãi suất chậm trả của Ngân hàng Vietcombank. Nếu Bên B chậm thanh toán quá thời hạn theo quy định trong hợp đồng thì Bên B sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng.

 

ĐIỀU IV: SỬA CHỮA

Trong suốt thời hạn thuê, Bên B phải giữ gìn, duy trì, Bên B sửa chữa đối với những hư hỏng phần diện tích thuê do bên B gây ra hư hỏng với chi phí do Bên B chịu, nhằm bảo đảm cho phần diện tích thuê luôn hoạt động ở điều kiện tốt nhất. Mọi sửa chữa, thay đổi phải được Bên A đồng ý bằng văn bản, Bên B không chịu trách nhiệm và chi phí cho những hao mòn tự nhiên của phần diện tích thuê. Trường hợp các phần diện tích cho thuê bị hư hỏng do chất lượng chất liệu, vật liệu thì Bên A phải ngay lập tức sửa chữa khác phục và đảm bảo không bị ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của Bên B.

ĐIỀU V: BÀN GIAO

5.1 Vào ngày tiếp nhận phần diện tích cho thuê, Bên A và Bên B sẽ thỏa thuận lập một biên bản bàn giao nhà xưởng.

Ngay tại thời điểm ký kết hợp đồng, Bên A cam kết cung cấp cho bên B toàn bộ hồ sơ có liên quan đến tài sản thuê và cho thuê, cùng hồ sơ liên quan đến tư cách pháp nhân của bên A, gồm có:

1. Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bên A.

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bên A.

4.Giấy phép xây dựng.

5. Sơ đồ kỹ thuật thiết kế nhà xưởng kèm theo

6. Phòng cháy chữa cháy.

Bên A đồng ý cung cấp cho bên B toàn bộ các tài liệu nói trên làm 02 bộ sao công chứng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5.2 Biên bản bàn giao được hai bên ký xác nhận và được đính kèm trong Hợp đồng này nêu tại Phụ lục hợp đồng này. Sau khi ký Bản kiểm kê ban đầu, Bên B sẽ chính thức được tiếp nhận phần diện tích cho thuê.

5.3 Khi trả lại phần diện tích thuê, bên B không phải dỡ bỏ hoặc khôi phục lại theo đúng hiện trạng ban đầu và bên B có quyền bán hoặc chuyển nhượng lại phần tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên B. Mọi sửa chữa, thay đổi mà bên B làm trước đó có thể trở thành tài sản của Bên A và Bên A không phải bồi hoàn chi phí cho bên B với sự đồng ý của bên B.

5.4 Bên B phải thông báo cho Bên A ngay về mọi hỏng hóc tại phần diện tích thuê, hoặc những thay đổi có thể ảnh hưởng đến tài sản của Bên B.

ĐIỀU VI: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 

6.1. Hỗ trợ bên B lắp công tơ với biến thế điện cho phép trong nhà xưởng là 350 KVA cho bên B. Bên A xây bãi đỗ xe (xe máy) cho bên B với diện tích tối thiểu 80m2.  Bên A cam kết toàn bộ diện tích đất, cùng nhà xưởng, kho bãi, cơ sở vật chất, tài sản trên đất cho bên B thuê thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của bên A. Bên A cam kết đảm bảo tính chính xác, trung thực và hợp pháp của toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng của bên A được quy định tại điều 5 của hợp đồng này theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ pháp lý bổ sung, đảm bảo phù hợp với mục đích cho bên B thuê nhà xưởng theo đúng quy định của pháp luật.

6.2. Bên A cam kết đảm bảo quyền sử dụng riêng rẽ và hợp pháp của bên B, Bên A có nghĩa vụ tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng và tài sản thuê một cách hiệu quả trong suốt thời gian thuê được quy định tại hợp đồng này.

6.3. Bên A có nghĩa vụ hoàn thiện toàn bộ nhà xưởng cùng tài sản, cơ sở vật chất kèm theo trước ngày bàn giao nhà xưởng.

Tại ngày các bên ký nhận bàn giao xong tài sản, mọi nghĩa vụ về tài sản của bên B thuộc hợp đồng này có hiệu lực. Bên A không chịu trách nhiệm về bảo quản và mất mát tài sản đã được bàn giao.

6.4. Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng,  được sử dụng bình thường. Bên A sẽ bảo hành sửa chữa toàn bộ phần mái nhà cửa sổ và toàn bộ các phần cho thuê khác trong 04 năm. Trường hợp trong thời gian cho thuê mà nhà xưởng bị hư hỏng, xuống cấp do lỗi của bên B thì Bên B có trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng nhằm khôi phục tình trạng sử dụng bình thường của tài sản.

6.5. Bên A cam kết vào thời điểm bàn giao, mọi thiết bị tài sản nêu tại điều 1 của hợp đồng này đều trong tình trạng hoạt động bình thường.

6.6. Bên A có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ tài chính liên quan đến quyền sử dụng đất như tiền thuê đất và các loại phí có liên quan, nộp thuế cho thuê quyền sử dụng đất, nhà xưởng theo quy định của pháp luật.

6.7. Bên A có trách nhiệm xuất hóa đơn VAT cho bên B khi được bên B yêu cầu.

6.8. Đối với an toàn phòng cháy chữa cháy, Bên A có trách nhiệm đảm bảo đủ điều kiện hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy ở bên ngoài nhà xưởng, và chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đó.

6.9. Bên A có trách nhiệm hỗ trợ bên B các thủ tục hành chính với Khu Công nghiệp, An Ninh, Chính quyền Địa Phương và các Cơ quan ban ngành, đảm bảo tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bên B trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của bên B.

 

ĐIỀU VII: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 

7.1. Bên B có nghĩa vụ sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê. Khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể và được sự đồng ý của Bên A.

-Bên B được quyền thi công hoàn thiện phần nội thất (vd: vách ngăn, văn phòng, trần nhà, nhà ăn, nhà vệ sinh…) trước và sau ngày nhận bàn giao nhà xưởng.

-Bên B được thuê 80m2 bãi đỗ xe với giá thuê là 1,0USD/m2/tháng.

7.2. Không được mang tài sản thuê của bên A để thế chấp, cầm cố, tẩu tán dưới bất cứ hình thức nào.

7.3. Bên B có nghĩa vụ nhận bàn giao từ bên A toàn bộ mặt bằng, nhà xưởng, hiện trạng tài sản, các trang thiết bị đồ dùng hiện có theo đúng thời hạn bàn giao được quy định tại hợp đồng này. Bên B phải xem xét, rà soát kỹ tình trạng hoạt động của tài sản thuê, và phải đảm bảo rằng tài sản thuê là trong trạng thái hoạt động/sử dụng bình thường. Tài sản nào không đảm bảo thì bên B có quyền từ chối không tiếp nhận thuê tài sản đó.

7.4. Bên B có quyền yêu cầu bên A (bên cho thuê) sửa chữa, bảo dưỡng nhà xưởng, kho bãi và các cơ sở vật chất kèm theo trong trường hợp tài sản bị hư hỏng, xuống cấp không do lỗi của bên B.

7.5. Bên B chịu trách nhiệm sửa chữa, bồi hoàn nếu để hư hỏng, mất mát các trang thiết bị, tài sản đi thuê của bên A (Trong nhà xưởng)

7.6. Bên B có quyền đầu tư tài sản, máy móc, lắp đặt thêm các trang thiết bị phục vụ công việc sản xuất kinh doanh của mình. Toàn bộ tài sản được đầu tư, lắp đặt thêm thuộc quyền sở hữu của bên B, bên B có quyền di dời đi sau khi kết thúc hợp đồng thuê.

7.7. Bên B có nghĩa vụ thanh toán tiền thuê theo đúng thỏa thuận.

7.8. Bên B được quyền sử dụng không gian chung như sân đường nội bộ, nhà xe. Không tự ý đi vào khu vực làm việc riêng của Bên A và các phân xưởng khác khi chưa được sự đồng ý của bên A.

7.9.  Bên B có quyền yêu cầu bên A thực hiện nghiêm túc và đúng nội quy, quy định chung về việc ra vào làm việc tại nhà máy. Có quyền cấm bên A không được ra vào khu vực đi thuê của bên B.

7.10. Bên B chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng Pháp luật hiện hành của Nhà Nước Việt Nam.

7.11. Bên B có quyền ký kết trực tiếp các hợp đồng dịch vụ phát sinh và chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí ngoài tiền thuê nhà xưởng như tiền điện, điện thoại, thuế kinh doanh, phí vệ sinh, môi trường… đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Khu Công nghiệp và các đơn vị hợp tác kinh doanh.

7.12. Bên B có toàn quyền sử dụng nhà xưởng, kho bãi và cơ sở vật chất thuê của bên A trong trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bên B phù hợp với nội dung và mục đích thuê của hợp đồng này.

7.13. Bên B có quyền đề nghị Bên A hỗ trợ trong các thủ tục hành chính với Khu Công nghiệp, An Ninh, Chính quyền Địa Phương và các Cơ quan ban ngành liên quan đến bên A, đảm bảo tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bên B trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của bên B.

7.14. Bên B có nghĩa vụ tuân thủ các quy định chung của pháp luật, quy định của khu công nghiệp và chịu trách nhiệm sử dụng, bảo quản tài sản thuê của bên A an toàn, tuân thủ các quy định của hợp đồng thuê này.

7.15. Bên B sẽ kéo dây điện từ trạm điện vào trong nhà xưởng, lắp hệ thống phòng cháy chữa cháy trong xưởng và xin xác nhận đánh giá tác động môi trường đối với nhà xưởng của mình.

 

ĐIỀU VIII: ĐIỀU KHOẢN PHẠT HỢP ĐỒNG

Các bên cam kết không đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

8.1.Trong trường hợp bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên A sẽ phải hoàn trả bên B số tiền thuê của thời gian còn lại mà bên B đã thanh toán cho bên A trước đó và chịu tiền phạt bằng (06) sáu tháng tiền thuê nhà xưởng.

8.2. Trong trường hợp bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên B sẽ mất số tiền đã thanh toán trước đó và chịu tiền phạt bằng 06 tháng tiền thuê

ĐIỀU IX: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, không phải chịu tiền phạt nếu Bên B có một trong các hành vi sau đây:9.1. Không thanh toán các khoản tiền thuê nhà xưởng quá thời hạn 30 ngày theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này; 9.2. Làm hư hỏng tài sản của bên A nghiêm trọng (có giá trị lớn hơn 1 tỷ VND) mà không có trách nhiệm sửa chữa bồi thường trong vòng 60 ngày;

9.3. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, không phải chịu tiền phạt và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Bên A có một trong các hành vi sau đây:

a)  Không bàn giao mặt bằng và tài sản thuê đúng theo quy định của hợp đồng.

b)  Làm hư hỏng tài sản nghiêm trọng của bên B ( có giá trị lớn hơn 1 tỷ VND ) do lỗi của bên A.

Ngoài các trường hợp trên các bên cam kết không được đơn phương chấm dứt hợp đồng trước hạn.

ĐIỀU X: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp phát sinh giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng đều được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng để cùng nhau tìm ra biện pháp tối ưu nhất, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên. Trong trường hợp không thương lượng được, hai bên cùng thống nhất đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU XI: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

11.1. Mọi sửa đổi và bổ sung cho Hợp đồng này sẽ chỉ có hiệu lực khi được các bên lập văn bản hoặc phụ lục hợp đồng và có chữ ký đầy đủ người có thẩm quyền của hai bên. Bản sửa đổi bổ sung này sẽ được coi là một phần không tách rời của Hợp đồng và có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

11.2. Hai bên cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản quy định trong Hợp đồng.

11.3.  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi thời hạn hợp đồng đã hết hạn hoặc khi hợp đồng được ký thay đổi lại chủ thể mới theo yêu cầu.

 

11.4. Hợp đồng này gồm 10 trang, 11 điều, được viết bằng tiếng Việt và tiếng anh, trường hợp xảy ra tranh chấp thì sẽ lấy bản tiếng Việt làm căn cứ giải quyết, lập thành 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng kho bãi

Bên cho thuê

The Lessor

 Mr. 

Bên thuê

The Lesse

  Mr. 

 

Trên đây là mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng kho bãi chuẩn chỉnh đúng quy định pháp luật mong rằng sẽ hữu ích – Tham gia ngay Khóa học kế toán Online Việt Hưng đem về cho mình tay nghề chuyên nghiệp làm tốt nghiệp vụ nghề.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...