Giáo trình kế toán quản trị

Giáo trình kế toán quản trị  | Tài chính và kế toán đã có nhiều tầm quan trọng trong thế giới kinh doanh cạnh tranh ngày nay trong đó các tổ chức doanh nghiệp phải thể hiện quan điểm trung thực và công bằng về tình hình tài chính của họ. Vì vậy, việc áp dụng kế toán trong lĩnh vực kinh doanh đã trở thành một yếu tố không thể thiếu. Kế toán quản trị phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về hoạt động tài chính củamcông ty để quản lý ra quyết định. Điều này nhấn mạnh rằng sổ sách kế toán phải được được duy trì chính xác, cập nhật và theo tiêu chuẩn.

Các nhà đầu tư và nhà phân tích chứng khoán đánh giá tài chính doanh nghiệp các báo cáo được lập theo các Nguyên tắc Kế toán Thường được Chấp nhận. Các ngân hàng xem xét các báo cáo tài chính cũng như các dự báo về dòng tiền và tài chính. Trên thực tế, đây là một bài thực hành, người làm nghề chuyên nghiệp cần có kiến thức lý thuyết và thực hành để đạt được sự thành thạo và tự tin cần thiết.
 
Ví dụ khi tôi mua cổ phiếu của Microsoft, liệu khoản đầu tư của tôi có lãi hay không phụ thuộc phần lớn vào hoạt động tiếp thị,và các quyết định chiến lược mà các nhà quản lý của Microsoft đưa ra trong thời gian tôi nắm giữ sự đầu tư. Và khi nhóm quản lý của Microsoft ngồi xuống để quyết định những sản phẩm để phát triển, thâm nhập thị trường nào và làm thế nào để tìm nguồn sản xuất, hầu như không chắc chắn, xem xét báo cáo thường niên gần đây nhất của công ty hoặc bất kỳ tài chính nào khác báo cáo kế toán. Vào thời điểm có báo cáo thường niên, thông tin đã quá cũ, và trong mọi trường hợp, nó được tóm tắt quá cao; không có đủ chi tiết và không đủ dữ liệu hướng tới tương lai. Thay vào đó, khi nhóm quản lý của Microsoft đưa ra quyết định, nó các quyết định này dựa trên thông tin kế toán quản trị. Đây là định nghĩa. Qua định nghĩa, kế toán quản trị là thông tin mà nhà quản lý sử dụng để ra quyết định. Theo định nghĩa, kế toán tài chính là thông tin được cung cấp cho người dùng bên ngoài.
 

Nội dung học phần giáo trình kế toán quản trị

1. Giới thiệu về Kế toán Chi phí và Quản lý

• Kế toán chi phí: Sự phát triển, Ý nghĩa, Mục tiêu và Phạm vi

• Các khái niệm về chi phí, phân loại và các yếu tố của chi phí

• Trung tâm Chi phí và Đơn vị Chi phí

• Các phương pháp và kỹ thuật tính chi phí

• Chuẩn mực kế toán chi phí

• Cài đặt hệ thống tính phí

• Khó khăn thực tế trong việc cài đặt hệ thống tính phí

• Vai trò của Kế toán Chi phí trong việc Ra Quyết định

• Kế toán quản trị: Sự phát triển, Ý nghĩa, Mục tiêu và Phạm vi

• Các công cụ và kỹ thuật của Kế toán quản trị

• Mối quan hệ của Kế toán chi phí, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị và
Quản lý tài chính

• Xung đột về lợi nhuận so với Nguyên tắc tối đa hóa giá trị

• Vai trò của Kế toán Quản trị trong việc Ra Quyết định

2. Chi phí lao động

• Ý nghĩa và phân loại chi phí lao động

• Kế toán và kiểm soát chi phí lao động

• Giữ thời gian và đặt trước thời gian

• Quy trình chấm công và tính lương, ghi chép thời gian, thời gian làm thêm và thời gian nhàn rỗi

• Luân chuyển lao động và các biện pháp xử lý

• Quy trình Đánh giá Hiệu quả; Hệ thống lương thưởng và các chương trình khuyến khích

3. Chi phí vật liệu

• Kiểm soát Vật liệu – Khái niệm và Kỹ thuật

• Các thủ tục và tài liệu mua sắm: Phương thức mua hàng; Thủ tục của

Mua, lưu trữ và phát hành tài liệu; Xác minh cổ phiếu

• Phương pháp định giá vật liệu: FIFO, LIFO, Bình quân giản đơn, Bình quân gia quyền

• Kế toán và kiểm soát tổn thất vật liệu, lãng phí, phế liệu, hư hỏng và sai sót

• Quản lý hàng tồn kho: Kỹ thuật sửa các mức tối thiểu, tối đa và sắp xếp lại,

Số lượng đặt hàng kinh tế, Phân tích ABC; Xác minh Cổ phiếu và Kiểm kê Hàng năm

4. Chi phí trực tiếp và chi phí chung

• Chi phí Trực tiếp: Ý nghĩa, Bản chất, Thu thập, Phân loại và Xử lý Chi phí Trực tiếp và

Chi phí gián tiếp

• Chi phí chung: Ý nghĩa, Bản chất, Thu thập và Phân loại Phân tích chức năng: Nhà máy,

Quản trị, Bán, Phân phối, Nghiên cứu và Phát triển

• Phân tích hành vi: Cố định, Biến đổi, Bán biến và Phân bổ chi phí theo bước,

Phân bổ, hấp thụ và kiểm soát chi phí

• Chuẩn bị Bảng chi phí

5. Chi phí dựa trên hoạt động (ABC)

• Ý nghĩa, Tầm quan trọng, Đặc điểm

• Các yếu tố và các bước liên quan

• ABC so với Chi phí truyền thống

• Sử dụng và Hạn chế

6. Hồ sơ chi phí

• Sổ cái Chi phí – Tài khoản Tích hợp và Tài khoản Không Tích hợp

• Đối chiếu Chi phí và Tài khoản Tài chính

7. Hệ thống chi phí

• Đơn vị và chi phí đầu ra

• Chi phí công việc: Thẻ chi phí công việc, Thu chi phí trực tiếp, Phân bổ chi phí và nó

Các ứng dụng

• Chi phí hàng loạt: Tính năng và ứng dụng

• Chi phí Hợp đồng: Các tính năng, Sự khác biệt giữa Công việc và Chi phí Hợp đồng, Tiến độ

Thanh toán, Tiền giữ lại, Điều khoản leo thang, Tài khoản hợp đồng, Kế toán

Vật liệu, Kế toán cho Nhà máy được sử dụng trong Hợp đồng, Lợi nhuận Hợp đồng và Các mục Kế toán

• Chi phí quy trình: Tính năng, ứng dụng và các loại chi phí quy trình, Tổn thất quy trình,

Lãi và lỗ bất thường, Đơn vị tương đương, Lợi nhuận giữa các quá trình, Sản phẩm chung, Sản phẩm phụ và Kế toán

• Chi phí Dịch vụ: Tính năng và Ứng dụng, Chi phí Đơn vị và Nhiều Chi phí,

Áp dụng, xác định đơn vị chi phí và xác định và kiểm soát chi phí

8. Chi phí biên

• Ý nghĩa, Ưu điểm, Hạn chế và Ứng dụng

• Phân tích hòa vốn

• Phân tích Chi phí-Khối lượng Lợi nhuận

• Tỷ lệ P / V và tầm quan trọng của nó

• Biên độ an toàn

• Chi phí hấp thụ: Hệ thống báo cáo lợi nhuận và định giá cổ phiếu

• Sự khác biệt giữa Chi phí Biên và Chi phí Hấp thụ

• Đo lường Thu nhập theo Chi phí Biên và Chi phí Hấp thụ

9. Chi phí tiêu chuẩn

• Định nghĩa, Ý nghĩa và Ứng dụng

• Nhiều loại tiêu chuẩn khác nhau

• Lắp đặt Hệ thống Định giá Tiêu chuẩn cho Vật liệu, Nhân công và Chi phí

Phân tích phương sai cho nguyên vật liệu, lao động và chi phí chung và xử lý kế toán

Phương sai

• Điểm chuẩn để thiết lập các tiêu chuẩn

• Báo cáo Phương sai cho Ban Giám đốc

10. Ngân sách, Lập ngân sách và Kiểm soát Ngân sách

• Khái niệm ngân sách, Sách hướng dẫn

• Ngân sách cố định và linh hoạt

• Chuẩn bị và giám sát các loại ngân sách khác nhau

• Hệ thống kiểm soát ngân sách: Ưu điểm, Hạn chế và Cài đặt

• Lập ngân sách cơ sở bằng 0

• Lập ngân sách Chương trình và Hiệu suất

11. Hồ sơ Kế toán Chi phí và Kiểm toán Chi phí

• Bản chất và Phạm vi của Kiểm toán Chi phí

• Hồ sơ Kế toán Chi phí và Kiểm tra Chi phí theo Đạo luật Công ty, 2013

• Mục đích, Phạm vi và Ưu điểm của Kiểm toán Chi phí

• Cơ quan Thực hiện Kiểm toán Chi phí

• Các kỹ thuật và chương trình kiểm toán chi phí

• Báo cáo kiểm toán chi phí

• Kiểm toán viên Chi phí – Bổ nhiệm, Quyền và Trách nhiệm

12. Phân tích và Giải thích Báo cáo Tài chính

• Báo cáo tài chính: Bản chất, Thuộc tính, Mục tiêu, Tầm quan trọng, Hạn chế

• Xu hướng Trình bày Báo cáo Tài chính Gần đây

• Phân tích Báo cáo Tài chính: Loại, Phương pháp, Mục tiêu, Hạn chế

• Phân tích tỷ lệ: Kế toán, Công dụng, Phân loại, Ưu điểm, Hạn chế

• Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

• Báo cáo Lưu chuyển Quỹ

• Sự khác biệt giữa Dòng tiền và Báo cáo lưu chuyển quỹ

• Báo cáo quản lý


Phần 1: Giới thiệu
Kế toán quản trị được định nghĩa, mô tả và so sánh với kế toán tài chính
Các khái niệm liên quan từ các lĩnh vực quản lý chiến lược và hoạt động, và
lịch sử tóm tắt của kế toán quản trị
Phần 2: Cơ sở kinh tế vi mô của kế toán quản trị
Phân tích chi phí liên quan
Hành vi chi phí
Chi phí-khối lượng-lợi nhuận
Lập ngân sách linh hoạt
Phương sai chi phí cho nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công
Phần 3: Giá thành sản phẩm và phân bổ chi phí
Giá thành sản phẩm
Chi phí bình thường
Chi phí tiêu chuẩn
Hoạt động dựa trên chi phí
Phân bổ chi phí bộ phận dịch vụ
Vai trò của chi phí trong việc định giá
Phần 4: Xác định giá vốn hàng tồn kho
Làm việc trong quá trình
Các phương pháp định giá hàng tồn kho thay thế
Tổng chi phí sản xuất cố định
Phương sai chi phí cho tổng chi phí thay đổi và cố định
Sản phẩm chung
Phần 5: Các công cụ lập kế hoạch và các biện pháp thực hiện cho các dự án và bộ phận
Lập ngân sách vốn
Ngân sách hoạt động
Các chương trình khuyến khích ngân sách
Các thước đo hiệu suất phân chia
Chuyển giá
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...