Bài tập phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp

Bài 5 – Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp

Phân loại tài sản của doanh nghiệp bao gồm những gì?. Làm thể nào để Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp.

bai-tap-phan-tich-co-cau-tai-san-cua-doanh-nghiep

 

Cho biết một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp năm N như sau

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm
A.Tài sản ngắn hạn 35.800 38.200
1.Tiền 6.000 4.000
2.Phải thu khách hàng 15.000 18.000
3. Hàng tồn kho 14.800 16.200
B. Tài sản dài hạn 16.800 16.600
1.TSCĐ HH 16.800 16.600
-Nguyên giá 18.000 18.000
-HMLK (1.200) (1.400)
2.TSCĐ Vô hình 0 0
Tổng tài sản 52.600 54.800

Yêu cầu

Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp

Bài làm

                                                                                                                                                                  CL: chênh lệch,  ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm Cuối năm so với đầu năm
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng CL số tiền Tỷ lệ CL tỷ trọng
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(1) (6)=((5)/(1)  
A.Tài sản ngắn hạn 35.800 68.06 38.200 69.71 2.400 6.71 1.65
1.Tiền 6.000 11.41 4.000 7.3 -2.000 -33.33 -4.11
2.Phải thu khách hàng 15.000 28.52 18.000 32.85 3.000 20 4.33
3. Hàng tồn kho 14.800 28.14 16.200 29.56 1.400 9.46 1.42
B. Tài sản dài hạn 16.800 31.94 16.600 30.29 -200 -1.19 -1.65
1.TSCĐ HH 16.800 31.94 16.600 30.29 -200 -1.19 -1.65
-Nguyên giá 18.000 34.22 18.000 32.85 0 0 -1.37
-HMLK (1.200) (2.28) (1.400) (2.55) (200) (16.67) (0.27)
2.TSCĐ Vô hình 0 0 0 0 0 0 0
Tổng tài sản 52.600 100 54.800 100 2.200 4.18 0

Nhận xét

Cuối năm so với đầu năm, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 2.200 (triệu đồng), tương ứng tốc độ tăng 4,18 %. Đi sâu vào từng bộ phân ta thấy:

1. Quy mô

– Tài sản ngắn hạn tăng 2.400 (triệu đồng), tương ứng tốc độ tăng 6,71% là do

+ Phải thu khách hàng tăng 3.000 (triệu đồng), tương ứng tốc độ tăng 20%

+ Hàng tồn kho tăng 1.400 (triệu đồng), tương ứng tốc độ tăng 9,46%.

+ Tiền mặt giảm 2.000 (triệu đồng), tương ứng tốc độ giảm 33,33%

-Tài sản dài hạn giảm 200 (triệu đồng), tương ứng tốc độ giảm 1,19%. TSDH giảm là do doanh nghiệp tích hàng hóa thêm, còn trong năm không có đầu tư thêm TSCĐ.

2. Cơ cấu

Cuối năm so với đầu năm

– Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng 1,65% là do:

+ Tỷ trọng phải thu khách hàng tăng 4,33%

+ Tỷ trọng hàng tồn kho tăng 1,42%

+ Tỷ trọng tiền giảm 4,11%

Nhưng xét chung thì tỷ trọng các chỉ tiêu tăng lớn hơn tỷ trọng các chỉ tiêu giảm. Nên tổng tỷ trọng tài sản ngắn hạn vẫn tăng.

-Tỷ trọng tài sản dài hạn giảm 1,65% là do trong năm doanh nghiệp hầu như không có đầu tư thêm tài sản cố định, giá trị còn lại giảm là do doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định.

Kết luận: Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp có xu hướng dịch chuyển tăng tài sản ngắn hạn và giảm tài sản dài hạn.

3. Cách khắc phục

– Tiền giảm mạnh là do

+ Doanh nghiệp chưa thu hồi được nợ, bị chiếm dụng vốn

+ Doanh nghiệp dùng tiền để mua hàng hóa dự trữ

→ Doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ gần

– Phải thu khách hàng tăng cao là do

+ Doanh nghiệp nới lỏng chính sách bán chịu

+ Cán bộ công ty chưa sát sao trọng việc đòi nợ

→ Doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn nhiều hơn

– Hàng tồn kho tăng là do

+ Doanh nghiệp tích trữ hàng cho kỳ tới

+ Lưu chuyển hàng chậm

→ Doanh nghiệp phải tránh tình trạng ứ đọng vốn

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0912.929.959
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939
Yêu cầu tư vấn