Bài tập kế toán quản trị: Bài số 1 (có lời giải)

Bài tập kế toán quản trị – Lập dự toán

bai-tap-ke-toan-quan-tri-bai-so-1-co-loi-giai
                                              Bài tập kế toán quản trị – có lời giải

Đề bài bài tập kế toán quản trị

Tham khảo:

Các khóa học thực hành kế toán tại Kế toán Việt Hưng

Công ty TNHH Thanh Bình, kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước, tiến hành lập kế hoạch sản xuất cho năm 2010. Cơ sở để lập kế hoạch căn cứ vào số liệu sau:

1. Dự tính số lượng sản phẩm tiêu thụ cho cả năm là 200.000 sản phẩm. Trong đó:
– Số sản phẩm tiêu thụ ở quý I: 30.000 sản phẩm
– Số sản phẩm tiêu thụ ở quý II: 50.000 sản phẩm
– Số sản phẩm tiêu thụ ở quý III: 80.000 sản phẩm
– thụ ở quý IV: 40.000 sản phẩm

2. Giá bán một sản phẩm dự tính : 100.000 đồng/ sản phẩm.

3. Bảng tổng hợp định mức chuẩn được cho như sau:

Chỉ tiêuĐịnh mức cho 1 sản phẩmĐơn giá đồng/kg (giờ)Chi phí sản xuất
Chi phí NVL trực tiếp (kg)2,52.0005.000
Chi phí nhân công trực tiếp ( giờ)3,56.00018.000
Biến phí sản xuất chung (giờ)3,01.0003.000
Định phí sản xuất chung (giờ)3,03.0009.000
Chi phí sản xuất 1 sản phẩm35.000

Yêu cầu của bài tập kế toán quản trị

1. Lập dự toán về doanh thu tiêu thụ sản phẩm và dự kiến số tiền thu được.

Biết rằng 60% doanh thu bán hàng được thu ngay trong quý, còn 40% sẽ được thu ở quý

2. Lập dự toán sản xuất.

Biết rằng số thành phẩm cần dự trữ cuối kỳ bằng 20% số thành phẩm cần bán trong kỳ kế tiếp. Số thành phẩm tồn kho cuối kỳ bằng 20% số thành phẩm cần bán trong kỳ kế tiếp. Số thành phẩm tồn kho cuối quý 4 hằng năm dự tính là 5.000 sản phẩm.

3. Lập dự toán thời hạn thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu trực tiếp.

Biết rằng số nhu cầu nguyên vật liệu cần dự trữ cuối kỳ bằng 5% số nhu cầu dùng để sản xuất cho quý sau, số nguyên vật liệu tồn kho cuối quý 4 dự tính là 000 kg. Lập dự toán thời hạn thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu. Biết rằng 60% trị giá nguyên vật liệu mua vào sẽ được thanh toán ngay trong quý, còn 40% sẽ trả ở quý sau.

4. Lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp,

Biết rằng tiền lương thanh toán ngay trong quý cho người lao động.

5. Lập dự toán chi phí sản xuất chung

Biết rằng định phí sản xuất chung được phân bổ đều cho các quý. Chi phí khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất cả năm là 400.000.000 đồng.

6. Lập dự toán tiền liên quan trong kỳ.

Biết rằng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp theo từng quý lần lượt là 300.000.000 đồng, 400.000.000 đồng. Tiền mặt tồn quỹ là 100.000.000 đồng, công ty chi trả nợ vay ngân hàng quý 2 là 1.500.000, quý 3 và quý 4, mỗi quý là 3.600.000 đồng.

Giải bài tập kế toán quản trị

BẢNG DỰ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ NĂM 2010 

(ĐVT: 1.000đ)

 

Chỉ tiêu

Quý 

Năm

IIIIIIIV
Số lượng SP tiêu thụ30,00050,00080,00040,000200,000
Đơn giá bán100100100100100
Doanh thu3,000,0005,000,0008,000,0004,000,00020,000,000
 Số tiền dự kiến thu được qua các quý
Quý I1,800,0001,200,0003,000,000
Quý II3,000,0002,000,0005,000,000
Quý III4,800,0003,200,0008,000,000
Quý IV2,400,0002,400,000
Tổng số tiền thu được1,800,0004,200,0006,800,0005,600,00018,400,000
Doanh thu = Mức tiêu thụ KH * Đơn giá bán

– Quý I: 30.000  * 100 =    3.000.000

– Quý II: 50.000  * 100 =   5.000.000

– Quý III: 80.000  * 100 =   8.000.000

– Quý IV: 40.000   * 100 =   4.000.000

– Cả năm: 200.000   * 100 = 20.000.000

Lịch thu tiền dự kiến:

– Quý I: 3.000.000 * 60% = 1.800.000

– Quý II: 3.000.000 * 40% + 5.000.000 * 60% = 4.200.000

– Quý III:  5.000.000 * 40% + 8.000.000 * 60% = 6.800.000

– Quý IV: 8.000.000 * 40% + 4.000.000 * 60% = 5.600.000

– Cả năm: 1.800.000 + 4.200.000 + 6.800.000 + 5.600.000 = 18.400.000

BẢNG DỰ TOÁN SẢN XUẤT NĂM 2010

(ĐVT: SP)

Chỉ tiêuQuýCả năm
IIIIIIIV
Số lượng sản phẩm tiêu thụ 30,000 50,000 80,000 40,000 200,000
Số lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ 10,000 16,000 8,000 5,000 5,000
Số lượng sản phẩm tồn kho đầu kỳ 5,000 10,000 16,0008,000 5,000
Sản phẩm cần sản xuất trong kỳ 35,000 56,000 72,000 37,000 200,000
Số lượng sản phẩm Tồn kho CK= 20% * Số lượng tiêu thụ KH của quý sau

– Quý I: 50.000 * 20% = 10.000

– Quý II: 80.000 *20% = 16.000

– Quý III: 40.000 *20% = 8.000

– Quý IV: 5.000 (giả thuyết)

– Cả năm: 5.000 (số tồn kho quý IV)

Số lượng sản phẩm Tồn ĐK = Tồn CK quý trước

– Quý I = Cuối kỳ quý IV/2009 = 000

– Quý II = Cuối kỳ quý I = 000

– Quý III = Cuối kỳ quý II = 000

– Quý IV = Cuối kỳ quý III = 000

Sản phẩm cần sản xuất trong kỳ = SP tiêu thụ + TK cuối kỳ -TK đầu kỳ

– Quý I: 30.000 + 10.000 – 5.000 = 35.000

– Quý II: 50.000 + 16.000 – 10.000 = 56.000

– Quý III: 80.000 + 8.000 – 16.000 = 72.000

– Quý IV: 40. 000 + 5.000 – 8.000 = 37.000

– Cả năm : 35.000 + 56.000 + 72.000 + 37.000 = 200.000

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP NĂM 2010

(ĐVT: 1.000đ)

Chỉ tiêuQuýNăm
IIIIIIIV
1. Số lượng SP cần SX
 35567237200
2. Lượng định mức2.52.52.52.5
 2.5
3. Số lượng VL cần cho SX
 87,514018092,5500
4. Số lượng VL tồn CK
 794,62533
5. Số lượng VL tồn ĐK
 4,375794,6254,375
6. Số lượng VL mua trong kỳ
 90,125142175,62590,875498,625
7. Giá định mức NVL
 22222
8. Chi phí mua NVL
180,25284351,25181,75997,25
Số tiền dự kiến chi qua các quý
Quý I
 108,1572,1180,25
Quý II
 170,4113,6284
Quý III
 210,75140,5351,25
Quý IV
 109,05109,05
Tổng chi tiền mặt
108,15242,5324,35249,55924,55
Số lượng NVL cần cho SX = SL SP cần Sản xuất * Định mức lượng NVL.

– Quý I: 140.000 * 5% = 7.000
– Quý II: 180.000 * 5% = 9.000
– Quý III: 92.500 * 5% = 4.625
– Quý IV: 3.000 (giả thuyết)
– Cả năm: 3.000 (số sp tồn kho cuối quý IV)

Số lượng NVL tồn đầu kỳ = Số lượng NVL tồn kho cuối kỳ trước

– Quý I: 87.500 * 5% = 4.375
– Quý II: 7.000
– Quý III: 9000
– Quý IV: 4.625

Số lượng NVL mua trong kỳ = SL VL cần cho sx + SL VL tồn CK – SL VL tồn ĐK

– Quý I : 87.500 + 7.000 – 4.375 = 90.125
– Quý II : 140.000 + 9.000 – 7.000 = 142.000
– Quý III : 180.000 + 4.625 – 9.000 = 175.625
– Quý IV : 92.500 + 3000 – 4.625 = 90.875
– Cả năm : 90.125 + 142.000 +175.625 + 90.875 = 498.625

Chi phí mua NVL = SL NVL mua trong kỳ * Giá định mức NVL

– Quý I : 90.125 * 2 = 180.250
– Quý II: 142.000 * 2 = 284.000
– Quý III: 175.625 * 2 = 351.250
– Quý IV : 90.875 * 2 = 181.750
– Cả năm: 495.625 * 2 = 997.250

Số tiền dự kiến chi qua các quý

– Quý I: 180.250 * 60% = 108.150
– Quý II: 180.250 * 40% + 284.000 * 60% = 242.500
– Quý III: 284.000 * 40% + 351.250 * 60% = 324.350
– Quý IV: 351.250 * 40% + 181.750 * 60% = 249.550
– Cả năm: 108.150 + 242.500 + 324.350 + 249.550 = 924.550

Bài tập kế toán quản trị: Dự toán chi phí nhân công

DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP NĂM 2010

(ĐVT: 1.000đ)

Chỉ tiêuQuýNăm
IIIIIIIV
Số lượng sản phẩm cần SX35,00056,00072,00037,000200,000
Lượng định mức33333
Tổng nhu cầu TGLĐ105,000168,000216,000111,000600,000
Giá định mức66666
Chi phí  NCTT630,0001,008,0001,296,000666,0003,600,000
Tổng nhu cầu về TGLĐ = SL SP cần sản xuất * Lượng định mức

– Quý I: 35.000 * 3 = 105.000
– Quý II: 56.000 * 3 = 168.000
– Quý III: 72.000 * 3 = 216.000
– Quý IV: 37.000 * 3 = 111.000
– Cả năm: 200.000 * 3 = 600.000

Tổng chi phí NCTT = Tổng nhu cầu về TGLĐ * Giá định mức.

– Quý I: 105.000 * 6 = 630.000
– Quý II: 168.000 * 6 = 1.008.000
– Quý III: 216.000 * 6 = 1.296.000
– Quý IV:111.000 * 6 = 666.000
– Cả năm: 600.000 * 6 = 3.600.00

Bài tập kế toán quản trị: Dự toán chi phí sản xuất chung

DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG NĂM 2010

 (ĐVT: 1.000đ)

Chỉ tiêuQuýCả năm
IIIIIIIV
 Số lượng SP cần SX35567237200
 Lượng định mức33333
 Tổng TGLĐ trực tiếp105168216111600
 Giá ĐM của biến phí SXC1111
 Biến phí SXC105168216111600
 Định phí SXC4504504504501,800,000
 Tổng chi phí SXC5556186665612,400,000
 Trừ khấu hao TSCĐ100100100100400
Chi tiền cho chi phí SXC 455 518 566 461 2,000,000
Tổng TGLĐ trực tiếp = Số lượng sản phẩm cần sx * Lượng định mức

– Quý I = 35.000 * 3 = 105.000
– Quý II = 56.000 * 3 = 168.000
– Quý III = 72.000 * 3 = 216.000
– Quý IV = 37.000 * 3 = 111.000

Biến phí sản xuất chung = Tổng thời gian lao động trực tiếp * Giá định mức

– Quý I: 105.000 * 1 = 105.000
– Quý II: 168.000 * 1 = 168.000
– Quý III : 216.000 * 1 = 216.000
– Quý IV: 111.000 * 1 = 111.000
– Cả năm: 600.000 * 1 = 600.000

Định phí sản xuất chung = (Chi phí sản xuất * SL SP tiêu thụ cho cả năm)/4

– Cả năm : 9 * 200.000 = 1.800.000
– Quý I = Quý II = Quý III = Quý IV =( 9 * 200.000 ) /4= 450.000

Tổng chi phí SXC dự toán = Biến phí SXC + Định phí SXC

– Quý I:105.000 + 450.000= 555.000
– Quý II: 168.000 + 450.000 = 618.000
– Quý III: 216.000 + 450.000= 666.000
– Quý IV: 111.000 + 450.000= 561.000
– Cả năm: 600.000 + 1.800.000 = 2.400.000

Trên đây là bài tập kế toán quản trị phần lập dự toán sản xuất có đáp án chi tiết

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận