Kế toán bán hàng là gì? Nghiệp vụ của kế toán bán hàng phải nắm vững

Kế toán bán hàng là một vị trí vô cùng quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Trong điều kiện khi sản xuất gắn liền với thị trường thì chất lượng sản phẩm về cả hai mặt nội dung và hình thức càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết đối với doanh nghiệp. Thành phẩm, hàng hoá đã trở thành yêu cầu quyết định sự sống còn của doanh nghiệp Vậy kế toán bán hàng là gì? Nghiệp vụ chi tiết của kế toán bán hàng như thế nào? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của kế toán Việt Hưng nhé. 

kế toán bán hàng
kế toán bán hàng là gì? Nghiệp vụ của kế toán bán hàng phải nắm vững

1. Bán hàng là một nghệ thuật – vậy bán hàng là gì?

Bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. Đây là quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá người mua và doanh nghiệp thu tiền về hoặc được quyền thu tiền

Xét về góc độ kinh tế: Bán hàng là quá trình hàng hoá của doanh nghiệp đựoc chuyển từ hình thái vật chất (hàng) sang hình thái tiền tệ (tiền) Quá trình bán hàng ở các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng có những đặc điểm chính sau đây:

Có sự trao đổi thoả thuận giữa người mua và người bán, nguời bán đống ý bán, người mua đồng ý mua , họ trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền. Có sự thay đổi quyền sở hưu về hàng hoá: người bán mất quyền sở hữu, người mua có quyền sở hữu về hàng hoá đã mua bán. Trong quá trình tiêu thụ hàng hóa, các doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng một khối lượng hàng hoá và nhận lại của khách hàng một khoản gọi là doanh thu bán hàng. Số doanh thu này là cơ sở để doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh của mình

Xác định kết quả bán hàng là việc so sánh giữa chi phí kinh doanh đã bỏ ra và thu nhập kinh doanh đã thu về trong kỳ. Nếu thu nhập lớn hơn chi phí thi kết quả bán hàng là lãi, thu nhập nhỏ hơn chi phí thì kết quả bán hàng là lỗ .Viêc xác định kết quả bán hàng thường được tiến hành váo cuối kỳ kinh doanh thường là cuối tháng ,cuối quý, cuối năm, tuỳ thuộc vào từng đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp

2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Kế toán bán hàng là công việc ghi chép lại tất cả các việc liên quan đến bán hàng, hóa đơn bán hàng, ghi sổ chi tiết doanh thu hàng bán, thuế GTGT phải nộp, ghi sổ chi tiết hàng hóa, thành phẩm xuất bán… theo định kỳ để làm báo cáo bán hàng từ đó xác định doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Xác định kết quả bán hàng là việc so sánh giữa chi phí kinh doanh đã bỏ ra và thu nhập kinh doanh đã thu về trong kỳ. Nếu thu nhập lớn hơn chi phí thi kết quả bán hàng là lãi, thu nhập nhỏ hơn chi phí thì kết quả bán hàng là lỗ .Viêc xác định kết quả bán hàng thường được tiến hành váo cuối kỳ kinh doanh thường là cuối tháng ,cuối quý, cuối năm, tuỳ thuộc vào từng đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp

Bán hàng là khâu cuối cùng của trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp còn xác định kết quả kinh doanh là căn cứ quan trọng để đơn vị quyết định tiêu thụ hàng hoá nữa hay không .Do đó có thể nói giữa bán hàng và xác định kết quả kinh doanh có mối quan hệ mật thiết .Kết quả bán hàng là mục đích cuối cùng của doanh nghiệp còn bán hàng la phương tiện trực tiếp để đạt được mục đích đó.

3. Mô tả công việc của kế toán bán hàng phải hoàn thành

– Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn hàng ngày để quản lý hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận ) .

– Tính toán chính xác giá vốn của hàng hoá và dịch vụ mà công ty cung cấp, các loại chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác để xác định kết quả bán hàng.

– Hàng ngày nhập số liệu mua hàng vào, bán hàng ra vào phần mềm kế toán hoặc sổ sách kế toán.

– Kiểm tra, đối chiếu và quản lý số liệu mua bán hàng, dịch vụ trên phần mềm với số liệu trong kho và công nợ xem có khớp với nhau không.

– Kiểm tra quản lý tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch bán hàng đã đề ra, doanh thu bán hàng của đơn vị, tình hình thanh toán tiền hàng, nộp thuế với Nhà nước.

– Cung cấp thông tin chính xác và trung thực về số liệu, lập quyết toán đầy đủ kịp thời để đánh giá đúng hiệu quả kinh doanh cũng như tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

– Cập nhật đầy đủ các hoá đơn bán hàng, hóa đơn bán hàng điện tử bao gồm hoá đơn bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch vụ.

– Tiến hàng định khoản và phân loại chứng từ theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh ,số thứ tự ,thời gian. 

– Lưu trữ và bảo quản chứng từ.

– Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về công việc nhập, xuất tồn vào cuối ngày.

– Phân hệ kế toán bán hàng liên kết số liệu với phân hệ kế toán công nợ phải thu, kế toán tổng hợp và kế toán hàng tồn kho.

– Phản ánh kịp thời doanh thu bán hàng để xác định kết quả bán hàng, đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo thu đủ và kịp thời tiền bán hàng, tránh bị chiếm dụng vốn bất hợp lý.

– Phản ánh và kiểm kê kịp thời, chi tiết khối lượng hàng hoá dịch vụ mua vào, bán ra, tồn kho cả về số lượng, chất lượng và giá trị.

– Theo dõi các khoản phải thu, chi, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của khách hàng.

– Theo dõi, tính chiết khấu, khuyến mãi cho khách hàng.

– Cân đối thuế đầu ra phải nộp với thuế đầu vào để có biện pháp xuất hóa đơn hợp lý.

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ theo tháng, quý, năm.

– Báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp.

– Lập kế hoạch thu công nợ và liên hệ với khách hàng.

– Lập tờ khai hàng hóa mua vào theo biểu mẫu kê khai thuế GTGT.

– Lập, theo dõi thu hồi các biên bản thu hồi chỉnh sửa, thanh hủy hóa đơn kịp thời.

– Lập bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày.

– Lập báo cáo tuổi nợ và các báo cáo công nợ phải thu theo yêu cầu quản lý.

– Đề xuất các trường hợp thanh toán khi có vướng mắc với Kế toán trưởng

– Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu

– Đề xuất Trưởng Phòng mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng

– Đề xuất hướng xử lý khi yêu cầu xuất hóa đơn của khách hàng chưa phù hợp .

– Đề xuất khi có điều chỉnh ,sửa đổi , thanh huỷ hóa đơn .

4. Vai trò – Yêu cầu của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Đối với bản thân doanh nghiệp có bán được hàng thì mới có thu nhập để bù đắp những chi phí bỏ ra, có điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao đời sống của người lao động , tạo nguồn tích luỹ cho nền kinh tế quốc dân.

Việc xác định chính xác kết quả bán hàng là cơ sở xác định chính xác hiệu quả hoạt động cuả các doanh nghiệp đối với nhà nước thông qua việc nộp thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước, xác định cơ cấu chi phí hợp lývà sử dụng có hiệu quả cao số lợi nhuận thu được giải quyết hài hoà giữa các lợi ích kinh tế: Nhà nước, tập thể và các cá nhân người lao động

Yêu cầu:

Bán hàng và xác định kết quả bán hàng có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp. Kế toán trong các doanh nghiệp với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế, thu nhận xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản đó trong doanh nghiệp nhằm kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế,tài chính của doanh nghiệp, có vai trò quan trọng trong việc phục vụ quản lý bán hàng và xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp đó.

Quản lý bán hàng là quản lý kế hoạch và thực hiện kế hoạch tiêu thụ đối với từng thời kỳ, từng khách hàng, từng hợp đồng kinh tế. Yêu cầu đối với kế toán bán hàng là phải giám sát chặt chẽ hàng hoá tiêu thụ trên tất cả các phương diện: số lượng, chất lượng…

Tránh hiện tượng mất mát hư hỏng hoặc tham ô lãng phí, kiểm tra tính hợp lý của các khoản chi phí đồng thời phân bổ chính xác cho đúng hàng bán để xác định kết quả kinh doanh. Phải quản lý chăt chẽ tình hình thanh toán của khách hàng yêu cầu thanh toán đúng hình thức và thời gian tránh mất mát ứ đọng vốn

Trên đây là những nghiệp vụ chi tiết của kế toán bán hàng mà bạn cần nắm rõ. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc hãy liên hệ với kế toán Việt Hưng để được tư vấn và hỗ trợ. Chúc các bạn thành công.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận