Hướng dẫn kê khai thuế GTGT công ty khoáng sản từ đầu tư sang SXKD

Trong thế giới nổi bật của ngành khoáng sản, sự chuyển đổi từ đầu tư sang sản xuất kinh doanh là một cuộc hành trình không chỉ đầy thử thách mà còn rất bí ẩn. Hãy cùng Công ty Kế Toán Việt Hưng khám phá cách kê khai thuế GTGT hiệu quả nhất trong lĩnh vực này, với những thông tin mới nhất và những chiến lược kế toán đỉnh cao. 

1. Quy định kê khai bổ sung và khấu trừ thuế

– Tại điểm d khoản 1 Điều 12 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2012/QH13):

“… d) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí được khấu trừ toàn bộ”

Tại khoản 1, khoản 4 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

 “1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuê trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

hướng dẫn kê khai thuế gtgt 4
07 Bước quy trình chuyển từ đầu tư sang sản xuất kinh doanh liên quan đến thuế GTGT

4. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

a) Tờ khai bổ sung;

b) Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.

– Tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.”

– Tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc khai thuế cho người nộp thuế có dự án đầu tư thuộc diện hoàn thuế giá trị gia tăng: “

d) Người nộp thuế đang hoạt động có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng thì phải lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng riêng cho từng dự án đầu tư; đồng thời phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho từng dự án đầu tư với số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) của hoạt động, kinh doanh đang thực hiện cùng kỳ tính thuế”.

– Tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022) về hoàn thuế GTGT:

“… Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng riêng đối với dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (nếu có). Sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên được hoàn thuế giá trị gia tăng.” (Hướng dẫn kê khai thuế GTGT)

2. Thủ tục hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với công ty khoáng sản từ đầu tư sang SXKD

Theo Công văn 2502/TCT-DNL ngày 11.6.2024 về báo cáo vướng mắc đối với số thuế GTGT phát sinh trong giai đoạn tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ – hướng dẫn như sau:

Dự án của Công ty A đã chuyển sang giai đoạn sản xuất thương mại từ ngày 01/01/2021, nên số thuế GTGT đầu vào của dự án tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí trong giai đoạn đầu tư chưa được hoàn thì được hướng dẫn kê khai thuế GTGT chuyển sang giai đoạn sản xuất, kinh doanh để bù trừ với số thuế GTGT phải nộp.

(1) Chuẩn bị tài liệu:

– Thu thập toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đến số thuế GTGT đầu vào của dự án tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí.

(2) Khai bổ sung tờ khai 02/GTGT:

– Mở tờ khai mẫu số 02/GTGT trên phần mềm kê khai thuế.

– Chọn kỳ tính thuế từ Q4/2019 đến Q4/2020.

– Kê khai giảm chỉ tiêu [30], điều chỉnh số liệu để tăng số thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn chuyển kỳ sau.

(3) Kỳ tính thuế Q4/2020:

– Tại tờ khai mẫu số 02/GTGT của kỳ Q4/2020, nhập số liệu kết chuyển vào chỉ tiêu [31].

– Chuyển số thuế GTGT chưa được hoàn sang tờ khai 01/GTGT của kỳ tiếp theo. (Hướng dẫn kê khai thuế GTGT)

(4) Khai tờ khai 01/GTGT (hoạt động sản xuất kinh doanh):

– Mở tờ khai mẫu số 01/GTGT trên phần mềm kê khai thuế.

– Tại chỉ tiêu [38], nhập số liệu thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư chưa được hoàn.

– Hoàn thiện tờ khai, tính toán số thuế phải nộp và bù trừ theo quy định.

(5) Nộp tờ khai và theo dõi:

– Nộp các tờ khai đã kê khai bổ sung và tờ khai hiện tại qua hệ thống điện tử của cơ quan thuế.

– Theo dõi tình trạng xử lý và phản hồi của cơ quan thuế, bổ sung tài liệu nếu cần thiết. (Hướng dẫn kê khai thuế GTGT)

(6) Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế bổ sung:

Căn cứ khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế 2019 quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: 

“1. Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Căn cứ các quy định nêu trên,Công ty A thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung mẫu số 02/GTGT và mẫu số 01/GTGT gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp hiện nay là Cục Thuế doanh nghiệp lớn.

→ Đối với hồ sơ khai thuế bổ sung trước ngày 01/01/2022, người nộp thuế thực hiện kê khai bổ sung theo mẫu biểu gần nhất đã nộp cho cơ quan thuế cùng tờ khai bổ sung mẫu số 01/KHBS và bản giải trình khai bổ sung mẫu số 01-1/KHBS theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

→ Việc tuân thủ quy trình này sẽ giúp công ty A thực hiện hướng dẫn kê khai thuế GTGT đúng quy định và đảm bảo lợi ích tối đa trong giai đoạn chuyển đổi từ đầu tư sang sản xuất kinh doanh.

XEM THÊM:

Sự khác nhau giữa 2 cách nộp thuế GTGT trực tiếp và khấu trừ

Cách lập phụ lục giảm thuế GTGT trên hệ thống HTKK mới nhất

3. Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến việc chuyển từ đầu tư sang sản xuất kinh doanh và thuế GTGT

Dưới đây là các bút toán chi tiết liên quan đến nghiệp vụ công ty chuyển tài sản từ mục đích đầu tư sang sản xuất kinh doanh liên quan đến thuế GTGT:

(1) Ghi nhận việc chuyển đổi tài sản từ đầu tư sang sản xuất kinh doanh:

Nếu tài sản đã được ghi nhận trong tài khoản đầu tư (ví dụ như tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang), khi chuyển sang sản xuất kinh doanh, bạn cần chuyển tài sản này sang tài khoản liên quan đến sản xuất kinh doanh (ví dụ tài khoản 211 – Tài sản cố định).

Nợ TK 211 – Tài sản cố định (Giá trị tài sản)

     Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Giá trị tài sản)

(2) Ghi nhận chi phí liên quan đến việc đầu tư và chuẩn bị sản xuất:

Nếu có các chi phí phát sinh liên quan đến việc chuẩn bị cho sản xuất (như chi phí sửa chữa, nâng cấp, v.v.), bạn cần ghi nhận chúng vào tài khoản chi phí tương ứng.

Nợ TK 623, 627, 641, 642 – Chi phí sản xuất kinh doanh (tùy theo loại chi phí)

     Có TK 111, 112, 331 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải trả nhà cung cấp (tùy theo phương thức thanh toán)

(3) Ghi nhận thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Khi bạn mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh, nếu có hóa đơn GTGT, bạn cần ghi nhận thuế GTGT đầu vào.

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ (thuế GTGT đầu vào)

     Có TK 111, 112, 331 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải trả nhà cung cấp (tùy theo phương thức thanh toán)

(4) Ghi nhận thuế GTGT đầu ra khi bán hàng hóa, dịch vụ:

Khi bạn bán hàng hóa, dịch vụ, bạn phải ghi nhận thuế GTGT đầu ra.

Nợ TK 111, 112, 131 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải thu khách hàng (tùy theo phương thức thanh toán)

     Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (doanh thu chưa có thuế GTGT)

     Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (thuế GTGT đầu ra)

(5) Kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra:

Cuối kỳ kế toán, bạn cần kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra để xác định số thuế phải nộp hoặc được khấu trừ.

Nếu thuế GTGT đầu vào lớn hơn thuế GTGT đầu ra (được khấu trừ):

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

     Có TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ

Nếu thuế GTGT đầu ra lớn hơn thuế GTGT đầu vào (phải nộp):

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ

     Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

→ Những bút toán trên sẽ giúp bạn quản lý tài chính một cách hiệu quả khi chuyển từ đầu tư sang sản xuất kinh doanh và hướng dẫn kê khai thuế GTGT xử lý một cách chính xác.

hướng dẫn kê khai thuế gtgt 2
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT hạch toán Chuyển máy móc thiết bị từ đầu tư sang sản xuất kinh doanh
hướng dẫn kê khai thuế gtgt 3
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT hạch toán Chuyển kho bãi từ đầu tư sang sản xuất kinh doanh

Khám phá cùng Kế Toán Việt Hưng những bước quan trọng trong quá trình hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản từ đầu tư đến sản xuất kinh doanh. Để nắm rõ hơn về các quy trình và luật lệ áp dụng, hãy theo dõi Fanpage của chúng tôi để không bỏ lỡ những ưu đãi đặc biệt cho các khóa học kế toán tổng hợp – thuế và các gói dịch vụ kế toán đa lĩnh vực. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với sự chuyên nghiệp và tận tâm. Hãy cùng nhau đưa doanh nghiệp của bạn tiến xa hơn trong thế giới kinh doanh ngày càng phức tạp này!
0 0 Bình chọn
Bình chọn