[MỚI] Quy định xử phạt hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Hóa đơn bất hợp pháp – Hóa đơn bất hợp pháp – là khi sử dụng hoá đơn, chứng từ giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng. Vậy mức phạt mới nhất cho hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp được quy định ra sao – cùng Trung tâm Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu sâu hơn qua CV 1644/CTCBA-TTHT mới nhất.

1. Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 

ĐIỀU 4. Hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

1. Sử dụng hóa đơn, chứng từ trong các trường hợp sau đây là hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp:

a) Hóa đơn, chứng từ giả;

b) Hóa đơn, chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng;

c) Hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế;

d) Hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;

đ) Hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

e) Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

g) Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước ngày xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

2. Sử dụng hóa đơn, chứng từ trong các trường hợp sau đây là hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ

hóa đơn bất hợp pháp 2

ĐIỀU 28. Xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn 
 
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn quy định tại Điều 4 Nghị định này, trừ trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định này.

Tại điểm đ Khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định:

“Điều 16. Xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn

1. Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định đối với một trong các hành vi sau đây:

đ) Sử dụng hoá đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoả, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tặng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm nhưng khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện, người mua chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hoả đơn, chứng từ không hợp pháp thuộc về bên bản hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.”

“Điều 17. Xử phạt hành vi trốn thuế

1. Phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

d) Sử dụng hoá đơn không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm;

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.

2. Quy định tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách

1. Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên

đ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

e) Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên,

g) Tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

XEM THÊM

Cách lập hóa đơn bán hàng thông thường theo NĐ 44/2023/NĐ-CP

Hóa đơn thay thế là gì? Cách hạch toán hóa đơn thay thế khác năm tài chính

Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều này thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

3. Quy định thay thế từ, cụm từ, dấu phẩy tại các điều, khoản của Bộ Luật hình sự

Tại điểm k Khoản 2 Điều 2 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 quy định: “Điều 2. Bổ sung, thay thế, bỏ một số từ, cụm từ, dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy tại một số điều, khoản, điểm của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

2. Thay thế từ, cụm từ, dấu phẩy tại các điều, khoản, điểm sau đây của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13:

k) Thay thế cụm từ “100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng” bằng cụm từ “200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng” tại khoản 2 và cụm từ “Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này” bằng cụm từ “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều này” tại điểm b khoản 4 Điều 203;”

Với các hành vi vi phạm nêu trên và các hình thức xử phạt tương ứng, khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành các quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ, thực hiện kê khai đầy đủ, trung thực để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. 

Đồng thời, khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên kiểm tra hóa đơn mua vào, bán ra của đơn vị minh trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế về hóa đơn điện tử tại địa chỉ https://hoadondientu.gdt.gov.vn để rà soát và loại bỏ các hóa đơn không hợp pháp để điều chỉnh kê khai, nộp thuế đúng theo quy định.

Thuế Giá trị gia tăng: không kê khai thuế đầu vào. Cộng phần tiền thuế GTGT của hóa đơn bất hợp pháp này vào giá của hàng hóa, dịch vụ.

4. Trường hợp mua hàng phát hiện hóa đơn bất hợp pháp – cách xử lý?

Nếu hóa đơn bất hợp pháp này CHƯA  kê khai thuế và chưa hạch toán vào sổ sách kế toán:

– Thuế Giá trị gia tăng: không kê khai thuế đầu vào. Cộng phần tiền thuế GTGT của hóa đơn bất hợp pháp này vào giá của hàng hóa, dịch vụ.

– Thuế Thu nhập doanh nghiệp: hạch toán giá trị hàng hóa dịch vụ đã cộng tiền thuế GTGT vào tài khoản chi phí khác (811) và chi phí này không được trừ khi tính thuế TNDN.

Nếu hóa đơn bất hợp pháp này ĐÃ ĐƯỢC kê khai thuế và đã hạch toán vào sổ sách kế toán:

–  Thuế Giá trị gia tăng: Điều chỉnh giảm số tiền thuế được khấu trừ

–  Thuế Thu nhập doanh nghiệp: cộng phần tiền thuế GTGT của hóa đơn bất hợp pháp này vào giá trị của hàng hóa, dịch vụ và chuyển vào tài khoản chi phí khác. Đây là chi phí không được trừ khi xác định thuế TNDN.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA group FB CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

hóa đơn bất hợp pháp 5
Hỏi đáp quy định xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Trên đây là những chia sẻ của Trung tâm Kế Toán Việt Hưng về quy định xử phạt hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thực tế đang áp dụng. Mong rằng sẽ hữu ích cho các bạn đọc – đừng quên Like Page cập nhật chương trình học giảm học phí cực sâu chỉ với 25 buổi học thực tế trực tiếp cùng kế toán trưởng.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận