Cách Hạch Toán Thu Nhập Tạm Chi TK 1371 Đơn Vị Sự Nghiệp

Trong hệ thống kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN), việc hạch toán thu nhập tạm chi (TK 1371) đóng vai trò quan trọng trong quản lý và kiểm soát tài chính. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách hạch toán thu nhập tạm chi TK 1371, giúp các kế toán viên thực hiện quy trình này một cách chính xác và hiệu quả.

Việc tạm chi bổ sung thu nhập là một phần quan trọng trong quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp nhóm 4 và cơ quan nhà nước. Quy trình này đảm bảo rằng các khoản thu nhập tăng thêm được chi trả một cách minh bạch và hợp lý, động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1. Quy trình tạm chi bổ sung thu nhập bằng tạm ứng TK 1371

Đơn vị sự nghiệp nhóm 1

Nhóm 1 bao gồm các đơn vị được ngân sách nhà nước cấp toàn bộ kinh phí hoạt động.

(1) Xác định nhu cầu tạm chi bổ sung thu nhập:

– Đánh giá nhu cầu tài chính và lập dự toán chi tiết.

– Xác định số tiền tạm chi dựa trên nguồn kinh phí đã được phê duyệt.

(2) Lập hồ sơ tạm chi:

– Lập phiếu tạm chi và các chứng từ liên quan.

– Chuyển hồ sơ lên lãnh đạo hoặc phòng tài chính kế toán để xét duyệt.

hạch toán thu nhập tạm chi 2
8 bước quy trình thu nhập tạm chi TK 1371 đơn vị HCSN

(3) Ghi nhận tạm chi vào sổ kế toán:

Ghi nhận số tiền tạm chi vào tài khoản 1371.

(4) Thực hiện tạm chi:

– Chi trả cho nhân viên theo danh sách đã lập.

– Nhân viên ký nhận vào phiếu tạm chi hoặc bảng kê chi trả.

(5) Quyết toán tạm chi:

– Thu thập và kiểm tra chứng từ.

– Lập bảng quyết toán và ghi nhận vào sổ kế toán.

(6) Đối chiếu và báo cáo:

– Đối chiếu số liệu tạm chi và số liệu thực chi.

– Lập báo cáo tình hình tạm chi bổ sung thu nhập

Đơn vị sự nghiệp nhóm 2

Nhóm 2 bao gồm các đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, phần còn lại do ngân sách nhà nước cấp.

(1) Xác định nhu cầu tạm chi bổ sung thu nhập:

– Đánh giá nhu cầu tài chính và lập dự toán chi tiết.

– Xác định số tiền tạm chi từ nguồn kinh phí tự chủ và phần ngân sách nhà nước hỗ trợ.

(2) Lập hồ sơ tạm chi:

– Lập phiếu tạm chi và các chứng từ liên quan.

– Chuyển hồ sơ lên lãnh đạo hoặc phòng tài chính kế toán để xét duyệt.

(3) Ghi nhận tạm chi vào sổ kế toán:

Ghi nhận số tiền tạm chi vào tài khoản 1371.

(4) Thực hiện tạm chi:

– Chi trả cho nhân viên theo danh sách đã lập.

– Nhân viên ký nhận vào phiếu tạm chi hoặc bảng kê chi trả.

(5) Quyết toán tạm chi:

– Thu thập và kiểm tra chứng từ.

– Lập bảng quyết toán và ghi nhận vào sổ kế toán.

(6) Đối chiếu và báo cáo:

– Đối chiếu số liệu tạm chi và số liệu thực chi.

– Lập báo cáo tình hình tạm chi bổ sung thu nhập.

XEM THÊM:

Thông tư 24/2024 về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới

Mô tả công việc kế toán hành chính sự nghiệp có thu

Đơn vị sự nghiệp nhóm 3

Nhóm 3 bao gồm các đơn vị tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động.

(1) Xác định nhu cầu tạm chi bổ sung thu nhập:

– Đánh giá nhu cầu tài chính và lập dự toán chi tiết.

– Xác định số tiền tạm chi từ nguồn kinh phí tự chủ.

(2) Lập hồ sơ tạm chi:

– Lập phiếu tạm chi và các chứng từ liên quan.

– Chuyển hồ sơ lên lãnh đạo hoặc phòng tài chính kế toán để xét duyệt.

(3) Ghi nhận tạm chi vào sổ kế toán:

– Ghi nhận số tiền tạm chi vào tài khoản 1371.

(4) Thực hiện tạm chi:

– Chi trả cho nhân viên theo danh sách đã lập.

– Nhân viên ký nhận vào phiếu tạm chi hoặc bảng kê chi trả.

(5) Quyết toán tạm chi:

– Thu thập và kiểm tra chứng từ.

– Lập bảng quyết toán và ghi nhận vào sổ kế toán.

(6) Đối chiếu và báo cáo:

– Đối chiếu số liệu tạm chi và số liệu thực chi.

– Lập báo cáo tình hình tạm chi bổ sung thu nhập.

Đơn vị sự nghiệp nhóm 4

Các đơn vị sự nghiệp nhóm 4 bao gồm các cơ quan, tổ chức sự nghiệp công lập, hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn thu từ ngân sách nhà nước. Quy trình tạm chi bổ sung thu nhập tại các đơn vị này thường bao gồm các bước sau:

(1) Lập kế hoạch tạm chi:

Căn cứ vào hiệu quả công việc và quỹ tiền lương hiện có, đơn vị lập kế hoạch tạm chi bổ sung thu nhập.

Kế hoạch này phải được phê duyệt bởi thủ trưởng đơn vị.

(2) Phê duyệt tạm chi:

Sau khi lập kế hoạch, đơn vị gửi đề xuất lên cơ quan quản lý cấp trên để phê duyệt.

Sau khi được phê duyệt, đơn vị tiến hành tạm chi.

(3) Tạm chi và ghi nhận sổ sách:

Kế toán ghi nhận các khoản tạm chi vào tài khoản 1371 (tạm chi bổ sung thu nhập).

Đồng thời, lập phiếu chi tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi cho người lao động.

(4) Hoàn ứng:

Cuối năm tài chính, đơn vị phải thực hiện việc quyết toán và hoàn ứng các khoản tạm chi theo quy định.

Cơ quan nhà nước

Cơ quan nhà nước thực hiện quy trình tạm chi bổ sung thu nhập thông qua các bước tương tự như đơn vị sự nghiệp nhóm 4, nhưng có một số điểm khác biệt về quy trình phê duyệt và quản lý:

(1) Lập kế hoạch tạm chi:

Thủ trưởng cơ quan nhà nước lập kế hoạch tạm chi bổ sung thu nhập dựa trên các chỉ tiêu hiệu quả công việc và nguồn kinh phí tiết kiệm được trong kỳ.

(2) Phê duyệt tạm chi:

Kế hoạch này được gửi lên cơ quan chủ quản để xem xét và phê duyệt.

(4) Thực hiện tạm chi:

Sau khi được phê duyệt, kế toán ghi nhận các khoản tạm chi vào tài khoản 1371 và thực hiện chi tiền mặt hoặc chuyển khoản cho người lao động.

(5) Quyết toán và hoàn ứng:

Cuối kỳ kế toán, cơ quan nhà nước phải thực hiện quyết toán và hoàn ứng các khoản tạm chi theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Hạch toán thu nhập tạm chi TK 1371 bằng tạm ứng đơn vị sự nghiệp

Nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 

a. Khi tạm chi bổ sung thu nhập

Ghi nhận tạm chi bổ sung thu nhập:

Nợ TK 1371: Số tiền tạm chi bổ sung thu nhập.

Có TK 111, 112: Số tiền tạm ứng từ quỹ tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng.

b. Khi quyết toán tạm chi

Ghi nhận chi phí bổ sung thu nhập:

Nợ TK 611: Chi phí hoạt động (chi tiết các khoản chi phí bổ sung thu nhập).

Có TK 1371: Giảm số tiền tạm ứng đã thực hiện.

VÍ DỤ CỤ THỂ:

1. Khi tạm chi bổ sung thu nhập 50 triệu đồng cho đơn vị sự nghiệp nhóm 1

Ghi nhận tạm chi bổ sung thu nhập:

Nợ TK 1371: 50,000,000

Có TK 111: 50,000,000

2. Khi quyết toán tạm chi

Ghi nhận chi phí bổ sung thu nhập:

Nợ TK 611: 50,000,000

Có TK 1371: 50,000,000

Nhóm 4 & cơ quan nhà nước

a. Rút dự toán về nhập quỹ hoặc tiền gửi.

TÌNH HUỐNG:

Đơn vị sự nghiệp nhận được dự toán từ ngân sách nhà nước để sử dụng cho các hoạt động chi tiêu trong năm. Khi đơn vị rút số tiền này về nhập quỹ tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Nợ TK 111,112

Có TK 337 – Tạm thu (3371)

Đồng thời, ghi Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động

b. Trong kỳ, nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập (TK 1371).

TÌNH HUỐNG:

Trong quá trình hoạt động, đơn vị quyết định tạm chi bổ sung thu nhập cho người lao động do hiệu quả công việc cao và tiết kiệm được chi phí.

Khi chi bổ sung thu nhập cho người lao động:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 111,112

Tạm chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị:

Nợ TK 1371 – Tạm chi bổ sung thu nhập

Có TK 334 – Phải trả người lao động.

c. Khi các khoản tạm chi được hoàn ứng, lập bảng kê thanh toán tạm ứng.

TÌNH HUỐNG:

Cuối kỳ, đơn vị lập bảng kê thanh toán tạm ứng để hoàn ứng các khoản tạm chi bổ sung thu nhập trước đó.

Đồng thời kết chuyển từ tạm ứng sang thực chi

Nợ TK 337 – Tạm thu (3371)

Có TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp

d. Kết thúc năm, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan xác định số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được, kết chuyển số đã tạm chi trong năm.

TÌNH HUỐNG:

Cuối năm, đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ được giao và xác định số kinh phí tiết kiệm được từ hoạt động hành chính sự nghiệp. Kế toán thực hiện kết chuyển số đã tạm chi bổ sung thu nhập trong năm.

Nợ TK 4211 – Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động hành chính, sự nghiệp

Có TK 1371 – Tạm chi bổ sung thu nhập

e. Trường hợp số tiết kiệm chi chưa sử dụng hết thì trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo cơ chế tài chính.

thu nhập tạm chi 3
Trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập

TÌNH HUỐNG:

Nếu số tiền tiết kiệm được trong năm chưa sử dụng hết, đơn vị sẽ trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập để sử dụng cho các năm tiếp theo.

Nợ TK 4211 – Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động hành chính, sự nghiệp

Có TK 431- Các quỹ (4315)

Hy vọng bài viết về cách hạch toán thu nhập tạm chi TK 1371 cho đơn vị HCSN đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này. Đừng bỏ lỡ cơ hội cập nhật các kiến thức và ưu đãi nóng hổi tại Fanpage Kế Toán Việt Hưng! Theo dõi ngay để trở thành chuyên gia kế toán tổng hợp – thuế và dịch vụ kế toán đa lĩnh vực.

0 0 Bình chọn
Bình chọn