Hạch toán khoản tạm chi TK 1371 cho đơn vị sự nghiệp

Trong bối cảnh quản lý tài chính ngày càng được chú trọng, việc hạch toán chính xác các khoản tạm chi là rất quan trọng, đặc biệt đối với các đơn vị sự nghiệp. Hôm nay, Trung tâm Kế Toán Việt Hưng sẽ chia sẻ những thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thể về cách hạch toán khoản tạm chi TK 1371.

Giúp các đơn vị sự nghiệp cập nhật phương pháp kế toán theo đúng chuẩn mực và quy định hiện hành. Bài viết dưới đây sẽ đem đến cái nhìn sâu sắc và các bước thực hiện chi tiết, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và đảm bảo tính minh bạch trong mọi giao dịch.

1. Hạch toán khoản tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm (TK 1371) bằng thực chi

a. Rút dự toán về nhập quỹ hoặc tiền gửi:

Nợ TK 111,112

          Có TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp.

Đồng thời, ghi Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động.

b. Trong kỳ, nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập (TK 1371), chi khen thưởng, phúc lợi (TK 1378)

Khi chi bổ sung thu nhập cho người lao động:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

          Có TK 111,112.

Nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị:

Nợ TK 137 – Tạm chi (1371)

          Có TK 334 – Phải trả người lao động.

Nếu được phép tạm chi phúc lợi cho người lao động trong đơn vị:

Nợ TK 137 – Tạm chi (1378)

          Có TK 111, 112.

c. Kết thúc năm, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan xác định số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được, kết chuyển số đã tạm chi trong năm.

khoản tạm chi 3
Ảnh Nghiệp vụ kết chuyển số đã tạm chi trong năm Nợ TK 4211/Có TK 1371 

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

           Có TK 137 – Tạm chi (1371, 1378).

d. Trường hợp số tiết kiệm chi chưa sử dụng hết thì trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo cơ chế tài chính.

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

           Có TK 431- Các quỹ (4315).

2. Hạch toán khoản tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm (TK 1371) bằng đơn vị sự nghiệp nhóm 1, 2, 3 bằng “tạm ứng”

a. Rút dự toán tạm ứng đã cấp về nhập quỹ hoặc tiền gửi:

Nợ TK 111,112

          Có TK 337 – Tạm thu (3371).

Đồng thời, ghi Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động

b. Khi chi bổ sung thu nhập vào phiếu chi tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341)

           Có TK 111, 112.

c. Trong kỳ, nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập

Nợ TK 137 – Tạm chi (1371)

           Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341).

d. Khi các khoản tạm chi được hoàn ứng, lập bảng kê thanh toán tạm ứng

Đồng thời kết chuyển về nguồn:

Nợ TK 337 – Tạm thu (3371)

           Có TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp.

e. Cuối năm, xác định được kết quả hoạt động, đối với các đơn vị sự nghiệp được trích lập quỹ bổ sung thu nhập

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

           Có TK 431- Các quỹ (4313).

khoản tạm chi 4
Ảnh Nghiệp vụ trích lập quỹ bổ sung thu nhập và kết chuyển số đã tạm chi trong năm

Đồng thời, kết chuyển số đã tạm chi bổ sung thu nhập trong kỳ theo số đã được duyệt:

Nợ TK 431 – Các quỹ (4313)

            Có TK 137 – Tạm chi (1371).

3. Hạch toán khoản tạm chi thu nhập tăng thêm và phúc lợi trong năm tại đơn vị sự nghiệp (TK 1371)

– Trong kỳ, trường hợp quỹ bổ sung thu nhập, quỹ phúc lợi không còn đủ số dư để chi trả, đơn vị tạm tính kết quả hoạt động để chi trả, nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập, tạm chi phúc lợi cho người lao động trong đơn vị:

a. Khi tạm chi bổ sung thu nhập, phản ánh số phải trả người lao động, ghi:

Nợ TK 137 – Tạm chi (1371)

          Có TK 334 – Phải trả người lao động.

Khi chi bổ sung thu nhập cho người lao động, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

          Có các TK 111, 112.

b. Khi tạm chi phúc lợi, ghi:

Nợ TK 137 – Tạm chi (1378)

          Có các TK 111, 112.

c. Cuối năm, khi xác định kết quả các hoạt động, đối với các đơn vị sự nghiệp được trích lập các quỹ theo quy định của cơ chế tài chính hiện hành, ghi:

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

          Có TK 431 – Các quỹ (4314,4313,4311,4312).

– Đồng thời, kết chuyển số đã tạm chi bổ sung thu nhập trong kỳ theo số đã được duyệt, ghi:

Nợ TK 431 – Các quỹ (4313)

          Có TK 137 – Tạm chi (1371).

– Đồng thời, kết chuyển số đã tạm chi phúc lợi trong kỳ theo số đã được duyệt, ghi:

Nợ TK 431 – Các quỹ (4312)

          Có TK 137 – Tạm chi (1378).

VÍ DỤ THỰC TẾ 1:

Khi tạm chi bổ sung thu nhập cho người lao động:

Giả sử đơn vị sự nghiệp cần tạm chi 50.000.000 đồng để bổ sung thu nhập cho người lao động do quỹ không còn đủ số dư:

Nợ TK 137 – Tạm chi (1371): 50.000.000 đồng

          Có TK 334 – Phải trả người lao động: 50.000.000 đồng

Khi thực tế chi bổ sung thu nhập cho người lao động:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động: 50.000.000 đồng

           Có TK 111/112 (Tiền mặt/Tiền gửi ngân hàng): 50.000.000 đồng

 

Khi tạm chi phúc lợi cho người lao động:

Giả sử đơn vị sự nghiệp cần tạm chi 30.000.000 đồng cho các hoạt động phúc lợi:

Nợ TK 137 – Tạm chi (1378): 30.000.000 đồng

           Có TK 111/112 (Tiền mặt/Tiền gửi ngân hàng): 30.000.000 đồng

 

Cuối năm, khi xác định kết quả hoạt động và trích lập quỹ:

Giả sử đơn vị sự nghiệp xác định có thặng dư lũy kế và cần trích lập quỹ từ kết quả hoạt động:

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế: Số tiền thặng dư

           Có TK 431 – Các quỹ (4314,4313,4311,4312): Số tiền trích lập quỹ

Kết chuyển số đã tạm chi bổ sung thu nhập trong kỳ theo số đã được duyệt:

Nợ TK 431 – Các quỹ (4313): Số tiền duyệt chi

            Có TK 137 – Tạm chi (1371): Số tiền tạm chi

Kết chuyển số đã tạm chi phúc lợi trong kỳ theo số đã được duyệt:

Nợ TK 431 – Các quỹ (4312): Số tiền duyệt chi

            Có TK 137 – Tạm chi (1378): Số tiền tạm chi

4. Hạch toán khoản tạm chi thu nhập tăng thêm và phúc lợi trong đơn vị quản lý nhà nước  (TK 1371)

a. Trong kỳ, nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị, ghi:

Nợ TK 137 – Tạm chi (1371)

          Có TK 334 – Phải trả người lao động.

– Khi chi bổ sung thu nhập cho người lao động, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

          Có các TK 111, 112.

– Trong kỳ, nếu được phép tạm chi phúc lợi cho người lao động trong đơn vị, ghi:

Nợ TK 137 – Tạm chi (1378)

          Có các TK 111, 112.

– Cuối năm, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan xác định được số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được, kết chuyển số đã tạm chi trong năm, ghi:

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

          Có TK 137 – Tạm chi (1371, 1378).

b. Trường hợp, số kinh phí tiết kiệm chi vẫn chưa sử dụng hết đơn vị trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo cơ chế tài chính, ghi:

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

          Có TK 431 – Các quỹ (4315).

VÍ DỤ THỰC TẾ 2:

Trong kỳ, khi đơn vị được phép tạm chi bổ sung thu nhập cho người lao động:

Giả sử đơn vị cần chi 20.000.000 đồng để bổ sung thu nhập cho người lao động.

Nợ TK 137 – Tạm chi (1371): 20.000.000 đồng

  Có TK 334 – Phải trả người lao động: 20.000.000 đồng

 

Khi thực tế chi tiền bổ sung thu nhập cho người lao động:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động: 20.000.000 đồng

  Có TK 111/112 (Tiền mặt/Tiền gửi ngân hàng): 20.000.000 đồng

 

Trong kỳ, khi đơn vị được phép tạm chi phúc lợi cho người lao động:

Giả sử đơn vị cần chi 10.000.000 đồng cho các hoạt động phúc lợi.

Nợ TK 137 – Tạm chi (1378): 10.000.000 đồng

  Có TK 111/112 (Tiền mặt/Tiền gửi ngân hàng): 10.000.000 đồng

 

Cuối năm, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ và xác định số kinh phí tiết kiệm được:

Giả sử đơn vị xác định tiết kiệm được 50.000.000 đồng từ kinh phí quản lý hành chính.

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế: 50.000.000 đồng

  Có TK 137 – Tạm chi (1371, 1378): 50.000.000 đồng

 

Trường hợp số kinh phí tiết kiệm vẫn chưa sử dụng hết:

Giả sử số tiền tiết kiệm 5.000.000 đồng chưa được sử dụng hết và đơn vị quyết định trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập.

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế: 5.000.000 đồng

  Có TK 431 – Các quỹ (4315): 5.000.000 đồng

Kết thúc bài viết này, chúng tôi hy vọng rằng bạn đã có được cái nhìn tổng quan và những kiến thức cần thiết về việc hạch toán khoản tạm chi TK 1371 một cách chính xác và hiệu quả. Trung tâm Kế Toán Việt Hưng luôn nỗ lực cung cấp những thông tin hữu ích nhất, đồng hành cùng bạn trong mọi vấn đề kế toán, từ cơ bản đến nâng cao.

Đừng quên theo dõi Fanpage Kế Toán Việt Hưng để không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật nào về ưu đãi mới cho các khóa học kế toán tổng hợp, thuế và các gói dịch vụ kế toán đa lĩnh vực trong mảng đơn vị HCSN công lập. Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành tin cậy trên con đường phát triển sự nghiệp kế toán của bạn. Hãy kết nối với chúng tôi ngay hôm nay và bắt đầu chuyển đổi cách bạn quản lý và hạch toán tài chính trong đơn vị sự nghiệp của mình!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...