13 mẫu bảng định mức giá xây dựng mới nhất năm 2020

Định mức giá xây dựng mới nhất – Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng. Cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu các mẫu biểu báo cáo, cập nhật thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng qua bài viết phía dưới đây

định mức giá xây dựng mới nhất
13 mẫu bảng định mức giá xây dựng mới nhất năm 2020

13 mẫu bảng định mức giá xây dựng mới nhất 

Phụ lục I

DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO, CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ
LIỆU VỀ ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

Mẫu số 01: Dữ liệu định mức sử dụng vật liệu

– Bảng 1: Định mức sử dụng vật liệu

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây Dựng)

 

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Ngày tháng văn bản:
 3. Số hiệu văn bản:
 4. Hiệu lực:

BẢNG 1

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

Mã hiệu Loại công trình Nhóm công trình Hạng mục, bộ phận kết cấu công trình Công tác xây dựng Công nghệ Thông số kỹ thuật Đơn vị tính Vật liệu sử dụng Đơn vị Khối lượng

Mẫu số 02: Dữ liệu định mức năng suất lao động

– Bảng 2: Định mức năng suất lao động

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây Dựng)

 

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Ngày tháng văn bản:
 3. Số hiệu văn bản:
 4. Hiệu lực:

BẢNG 2

ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

hiệu

Loại công trình Nhóm công trình Hạng mục, bộ phận kết cấu công trình Công tác xây dựng Công nghệ Thông số kỹ thuật Đơn vị tính Nhân công Đơn vị Khối lượng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Ghi chú: Nội dung định mức năng suất lao động theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Mẫu số 03: Dữ liệu định mức năng suất máy và thiết bị thi công

– Bảng 3: Định mức năng suất máy và thiết bị thi công

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây Dựng)

BẢNG 3

ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

hiệu

Loại công trình Nhóm công trình Hạng mục, bộ phận kết cấu công trình Công tác xây dựng Công nghệ Thông số kỹ thuật Đơn vị tính Máy/thiết bị thi công sử dụng Đơn vị Khối lượng

Ghi chú: Nội dung định mức năng suất máy và thiết bị thi công theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Mẫu số 04: Dữ liệu định mức dự toán xây dựng công trình

– Bảng 4: Định mức dự toán xây dựng công trình

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây Dựng)

BẢNG 4

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

hiệu

Loại công trình Nhóm công trình Hạng mục, bộ phận kết cấu công trình Tên công tác Công nghệ Thông số kỹ thuật Đơn vị tính Thành phần hao phí Đơn vị Khối lượng

– Bảng 5: Hệ số điều chỉnh (định mức giá xây dựng mới nhất)

Mẫu số 05: Dữ liệu định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây Dựng)

BẢNG 5

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH

Nội dung Hệ số Ghi chú

– Bảng 6: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây Dựng)

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Ngày tháng văn bản:
 3. Số hiệu văn bản:
 4. Hiệu lực:

BẢNG 6

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tên định mức Loại công trình Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) Định mức chi phí (%) Giá trị tuyệt đối Hệ số điều chỉnh
Hệ số thứ 1 Hệ số thứ 2 Hệ số thứ 3 Hệ số thứ n

– Bảng 7: Định mức chi phí thiết kế xây dựng

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây Dựng)

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Ngày tháng văn bản:
 3. Số hiệu văn bản:
 4. Hiệu lực:

BẢNG 7

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Tên

định

mức

Loại công trình Cấp công trình Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) Định mức chi phí (%) theo chi phí xây dựng Chi phí xây dựng (chưa có thuế

GTGT) (tỷ đồng)

Định mức chi phí (%) theo chi phí thiết bị Giá trị tuyệt đối Hệ số điều chỉnh
Hệ số thứ 1 Hệ số thứ 2 Hệ số thứ n

Mẫu số 06: Dữ liệu định mức chi phí gián tiếp

– Bảng 8: Định mức chi phí gián tiếp (định mức giá xây dựng mới nhất)

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC CHI PHÍ GIÁN TIẾP

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây Dựng)

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Ngày tháng văn bản:
 3. Số hiệu văn bản:
 4. Hiệu lực:

BẢNG 8

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ GIÁN TIẾP

Tên định mức Loại công trình Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) Chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) Định mức chi phí (%) Hệ số điều chỉnh

Mẫu số 07: Dữ liệu suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

– Bảng 9: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình

DỮ LIỆU SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Phạm vi (toàn quốc/vùng/tỉnh):
 3. Số hiệu văn bản:
 4. Ngày tháng văn bản:
 5. Hiệu lực:

BẢNG 9

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

hiệu

Loại công trình Nhóm công trình Công trình Đơn vị Suất vốn đầu tư Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị
1 2 3 4 5 6 7 8

– Bảng 10: Hệ số điều chỉnh suất vốn đầu tư xây dựng công trình

BẢNG 10

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

STT Nội dung Hệ số
1 2 3

– Bảng 11: Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình (định mức giá xây dựng mới nhất)

Mẫu số 08: Dữ liệu giá vật liệu xây dựng

DỮ LIỆU SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Phạm vi (toàn quốc/vùng/tỉnh):
 3. Số hiệu văn bản:
 4. Ngày tháng văn bản:
 5. Hiệu lực:

BẢNG 11

GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

hiệu

Loại công trình Nhóm công trình Công trình Bộ phận kết cấu Đơn vị Giá bộ phận kết cấu Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8

– Bảng 12: Giá vật liệu xây dựng công bố

DỮ LIỆU GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

 

 1. Tỉnh/ thành phố:
 2. Tổ chức ban hành công bố:
 3. Ngày tháng văn bản:
 4. Số hiệu văn bản
 5. Hiệu lực:

BẢNG 12

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG BỐ

hiệu

Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu Đơn vị tính Chỉ tiêu kỹ thuật Quy cách Thương

hiệu

Xuất xứ Điều

kiện

thương

mại

Vận chuyển Giá
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú: giá tại cột số 12 “Giá” chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

– Bảng 13: Giá vật liệu xây dựng thị trường (định mức giá xây dựng mới nhất)

Mẫu số 09: Dữ liệu đơn giá nhân công xây dựng (định mức giá xây dựng mới nhất)

DỮ LIỆU GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

 

 1. Tỉnh/ thành phố:
 2. Tổ chức ban hành công bố:
 3. Ngày tháng văn bản:
 4. Số hiệu văn bản
 5. Hiệu lực:

BẢNG 13

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG

hiệu

Huyện Nhóm vật liệu  

Tên vật liệu

Đơn vị tính Chỉ tiêu kỹ thuật Quy cách Thương

hiệu

Xuất xứ Điều

kiện

thương

mại

Vận chuyển Dự án/công trình Giá
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ghi chú: giá tại cột số 12 “Giá” chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

– Bảng 14: Đơn giá nhân công xây dựng

DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng

BẢNG 14

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

 

 1. Tỉnh/ thành phố:
 2. Tổ chức ban hành công bố:
 3. Ngày tháng văn bản:
 4. Số hiệu văn bản
 5. Hiệu lực:

hiệu

Vùng Khu vực Huyện Nhóm Loại công việc Cấp bậc Trình độ Điều kiện làm việc Đơn vị Đơn giá
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ghi chú:

 – Đơn vị: ngày công, giờ công;

Đơn giá: tính theo đồng Việt Nam.

– Bảng 15: Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng

Mẫu số 10: Dữ liệu giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (định mức giá xây dựng mới nhất)

DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 15

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

 1. Tỉnh/ thành phố:
 2. Tổ chức ban hành công bố:
 3. Ngày tháng văn bản:
 4. Số hiệu văn bản
 5. Hiệu lực:

hiệu

Tư vấn trong nước/ngoài nước Công việc tư vấn Trình độ Điều kiện làm việc Tỉnh Huyện Đơn vị Đơn giá
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ghi chú:

Đơn vị: ngày công, giờ công;

Đơn giá: tính theo đồng Việt Nam.

Phần I: Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công bố

– Bảng 16: Tiền lương, nhiên liệu, năng lượng (định mức giá xây dựng mới nhất)

DỮ LIỆU GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

PHẦN I: GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG BỐ

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ xây dựng)            

 1. Tỉnh/thành phố:
 2. Huyện:
 3. Thời gian:
 4. Số hiệu văn bản:
 5. Hiệu lực:

BẢNG 16

TIỀN LƯƠNG, NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG

Nội dung Đơn giá
Mức lương
Xăng
Dầu Diezel
Dầu Mazut
Điện

– Bảng 17: Hệ số nhiên liệu phụ

BẢNG 17

HỆ SỐ NHIÊN LIỆU PHỤ

Nội dung Hệ số
Động cơ xăng
Động cơ Diezel
Động cơ điện

– Bảng 18: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công bố

BẢNG 18

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG BỐ

hiệu

Máy và thiết bị thi công Định mức chi phí gián tiếp (%) Định mức chi phí trực tiếp Giá ca máy (đồng)
Khấu hao Sửa chữa Chi phí khác Tiêu hao nhiên liệu, năng lượng Nhân công điều khiển máy Chi phí nhiên liệu, năng lượng Chi phí tiền lương Tổng số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Phần II: Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thị trường

– Bảng 19: Tiền lương, nhiên liệu, năng lượng

DỮ LIỆU GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

PHẦN II: GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ xây dựng)            

 

 1. Tỉnh/thành phố:
 2. Huyện:
 3. Thời gian:
 4. Số hiệu văn bản:
 5. Hiệu lực:

BẢNG 19

TIỀN LƯƠNG, NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG

Nội dung Đơn giá
Mức lương
Xăng
Dầu Diezel
Dầu Mazut
Điện

– Bảng 20: Hệ số nhiên liệu phụ (định mức giá xây dựng mới nhất)

BẢNG 20

HỆ SỐ NHIÊN LIỆU PHỤ

Nội dung Hệ số
Động cơ xăng
Động cơ Diezel
Động cơ điện

– Bảng 21: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thị trường

Mẫu số 11: Dữ liệu đơn giá xây dựng công trình

BẢNG 21

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG

hiệu

Máy và thiết bị thi công Thương

hiệu

Xuất xứ Định mức chi phí gián tiếp (%) Định mức chi phí trực tiếp Giá ca máy (đồng)
Khấu hao Sửa chữa Chi phí khác Tiêu hao nhiên liệu, năng lượng Nhân công điều khiển máy Chi phí nhiên liệu, năng lượng Chi phí tiền lương Tổng số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

– Bảng 22: Nhiên liệu, năng lượng

DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

 1. Tỉnh/Bộ chuyên ngành:
 2. Thời gian:
 3. Số hiệu văn bản:
 4. Hiệu lực:

BẢNG 22

NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG

Nội dung Đơn vị tính Đơn giá
Xăng
Dầu Diezel
Dầu Mazut
Điện

– Bảng 23: Hệ số nhiên liệu phụ

BẢNG 23

HỆ SỐ NHIÊN LIỆU PHỤ

Nội dung Hệ số
Động cơ xăng
Động cơ Diezel
Động cơ điện

– Bảng 24: Đơn giá xây dựng công trình

Mẫu số 12: Dữ liệu chỉ số giá xây dựng

BẢNG 24

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mã hiệu Công tác Đơn vị Vật liệu (đồng) Nhân công (đồng) Máy (đồng) Đơn giá (đồng)
1 2 3 4 5 6 7

– Bảng 25: Chỉ số giá xây dựng vùng, quốc gia (định mức giá xây dựng mới nhất)

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 25

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG VÙNG, QUỐC GIA

 

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Thời gian:
 3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệu Loại công trình Chỉ số giá vùng/quốc gia quý … năm …so với:
Năm gốc 20… Cùng kỳ năm

trước

Quý trước

– Bảng 26: Chỉ số giá xây dựng công trình

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 26

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Thời gian:
 3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệu Loại công trình Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với
Năm gốc 20…. Tháng (quý, năm) trước

– Bảng 27: Chỉ số giá phần xây dựng

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 27

CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Thời gian:
 3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệu Loại công trình Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với
Năm gốc 20…. Tháng (quý, năm) trước

– Bảng 28: Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 28

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Thời gian:
 3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệu Loại công trình Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với
Năm gốc 20…. Tháng (quý, năm) trước
Vật liệu Nhân công Máy TC Vật liệu Nhân công Máy TC

– Bảng 29: Chỉ số giá vật liệu xây dựng

Mẫu số 13: Dữ liệu dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng (định mức giá xây dựng mới nhất)

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 29

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Thời gian:
 3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệu Loại vật liệu Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với
Năm gốc 20…. Tháng (quý, năm) trước

– Bảng 30: Dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng

BẢNG 30

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

 

Gói thầu Dự án/công trình Địa điểm Tổng mức đầu tư Giá gói thầu Giá trúng thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Giá trị hợp đồng Ngày ký hợp đồng Giá trị quyết toán
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0912.929.959
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939
Yêu cầu tư vấn