Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200 mới nhất

Bạn là kế toán mới vào nghề và chưa biết cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200 như thế nào? Cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu qua bài viết dưới đây các bạn nhé!

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính (BCTC) được xem như là hệ thống các bảng biểu, mô tả thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói theo một cách khác thì báo cáo tài chính là một phương tiện nhằm trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính doanh nghiệp tới những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…)

Báo cáo tài chính là gì?
Báo cáo tài chính là gì?

Kỳ lập báo cáo tài chính

 Kỳ lập BCTC năm: Các DN phải lập BCTC năm theo quy định của Luật kế toán.

–  Kỳ lập BCTC giữa niên độ: BCTC giữa niên độ gồm BCTC quý (bao gồm cả quý IV) và BCTC bán niên.

 Kỳ lập BCTC khác:

  + Các DN có thể lập BCTC theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng…) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.

  + Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập BCTC tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

Biểu mẫu báo cáo tài chính theo Thông tin 200 gồm những gì?

  1. Bảng cân đối kế toán (BKĐKT) (năm) của DN hoạt động liên tục (mẫu B01-DN)
  2. BCĐKT của DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (mẫu B01-CDHĐ-DNKLT)
  3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) (năm) (mẫu B02-DN)
  4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (năm) theo phương pháp gián tiếp và trực tiếp (mẫu B03-DN)
  5. Bản thuyết minh báo cáo tài chính (năm) của DN hoạt động liên tục (mẫu B09-DN)
  6. Bản thuyết minh BCTC (năm) của DN không đáp ứng giả định liên tục (mẫu B09-CDHĐ-DNKLT)
  7. BCĐKT giữa niên độ – dạng đầy đủ (mẫu B01a-DN)
  8. BCKQHĐKD giữa niên độ – dạng đầy đủ (mẫu B02a-DN)
  9. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – dạng đầy đủ (mẫu B03a-DN) theo phương pháp gián tiếp và trực tiếp
  10. Bản thuyết minh BCTC chọn lọc (mẫu B09a-DN)

Mẫu báo cáo tài chính mới nhất theo Thông tư 200

Đơn vị báo cáo:………………….                                                      Mẫu số B 01 – DN
Địa chỉ:………………………….                  (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC                           Ngày 22 / 12 /2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 Tại ngày … tháng … năm …(1)

  Đơn vị tính:………….

TÀI SẢN số  Thuyết minh Số cuối năm (3) Số đầu  năm  (3)
1 2 3 4 5
 A – Tài sản ngắn hạn 100      
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110      
1. Tiền 111      
2. Các khoản tương đương tiền 112      
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120      
1. Chứng khoán kinh doanh 121      
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2) 122   (…) (…)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn  123       
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130      
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131      
2. Trả trước cho người bán 132      
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133      
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134      
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135      
6. Phải thu ngắn hạn khác 136      
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139   (…) (…)
IV. Hàng tồn kho 140      
1. Hàng tồn kho 141      
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149   (…) (…)
         
V. Tài sản ngắn hạn khác 150      
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151      
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152      
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153      
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154      
5. Tài sản ngắn hạn khác 155      
B – TÀI SẢN DÀI HẠN 200      
I. Các khoản phải thu dài hạn 210      
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211      
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212      
3. Phải thu nội bộ dài hạn 213      
4. Phải thu về cho vay dài hạn 214      
5. Phải thu dài hạn khác 215      
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219   (…) (…)
II. Tài sản cố định 220      
1. Tài sản cố định hữu hình 221      
      – Nguyên giá 222      
      – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223   (…) (…)
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224      
      – Nguyên giá 225      
      – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226   (…) (…)
3. Tài sản cố định vô hình 227      
      – Nguyên giá 228      
      – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229   (…) (…)
III. Bất động sản đầu tư 230      
      – Nguyên giá 231      
      – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232      
      (…) (…)
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 240241242      
         
V. Đầu tư tài chính dài hạn 250      
1. Đầu tư vào công ty con 251      
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252      
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 253254      
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255   (…) (…)
VI. Tài sản dài hạn khác 260      
1. Chi phí trả trước dài hạn 261      
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262      
3. Tài sản dài hạn khác 268      
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 270      
C – Nợ phải trả 300      
I. Nợ ngắn hạn 310      
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 311      
2. Phải trả người bán ngắn hạn 312      
3. Người mua trả tiền trước 313      
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314      
5. Phải trả người lao động 315      
6. Chi phí phải trả ngắn hạn 316      
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn 317      
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318      
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 319      
10. Phải trả ngắn hạn khác 320      
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321      
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322      
13. Quỹ bình ổn giá 323      
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324      
II. Nợ dài hạn 330      
1. Phải trả người bán dài hạn 331      
2. Chi phí phải trả dài hạn 332      
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 333      
4. Phải trả nội bộ dài hạn 334      
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 335      
6. Phải trả dài hạn khác 336      
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 337      
8. Trái phiếu chuyển đổi 338      
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 339      
10. Dự phòng phải trả dài hạn 340      
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 341      
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU 400      
I. Vốn chủ sở hữu 410      
1. Vốn góp của chủ sở hữu 411      
2. Thặng dư vốn cổ phần 412      
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413      
4. Vốn khác của chủ sở hữu 414      
5. Cổ phiếu quỹ (*) 415   (…) (…)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416      
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417      
8. Quỹ đầu tư phát triển 418      
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419      
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420      
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối     – LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước     – LNST chưa phân phối kỳ này 421421a421b      
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422      
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430      
 1. Nguồn kinh phí 431      
 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432      
 Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)  440      

                                                                                                      Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên)- Số chứng chỉ hành nghề;- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây là cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200 mới nhất. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhé!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0912.929.959
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939
Yêu cầu tư vấn