Doanh nghiệp thành lập dưới 3 tháng được phép gộp báo cáo tài chính?

Doanh nghiệp thành lập dưới 3 tháng được phép gộp báo cáo tài chính? – Kế toán Việt Hưng trả lời đầy đủ câu hỏi thắc mắc của các bạn kế toán mới tham gia vào doanh nghiệp mới thành lập hiểu rõ hơn gộp báo báo cáo tài chính năm tránh nhầm lẫn với hợp nhất báo cáo tài chính (VAS 25)

doanh nghiệp thành lập dưới 3 tháng
Doanh nghiệp thành lập dưới 3 tháng được phép gộp báo cáo tài chính?

1. Phân biệt gộp báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất

GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNHLà việc cộng kỳ kế toán năm đầu tiên (hoặc năm cuối cùng) với kỳ kế toán tiếp theo (hoặc với kỳ kế toán trước đó)
 • Lập báo cáo tài chính và làm quyết toán thuế TNDN một lần vào năm sau (nếu gộp năm đầu và năm sau)
 • Hoặc bạn lập báo cáo tài chính và làm quyết toán thuế TNDN một lần vào năm nay (nếu gộp năm nay và năm cuối cùng do giải thể, chia tách, sáp nhập… vào đầu năm cuối)
 • Tổng cộng kỳ kế toán năm của hai năm gộp lại phải ngắn hơn 15 tháng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤTLà báo cáo tài chính của một tập đoàn; được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con.
 • Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát tình hình và kết quả hoạt động năm tài chính của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ hay công ty con trong tập đoàn.
 • Đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho người sử dụng báo cáo tài chính của tập đoàn.
 • Kiểm soát là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của doanh nghiệp đó.

2. Điều kiện gộp báo cáo tài chính và thuế TNDN cho doanh nghiệp thành lập dưới 3 tháng

[?] Doanh nghiệp mới thành lập vào 08/12/2019 lại có mô hình nhỏ và chưa phát sinh doanh thu trong năm 2019. Kế toán dịch vụ bảo phải nộp quyết toán thuế và phí dịch vụ quyết toán thuế năm 2019 là 1.500.000 đồng. Nhưng nghe nói là không cần nộp, chỉ phải làm thủ tục gộp báo cáo tài chính. Vậy đâu là cách xử lý tốt nhất trường hợp này?

CÁCH XỬ LÝ:

Doanh nghiệp có thể chọn lựa hai phương án:

(1) Doanh nghiệp thực hiện lập báo cáo tài chính 2019 và báo cáo quyết toán thuế TNDN 2019 như bình thường. Tuy nhiên, phương án này phải tốn thêm chi phí cho đơn vị cung cấp dịch vụ quyết toán thuế.

(2) Doanh nghiệp làm công văn xin gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN 2019 cùng với năm sau là 2020. Phương án này tiết kiệm được chi phí và thời gian cho doanh nghiệp hơn phương án một.

– Tại Điều 12. Kỳ kế toán (gộp báo cáo tài chính)

4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

(Luật kế toán số 88/2015/QH13)

– Tại Chương II Điều 3. Phương pháp tính thuế (gộp quyết toán thuế TNDN)

2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

(Thông tư số 78/2014/TT-BTC)

3. Mẫu công văn gộp báo cáo tài chính

Công ty ….….

Số: …./CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …

 

CÔNG VĂN

V/v: Gộp báo cáo tài chính năm … vào năm …

                   Kính gởi:

     TÊN DOANH NGHIỆP:      

     ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ:

     MÃ SỐ THUẾ:

     ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT:        

     NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

Công ty chúng tôi được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ….. do sở Kế Hoạch Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày …/…/…. Tính đến ngày 31/12/20…công ty chúng tôi hoạt động chưa quá 90 ngày.

– Căn cứ vào khoản 3, điều 3, Thông tư 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014

– Căn cứ vào khoản 4, điều 12 Luật Kế Toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015

Vì vậy, hôm nay công ty chúng tôi làm công văn này để thông báo đến quý chi cục về việc công ty chúng tôi sẽ gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm … vào báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm …

Công ty chúng tôi cam kết sẽ báo cáo đầy đủ và chính xác số liệu trên báo cáo tài chính và quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm …

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

– Chi cục thuế …

– Lưu

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

TẢI VỀ  : Mẫu công văn gộp báo cáo tài chính

LƯU Ý: 

 • Hạn nộp công văn xin gộp báo cáo tài chính phải sớm hoặc bằng ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (trước thời hạn nộp BCTC & quyết toán thuế TNDN -TNCN & vì quyết toán thuế TNCN không được gộp, phát sinh năm nào thì doanh nghiệp làm quyết toán cho năm đó)
 • Nơi nộp công văn xin gộp báo cáo tài chính: Bộ phận 1 cửa của cục/chi cục thuế trực tiếp quản lý.
 • Thủ tục gộp BCTC: Kế toán cần phải hỏi rõ cán bộ tiếp nhận tại bộ phận 1 cửa: “Có phải chờ công văn đồng ý của cơ quan thuế hay không, hay là chỉ phải nộp công văn này là được”. Tiến hành  in công văn gộp báo cáo tài chính thành 03 bản và lấy mộc “công văn đến” của cơ quan thuế quản lý về lưu tại doanh nghiệp
 • Mỗi cơ quan thuế khác nhau sẽ có quy định áp dụng khác nhau 
 • Trường hợp không nên gộp BCTC: DN thành lập từ tháng 10 trong năm trở đi và đặc biệt có nhiều nghiệp vụ phát sinh ⇒ Vì dễ gây nhầm lẫn và khó khăn cho việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Hoặc không muốn gộp BCTC thì làm như mẫu lập báo cáo tài chính bình thường không khác biệt, ghi nhận hạch toán kế toán bình thường.

Trên đây là những lưu ý doanh nghiệp thành lập dưới 3 tháng tham gia gộp báo cáo tài chính 2019 sang năm 2020 – Liên hệ ngay Kế toán Việt Hưng nếu bạn muốn tìm hiểu Dịch vụ báo cáo tài chính cũng như Khoá học kế toán Online 1 kèm 1. 

 

 

 

5 1 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Việt Trinh Trần
Việt Trinh Trần
Bình chọn :
     

Gia đình mình mới vừa thành lập công ty.
Mình cần 1 bạn hướng dẫn mình các bước kế toán ban đầu sau khi thành lập.

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Việt Trinh Trần

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau:

Sau khi nhận giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp buộc phải thực hiện các hồ sơ, thủ tục sau:
1. Nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu
Chi tiết hồ sơ bao gồm:
Tờ khai đăng ký hình thức kế toán và loại hóa đơn sử dụng;
Quyết định bổ nhiệm giám đốc;
Quyết định bổ nhiệm kế toán;
Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ);
Tờ khai lệ phí môn bài (có thể nộp qua mạng) rất là quan trọng.
Phiếu đăng ký trao đổi thông tin qua phương thức điện tử.
2. Mở tài khoản và thông báo số tài khoản ngân hàng
3. Mua chữ ký số
4. Treo bảng hiệu công ty
5. Làm thủ tục phát hành hóa đơn
6. Hoàn thiện các điều kiện về giấy phép, chứng chỉ, vốn
7. Tham gia bảo hiểm cho người lao động và các vấn đề về thuế

Mời bạn truy cập Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác nhất từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi!

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...