Hướng dẫn điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp được mỗi năm doanh nghiệp quyết toán với cơ quan thuế. Trong quá trình làm báo cáo thuế, kế toán viên không tránh khỏi những sai sót về các khoản thu chi. Vậy, điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? 

Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy chế hiện hành. Cho phép kế toán viên được sửa các điểm sai sót trong báo cáo thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế.

Mục đích áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp là nhằm:

  • Tạo cho nhà nước một khoản thu gắn với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và của toàn nền kinh tế nói chung
  • Bao quát và điều tiết được các khoản thu nhập đã, đang và sẽ phát sinh của cơ sở kinh doanh hoạt động trong nền kinh tế thị trường.
  • Thông qua ưu đãi về thuế suất, về miễn thuế, giảm thuế, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Việt Nam.
  • Tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế nhiều
  • thành phần và trong tiến trình hội nhập ở nước ta hiện nay.

Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

Tại tiết a Khoản 5 Điều 10 quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).”

Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Hàng quý

Kế toán làm tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo mẫu 01A/TNDN xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp.

  • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Nợ TK 821

Có TK 3334

  • Khi đi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 3334

Có TK 111

Cuối năm

Kế toán cân đối chi phí, xác định được lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp. Chuyển lỗ từ các năm trước sang, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm theo thông tư 140/2012 ngày 21/08/2012.

  • Nếu số thuế TNDN xác định lại cuối năm nhỏ hơn số thuế TNDN của bốn quý cộng lại. Thì ta xác định số thuế chênh lệch giảm bằng định khoản

Nợ TK 3334 :Số thuế TNDN chênh lệch giảm

Có TK 821 :Chi phí thuế TNDN

Trong trường hợp này dư nợ trên tài khoản 3334: thuế TNDN nộp thừa

  • Nếu số thuế TNDN xác định lại cuối năm lớn  hơn số thuế TNDN của bốn quý cộng lại thì ta xác định số thuế chênh lệch tăng bằng định khoản

Nợ TK 821: chi phí thuế TNDN

Có TK 3334:số thuế TNDN chênh lệch tăng thêm

Trong trường hợp này dư Có trên tài khoản 3334:Số thuế TNDN còn phải nộp thêm

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một vấn đề quan trọng không thể bỏ qua đối với doanh nghiệp. Kế toán viên cần hạch toán chính xác từng khoản chi phí, cẩn trọng tránh sai sót trước khi nộp báo cáo tài chính lên cơ quan thuế. Hạn chế mọi tổn thất rủi ro cho doanh nghiệp nếu phải nộp phạt vì sai sót trong kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận