Mẫu Phụ lục Kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp | Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng – đã quy định chi tiết trong Nghị định 114/2020/NĐ-CP, cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu qua bài viết ngay sau đây.

giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Mẫu Phụ lục Kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

– Doanh nghiệp tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm khi tạm nộp hàng quý và khi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Khi lập hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trên các mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) và trên Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 ban hành kèm theo Nghị định này.

– Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp quý thì doanh nghiệp nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế nhiều hơn so với số thuế phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 thì xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành (giảm thuế thu nhập doanh nghiệp)

– Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền phát hiện doanh nghiệp không thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định của Nghị định này hoặc số thuế phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 lớn hơn số thuế đã nộp theo quy định thì doanh nghiệp phải nộp số tiền thuế thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  • Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2020 hoặc thực hiện quyết định sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì số thuế tăng thêm được giảm 30% theo quy định của Nghị định này.
  • Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2020 hoặc thực hiện quyết định sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì xử lý số tiền thuế nộp thừa (nếu có) theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Mẫu Phụ lục giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

PHỤ LỤC

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIẢM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 116/2020/QH14 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2020

[01] Kỳ tính thuế:

□ Từng lần phát sinh: Ngày…………….. tháng………. năm…………

□ Năm 2020

[02] Lần đầu □                                       [03] Bổ sung   □     lần thứ: …

[04] Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế:              

[06] Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

[07] Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………..

[08] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………….

[09] Mã số thuế:              

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 Chỉ tiêuMã chỉ tiêuSố tiền
1.Tổng số thuế TNDN phải nộp[10] 
 Trong đó  
1.1.Thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh[11] 
1.2.Thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản[12] 
1.3.Thuế TNDN phải nộp khác[13] 
2.Số thuế TNDN được giảm[14] 
 Trong đó  
2.1.Thuế TNDN được giảm của hoạt động sản xuất, kinh doanh[15] 
2.2.Thuế TNDN được giảm của hoạt động chuyển nhượng bất động sản[16] 
2.3.Thuế TNDN được giảm khác[17] 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……

Chứng chỉ hành nghề số:……

 

Ngày….tháng….năm…..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

_________________________

Ghi chú:

1. Chỉ tiêu [15] – Số thuế TNDN được giảm của hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Phụ lục này được kê khai trên chỉ tiêu [C14] của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN áp dụng với người nộp thuế tính thuế TNDN theo phương pháp doanh thu – chi phí hoặc được kê khai giảm trực tiếp trên chỉ tiêu Tổng số thuế TNDN phải nộp tại cột 11 của tờ khai thuế TNDN mẫu số 04/TNDN áp dụng với người nộp thuế tính thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu.

2. Chỉ tiêu [16] – Số thuế TNDN được giảm của hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Phụ lục này được kê khai giảm trực tiếp trên chỉ tiêu [D2] của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN hoặc được kê khai giảm trực tiếp trên chỉ tiêu [35] của tờ khai thuế TNDN mẫu số 02/TNDN (giảm thuế thu nhập doanh nghiệp).

3. Chỉ tiêu [17] – Số thuế TNDN được giảm khác tại Phụ lục này được kê khai giảm trực tiếp trên chỉ tiêu [D3] của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN.

 

TẢI VỀ MÃU

XEM THÊM: Khoá học kế toán Online tương tác 1 Kèm 1 trực tiếp

Trên đây là Mẫu Phụ lục Kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp mà Kế toán Việt Hưng cập nhật chi tiết mới nhất theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Chuẩn bị bước vào giai đạn báo cáo quý cuối năm gấp rút tham gia ngay Khoá học kế toán Online với giáo viên riêng đa phần là những bậc thầy kế toán trưởng trực tiếp cầm tay chỉ việc lên trình nhanh chóng. 

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...