09 tình huống áp dụng 8% hay 10% thuế suất thuế GTGT 2023

Thuế suất thuế GTGT | Việc xác định thuế suất thuế GTGT đối với từng mặt hàng khi xuất hóa đơn GTGT là công việc rất quan trọng của kế toán trong doanh nghiệp. Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 ra đời với mục đích giảm thuế GTGT với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% xuống còn 8% nhằm phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Giai đoạn chuyển tiếp giữa hai loại thuế suất này cũng đang đặt ra cho kế toán nhiều câu hỏi và tình huống cần giải đáp. Sau đây Trung tâm Kế Toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn giải đáp các thắc mắc này..

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ (HHDV) – Căn cứ theo Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

1.2. Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 chính sách miễn giảm thuế suất thuế GTGT.

09 tình huống | Áp dụng 8% hay 10% thuế suất thuế GTGT giai đoạn chuyển tiếp giữa năm 2022 – năm 2023

TRƯỜNG HỢP 1:

Công ty Việt Hưng mua hàng trong năm 2022 với hóa đơn GTGT đầu vào thuế suất VAT 8%. Công ty Việt Hưng bán mặt hàng đó trong năm 2023. Vậy Công ty Việt Hưng xuất hóa đơn GTGT đầu ra cho khách hàng là 8% hay 10%

GIẢI THÍCH:

Công ty Việt Hưng xuất hóa đơn GTGT đầu ra cho khách hàng là 10% vì:

  • Việc xác định thuế suất Thuế GTGT được xác định tại thời điểm xuất hóa đơn GTGT

+ Công ty mua hàng năm 2022 với hóa đơn GTGT đầu vào thuế suất VAT 8%. 

+ Nhưng Công ty bán mặt hàng đó năm 2023, thời điểm này Nghị định 15/2022/NĐ-CP đã hết hiệu lực. Vậy Công ty phải xuất hóa đơn GTGT đầu ra cho khách hàng là 10%.

TRƯỜNG HỢP 2:

Công ty Việt Hưng ký hợp đồng với Công ty Thiên Long bán 500 sản phẩm, thuế suất GTGT 8%. Trong đó 300 sản phẩm đã giao trong năm 2022 với thuế suất thuế GTGT 8%. Vậy còn 200 sản phẩm sẽ giao vào năm 2023 thì xuất hóa đơn với thuế suât thuế GTGT bao nhiêu?

GIẢI THÍCH:

200 sản phẩm sẽ giao vào năm 2023 thì xuất hóa đơn với thuế suất thuế GTGT 10% vì:

300 sản phẩm đã giao trong năm 2022, thời điểm này Nghị định 15/2022/NĐ-CP còn hiệu lực, nên được áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%. 200 sản phẩm sẽ giao vào năm 2023, lúc này Nghị định 15/2022/NĐ-CP không còn hiệu lực. Vậy 200 sản phẩm sẽ giao vào năm 2023 thì xuất hóa đơn với thuế suât thuế GTGT 10%.

Lưu ý: Đối với hợp đồng được ký kết mà giao hàng chia thành nhiều lần, thì thời điểm xuất hóa đơn GTGT để ghi nhận doanh thu được xác định trên từng lần bàn giao hàng hóa thực tế ( thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho người mua – Căn cứ điều 9 Nghị định 123/2020-NĐ-CP).

TRƯỜNG HỢP 3:

Năm 2022 Công ty Việt Hưng ký hợp đồng với Công ty Thịnh Phát với mức thuế suất thuế GTGT là 8%. Nhưng sang năm 2023 công ty mới hoàn thành nghĩa vụ giao hàng và xuất hóa đơn GTGT thì thuế suất thuế GTGT là bao nhiêu %?

GIẢI THÍCH:

Năm 2023 công ty mới hoàn thành nghĩa vụ giao hàng và xuất hóa đơn GTGT thì thuế suất thuế GTGT là 10%, vì

Theo nguyên tắc thì thời điểm xuất hóa đơn GTGT để ghi nhận doanh thu được xác định là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho người mua – Căn cứ điều 9 Nghị định 123/2020-NĐ-CP).

Vậy thời điểm xuất hóa đơn là năm 2023, mà khi này Nghị định 15/2022/NĐ-CP đã hết hiệu lực. Vậy Công ty Việt Hưng phải xuất hóa đơn GTGT với mức thuế suất 10%

LƯU Ý: khi này, hợp đồng ban đầu 2022 đang để thuế suất thuế  8%, trong khi đó, hóa đơn xuất năm 2023 là 10%. Vậy Công ty Việt Hưng phải làm thêm Phụ lục hợp đồng  điều chỉnh thuế suất thuế GTGT từ 8% thành 10% để làm căn cứ xuất hóa đơn cho phù hợp

thuế suất thuế gtgt
Mẫu thuế suất thuế GTGT áp dụng 10%

Tải về Mẫu Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh thuế suất thuế GTGT: TẠI ĐÂY

TRƯỜNG HỢP 4:

Công ty Việt Hưng ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với mức thuế suất 8% và  hoàn thành việc cung cấp dịch vụ năm 2022. Nhưng sang năm 2023 Công ty mới xuất hóa đơn, vậy thuế suất thuế GTGT bao nhiêu %

GIẢI THÍCH:

Năm 2022 công ty hoàn thành việc cung cấp dịch vụ

Theo nguyên tắc thì thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với cung cấp dịch vụ là tời điểm đến trước thuộc 1 trong 2 trường hợp (i)-thu tiền trước và (ii) – hoàn thành một phần hoặc toàn bộ dịch vụ – Căn cứ điều 9 Nghị định 123/2020-NĐ-CP). 

Vậy:

– Đúng ra Công ty phải xuất hóa đơn năm 2022. Công ty Xuất hóa đơn năm 2023 là sai thời điểm , công ty sẽ gặp phải rủi ro về kê khai thiếu thuế GTGT đầu ra

– Thời điểm xuất hóa đơn của Công ty là năm 2023, mà khi này Nghị định 15/2022/NĐ-CP đã hết hiệu lực. Vậy Công ty Việt Hưng phải xuất hóa đơn GTGT với mức thuế suất 10%

TRƯỜNG HỢP 5:

Công ty Việt Hưng xuất hóa đơn năm 2022, thuế suất 8%. Năm 2023, phát hiện hóa đơn sai sót cần điều chỉnh/thay thế. Vậy công ty phải viết hóa đơn với thuế suất bao nhiêu?

GIẢI THÍCH:

Tham khảo: Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/03/2022 hướng dẫn: “Đối với hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 với thuế suất thuế GTGT 10%, sau ngày 01/02/2022 phát hiện sai sót cần điều chỉnh về tiền hàng, thuế GTGT hoặc trả lại hàng thì hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất thuế GTGT là 10%”. 

Vậy theo hướng dẫn này, hóa đơn điều chỉnh/thay thế năm 2023 cho hóa đơn đã xuất năm 2022 sẽ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%.

Lưu ý: Với hóa đơn điều chỉnh/thay thế này mình sẽ hạch toán vào năm 2022. Còn hóa đơn điều chỉnh/thay thế năm 2023 này sẽ kẹp cùng hóa đơn bị điều chỉnh/thay thế năm 2022 để sau này giải trình với cơ quan thuế.

TRƯỜNG HỢP 6:

Năm 2022, Công ty Việt Hưng xuất hóa đơn GTGT thuế suất 8%. Sang năm 2023, công ty xuất hóa đơn Chiết khấu thương mại cho lô hàng của năm 2022. Vậy công ty sẽ áp dụng mức thuế suất bao nhiêu?

GIẢI THÍCH:

Tham khảo Công văn số 7592/CTTPHCM-TTHT hướng dẫn: 

thuế suất thuế gtgt 3
Thuế suất thuế GTGT khi công ty có chiết khấu thương mại

Vậy năm 2023 Công ty xuất hóa đơn Chiếu khấu thương mại cho hàng hóa đã xuất bán năm 2022 sẽ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%.

Tải về Mẫu Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh thuế suất thuế GTGT: giảm còn 8%: TẢI VỀ

TRƯỜNG HỢP 7:

Công ty Việt Hưng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ và thu tiền trước vào năm 2022. Công ty đã xuất hóa đơn GTGT với 100% giá trị dịch vụ, thuế suất 8%. Sang năm 2023 dịch vụ mới hoàn thành. Vậy Công ty xuất hóa đơn vậy có đúng không?

GIẢI THÍCH:

Năm 2022 công ty thu tiền trước cho việc cung cấp dịch vụ

Theo nguyên tắc thì thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm đến trước thuộc 1 trong 2 trường hợp (i)-thu tiền trước và (ii) – hoàn thành một phần hoặc toàn bộ dịch vụ – Căn cứ điều 9 Nghị định 123/2020-NĐ-CP). 

Như vậy, với trường hợp này ngày xuất hóa đơn theo quy định là ngày nhận tiền trước trong năm 2022. Và năm 2022 thì Nghị định 15/2022/NĐ-CP còn hiệu lực. Vậy hóa đơn này xuất 8% là phù hợp.

TRƯỜNG HỢP 8:

Năm 2022, Công ty Việt Hưng ký hợp đồng bán hàng hóa với thuế suất 8%, chưa giao hàng, nhưng công ty đã xuất hóa đơn GTGT thuế suất 8%. Năm 2023, Công ty mới giao hàng. Vậy hóa đơn xuất 8% năm 2022 có đúng không?

GIẢI THÍCH:

Theo nguyên tắc thì thời điểm xuất hóa đơn GTGT để ghi nhận doanh thu được xác định là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho người mua – Căn cứ điều 9 Nghị định 123/2020-NĐ-CP).

Vậy nếu đúng luật thì sang năm 2023 Công ty mới được giao hàng. Và lúc này Nghị định 15/2022/NĐ-CP đã hết hiệu lực. Vậy 

– Công ty xuất hóa đơn năm 2022 là sai thời điểm

– Năm 2023 Công ty mới được xuất hóa đơn với thuế xuất 10%, dẫn đến việc kê khai thiếu thuế GTGT đầu ra.

TRƯỜNG HỢP 9:

Theo khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định : “Đối với một số dịch vụ như: điện, nước, công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình,…. cho phép thời gian đối soát là 7 ngày“. Vậy hóa đơn tháng 12/2022  mà xuất sang tháng 1/0223 thì áp dụng mức thuế suất nào?

GIẢI THÍCH:

Tham khảo Công văn số 2688/BTC-TCT. Ngày xuất hóa đơn thuộc năm 2023, thì sẽ không được áp dụng giảm thuế GTGT do Nghị định 15 đã hết hiệu lực. Trừ những trường hợp là điều chỉnh/ thay thế cho hóa đơn đã xuất của năm 2022. Vậy sẽ áp dụng mức thuế suất  thuế GTGT 10% với những hóa đơn xuất sang tháng 01/2023.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán thuế cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA ĐẶT CÂU HỎI để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại Group CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

thuế suất thuế gtgt 4
Hỏi đáp thuế suất thuế GTGT

Trên đây Ketoanviethung.vn đã giải đáp và hướng dẫn các bạn 09 tình huống áp dụng 8% hay 10% thuế suất thuế GTGT giai đoạn chuyển tiếp giữa năm 2022 – 2023. Hi vọng rằng bài viết sẽ giúp ích các bạn trong công việc kế toán, đừng quên Like Fanpage để kịp thời cập nhật bản tin kế toán mới nhất cùng các chính sách ưu đãi giảm học phí cho các khóa học kế toán.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...