Quy trình kế toán tổng hợp trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Quy trình kế toán tổng hợp trong đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) – Các đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động bằng nguồn kinh phí của nhà nước cấp hoặc từ các nguồn kinh phí khác như thu sự nghiệp, phí, lệ phí, hoạt động kinh doanh hay viện trợ không hoàn lại. Do đó, kế toán tổng hợp đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý các khoản chi tiêu , phải biết lập dự toán cho từng khoản chi tiêu phù hợp.

quy trình kế toán tổng hợp
Quy trình kế toán tổng hợp trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Để làm tốt công tác kế toán, mỗi đơn vị hành chính sự nghiệp nên xây dựng cho mình những quy trình cụ thể. Bài viết này Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn về  quy trình của kế toán tổng hợp trong đơn vị hành chính sự nghiệp – một khâu quan trọng trong công tác quản lý tài chính trong đơn vị

1. Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tải sản công, tình hình chấp hành dự toán thu chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước ở đơn vị.

=> Kế toán hành chính đóng vai trò quan trọng đối với ngân sách nhà nước, là công cụ điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính.

Điểm khác biệt giữa quy trình kế toán tổng hợp HCSN & Doanh nghiệp

✅ Áp dụng theo Thông tư 107 có dùng ít tài khoản hơn so còn doanh nghiệp theo Thông tư 103/133/200

✅ Là những đơn vị được Nhà nước thành lập để thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước giao dựa trên nguồn kinh phí & hoạt động theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp. Còn doanh nghiệp là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời

✅ Chấp hành ngân sách nhà nước – sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác; tình hình thu, chi hoạt động, kết quả hoạt động và các khoản khác ở các đơn vị HCSN còn doanh nghiệp thì thì không

✅ Mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong đơn vị HCSN có sự phân cấp gồm đơn vị sự toán cấp 1, cấp 2 & cấp 3 để hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kế toán; còn doanh nghiệp thì chủ yếu theo mô hình kinh doanh từng mảng

✅ Quản lý ngân sách bằng nguồn kinh phí do nhà nước cấp, theo dõi thu chi, hợp lý chứng từ thu chi từ nguồn của nhà nước; còn doanh nghiệp quản lý bằng nguồn vốn của các cổ đông … và tự chủ trong nguồn vốn đó mà không bị ràng buộc bới NSNN

✅ Phương pháp hạch toán đối với đơn vị HCSN đơn giản, còn doanh nghiệp phức tạp hơn vì nghiệp vụ rộng hơn

✅ Quan trọng cần thận trọng sắp xếp hồ sơ chứng từ khép kín, vì hồ sơ này được lưu giữ để các cơ quan ban ngành cấp trên kiểm tra – còn doanh nghiệp cần sắp xếp hồ sơ chứng từ khoa học dễ kiếm để phục vụ cho các cơ quan thuế kiểm tra, quyết toán

✅ Cơ quan quản lý đơn vị HCSN là cấp trên đó hoặc nhà nước quản lý; còn doanh nghiệp là chi cục hoặc cục thuế quản lý

✅ Thời hạn nộp báo cáo tài chính bên HCSN là 30/12 của năm tài chính; còn doanh nghiệp 30/03/ năm N+1

✅ Giao dịch tiền tệ đơn vị HCSN trực tiếp tại kho bạc nhà nước; còn doanh nghiệp là các ngân hàng

✅ Thực hiện các bút toán kết chuyển nguồn, kết chuyển các khoản chi phí cuối năm tại đợn vị HCSN; thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí, giá vốn để tính lợi nhuận ( lãi, lỗ) tại các Doanh nghiệp

✅ Báo cáo tài chính bên HCSN ít có sự nộp lại điều chỉnh so vơi Doanh nghiệp thường hay bị kế toán nộp lại, điều chỉnh hơn

✅ Phần mềm kế toán áp dụng cho đơn vị HCSN là MISA Mimosa.NET, DAS, IMAS, DTSoft, VCS-ACS,…; còn Doanh nghiệp trên MISA SME.NET, FAST, BRAVO, VIỆT ĐÀ, 3TSoft,…

Và một số nội dung cụ thể chi tiết khác…

2. Yêu cầu công tác trong quy trình kế toán tổng hợp HCSN

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình kế toán tổng hợp đơn vị hành chính sự nghiệp phải đáp ứng được những yêu cầu sau:

– Phản ánh kịp thời đầy đủ, chính xác, toàn diện mọi khoản vốn quỹ, kinh phí, tài sản và mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh ở đơn vị.

– Chỉ tiêu kinh tế phản ánh phải thống nhất với dự toán về nội dung và phương pháp tính toán

– Số liệu trong báo các tài chính phải rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho các nhà quản lý có đợc những thông tin cần thiết về tình hình tài chính của đơn vị.

3. Quy trình kế toán tổng hợp trong đơn vị HCSN

Kế toán tổng hợp với việc phân công công việc cho những người làm công tác kế toán trong từng đơn vị sao cho bộ máy kế toán cần phải phù hợp với qui mô hoạt động của từng đơn vị và yêu cầu quản lý của đơn vị rất quan trọng trong những Đơn vị hành chính sự nghiệp. Hơn thế nữa, để kiểm soát được công việc của kế toán viên, và bao quát được toàn bộ được công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán tổng hợp cũng đưa ra một quy trình làm việc rõ ràng:

quy trình kế toán tổng hợp
Quy trình kế toán tổng hợp trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Các đơn vị HCSN chính là những đơn vị quản lý như y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, khoa học công nghệ, kinh tế… hoạt động bằng nguồn kinh phí của nhà nước cấp hoặc từ các nguồn kinh phí khác như thu sự nghiệp, phí, lệ phí, hoạt động kinh doanh hay viện trợ không hoàn lại.

Đối tượng nghiên cứu, phản ánh của kế toán trong đơn vị hành chính sự  nghiệp chính là các hoạt động hành chính sự nghiệp như: các khoản thu từ ngân sách nhà nước, khoản chi lương cho cán bộ viên chức … tất cả những hoạt động đó đều được kế toán theo dõi, phải ánh toàn bộ nguồn vốn quỹ phát sinh tại đơn vị.

Để quản lý và chủ động trong các khoản chi tiêu của mình, hàng năm các đơn vị HCSN phải lập dự toán cho từng khoản chi tiêu này. Dựa vào bản dự toán, ngân sách nhà nước (NSNN) cấp kinh phí cho các đơn vị.

Ví dụ: Khi nhận dự toán kế toán hạch toán

Nợ TK 00821: Chi thường xuyên – Tự chủ

Nợ TK 00822: Chi không thường xuyên – Không tự chủ

Khi phát sinh các khoản chi cho hoạt động hành chính sự nghiệp. Kế toán rút nguồn và thực hiện ghi chép và phản ánh một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và có hệ thống tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình hình thành kinh phí và sử dụng nguồn kinh phí, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Thực hiện nhằm kiểm tra tính hợp pháp của các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh; Kiểm soát tính tuân thủ các cơ chế, các chế độ chính sách của nhà nước; Kiểm tra và đánh giá hiệu quả của việc chi tiêu NSNN trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ví dụ: Rút dự toán mua nguyên liệu, vật liệu, kế toán hạch toán:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

            Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612).

Đồng thời, ghi:

            Có TK 008- Dự toán chi hoạt động

Cuối kỳ, kế toán tổng hợp thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước; tiến hành khóa sổ, chốt số dư để kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư tài sản ở đơn vị; Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật thu, nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và chế độ chính sách của Nhà nước. Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định, cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu; Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí ở đơn vị. Số liệu trong báo cáo tài chính phải rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho các nhà quản lý có được những thông tin cần thiết về tình hình tài chính của đơn vị và cho các đối tượng sử dụng bên ngoài đơn vị có được những thông tin số liệu, nhằm kiểm giá đánh giá khách quan tình hình sử dụng vốn ngân sách của đơn vị.

Địa chỉ độc quyền dạy học quy trình kế toán tổng hợp HCSN ở đâu?

KẾ TOÁN VIỆT HƯNG – Riêng mảng HCSN nhà nước bên trung tâm mình khẳng định độc quyền chuyên sâu toàn quốc. Vì bản chất doanh nghiệp & HCSN hoàn toàn khác nhau thông tư nghị định nhưng dễ bị nhầm vì có tài khoản giống nhau dẫn đến hạch toán sai & nhiều bạn bị nhầm 2 mảng giống nhau. Thực tế giáo viên kế toán doanh nghiệp cũng không thể dạy mảng HCSN được nên các bạn học ở các trung tâm khác cũng không làm việc thực tế được.

Tham gia khóa học này bạn được trực tiếp giáo viên trưởng phòng kế toán lâu năm kinh nghiệm dạy 1 kèm 1. Hình thức Online không phải qua Zoom hoàn toàn giáo viên cầm tay chỉ việc TRỰC TIẾP trên máy tính của bạn thông qua UltraViewer/TeamViewer kết hợp Zalo Call/FaceTime/Skype tương tác cao cùng bộ giáo trình thực tế như học gia sư tại nhà riêng, có thể học & xem ghi lại bài giảng ôn tập bất kỳ lúc nào cho sự tương tác cao hiệu quả hơn gấp nhiều hơn so với học lớp cố định cam kết 1 khóa học bạn đã làm được việc

Sau đây một số khóa học có quy trình kế toán tổng hợp HCSN học làm việc ngay tại đây:

 • Khóa học Ôn thi công chức nhà nước 
 • Khóa học kế toán tổng hợp HCSN dành cho người chưa biết gì bắt đầu từ số 0
 • Khóa học kế toán tổng hợp HCSN đơn thuần
 • Khóa học kế toán tổng hợp HCSN có thu

Và một số khóa kế toán tổng hợp HCSN đặc thù chuyên biệt:

  • Khóa học kế toán tổng hợp HCSN ngân sách xã
  • Khóa học kế toán tổng hợp HCSN có thu Trường học
  • Khóa học kế toán tổng hợp HCSN có thu Bệnh viện
  • Khóa học kế toán tổng hợp HCSN dự án
 • Khóa học kế toán tổng hợp HCSN sản xuất kinh doanh

kế toán tổng hợp hcsn

Kế Toán Việt Hưng hy vọng với bài viết này, giúp các bạn có thêm cái nhìn khái quát về quy trình kế toán tổng hợp trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Hãy theo dõi trang Ketoanviethung.vn để nhận thêm nhiều bài viết hữu ích khác.

Kế toán Việt Hưng chúc các bạn thành công với nghề kế toán!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận