Chức năng nhiệm vụ của kế toán thực tế trường học

Kế toán trường học là bộ phận tham m­ưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức, quản lý trong công tác Tài chính – Kế toán theo chế độ Nhà nước ban hành. Vậy nhiệm vụ của kế toán trường học là gì?

 

nhiệm vụ của kế toán
Chức năng nhiệm vụ của kế toán trường học công lập

Kế toán trường học là việc áp dụng các chế độ kế toán hiện hành vào việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động thu – chi ngân sách, nhận rút dự toán.

1. Nhiệm vụ của kế toán trường học 

 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.
 • Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
 • Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Theo dõi, phối hợp, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế toán của các đơn vị trong Trường.
 • Tham gia các hội đồng: Thi đua khen thưởng, xét học bổng, kiểm kê thanh lý tài sản, đấu thầu,…, và các hoạt động tổ chức đoàn thể trong Nhà trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được Nhà trường giao (nhiệm vụ của kế toán)
 • Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi, tạm ứng. Thực hiện việc kiểm tra đối chiếu số liệu thường xuyên giữa kế toán với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặc chẽ. Tại đơn vị chỉ nhập quỹ tiền mặt và gửi tiền vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, và sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam

Kế toán trường học thực hiện chi tiết các nghiệp vụ sau:

 • Kế toán tiền và vật tư: Phản ánh tình hình giao nhận dự toán thu, chi ngân sách Nhà Nước. Tình hình tăng giảm vật tư và các cách xử lý nguồn kinh phí đã nhận trong kỳ.
 • Kế toán tài sản cố định: Hạch toán và theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định (nhiệm vụ của kế toán)
 • Kế toán các khoản thu: Các khoản thu của hoạt động thường xuyên như: học phí của học sinh, kinh phí xây dựng.
 • Kế toán các khoản chi: Phải trả nhà cung cấp về thiết bị vật tư trường học, phải trả học sinh và các đối tượng khác, chi cho hoạt động thường xuyên.
 • Kế toán các khoản tiền lương và bảo hiểm: Hàng tháng tính lương cho giáo viên, trích lương để đóng bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN… và chi lương.
 • Kế toán các nguồn kinh phí: Hạch toán nghiệp vụ nhận dự toán do Ngân sách Nhà nước cấp: Nguồn kinh phí hoạt động, nguồn kinh phí dự án…
 • Làm báo cáo nghiệp vụ, sổ sách, báo cáo tài chính: Thực hiện các bút toán để xử lý các loại dự toán, các nguồn kinh phí cũng như các khoản chi vào cuối niên độ kế toán.

2. Chức năng nhiệm vụ của kế toán trong công việc

– Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

– Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở

– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu (nhiệm vụ của kế toán)

– Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng kế toán tài vụ

– Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phân nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

– Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh (nhiệm vụ của kế toán)

– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết

– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng trường, lập quyết toán văn phòng cơ quan

– Theo dõi công nợ khối văn phòng, quản lý tổng quát công nợ toàn cơ quan. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn cơ quan

3. Chế độ kế toán HCSN áp dụng

Đơn vị thực hiện công tác theo chế độ kế toán hiện hành là chế độ kế toán HCSN – Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-BTC và Thông tư số 185/2010/TT-BTC

nhiệm vụ của kế toán

4. Hình thức ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 

kế toán

– Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có vào sổ tính nháp, để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Các thông tin nhập vào máy theo từng chứng từ và tự động nhập vào sổ cái kế toán (nhiệm vụ của kế toán).

– Cuối tháng, kế toán thực hiện thao tác khóa sổ và lập báo cáo tài chính

– Cuối kỳ kế toán, sổ kế toán được in ra giấy, đóng thành quyển

Với chức năng nhiệm vụ của kế toán trường học trên, mỗi kế toán viên phải hoàn thành các công việc được đặt ra. Đưa ra các biện pháp, đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn cơ quan, giảm chi phí cho nhà trường. 

 

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...