Lưu ý quyết toán thuế TNDN năm 2021 – 8 lưu ý kế toán cần biết!

Có đến 8 lưu ý quyết toán thuế TNDN năm 2021 kế toán viên cần biết. Bài viết của Kế Toán Việt Hưng hôm nay sẽ giúp bạn nắm rõ hơn các lưu ý quan trọng để thực hiện quyết toán thuế chính xác, tránh sai sót. Cùng tìm hiểu nhé!

Lưu ý quyết toán thuế TNDN năm 2021

1. Về thời điểm xác định doanh thu để tính thuế TNDN

Lưu ý quyết toán thuế TNDN năm 2021 được xác định đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng chuyển tải; hàng hóa cung ứng cho tàu biển, tàu bay xuất cảnh; hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển cùng người xuất cảnh qua cửa khẩu hàng không; hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho CFS; hàng hóa xuất khẩu đưa vào ICD là tờ khai hải quan xuất khẩu đã được xác nhận thông quan và được xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh.

Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua, trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC

2. Về hàng hóa, dịch vụ dùng cho, biếu, tặng

Hàng hóa, dịch vụ dùng biếu, tặng thì không phải xác định doanh thu tính thuế TNDN nhưng vẫn lập hóa đơn tính thuế GTGT theo quy định về pháp luật về thuế GTGT. Chi phí hàng hóa, dịch vụ biếu, tặng khách hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Tuy nhiên, chi phí của hàng hóa, dịch vụ này không phải là khách hàng nên không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN 

Lưu ý quyết toán thuế TNDN năm 2021

3. Về thu nhập khác

– Lưu ý quyết toán thuế TNDN năm 2021 về thu nhập đối với hoạt động chuyển nhượng vốn:

+ Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp được coi là 1 khoản thu nhập khác, doanh nghiệp có thu nhập này cần có trách nhiệm xác định, kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn vào tờ khai quyết toán theo năm,

Trường hợp bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với BĐS thì nộp thuế theo từng lần phát sinh và kê khai theo mẫu 06/TNDN ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC và quyết toán năm tại nơi doanh nghiệp đong trụ sở chính.

+ Tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn thì khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh.

– Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng cho tổ chức, cá nhân khác vay với lãi suất 0% thì hoạt động cho vay vốn trên là việc trao đổi không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường, doanh nghiệp thuộc diện bị ấn định thuế theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 50 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và hướng dẫn tại Công văn số 4975/TCT-CS.

– Việc xác định giá trị hàng hóa khuyến mãi để tính vào chi phí hoặc tính vào thu nhập khác khi nhận hàng hóa KM. Trường hợp hàng hóa mua vào và hàng hóa nhận KM là cùng 1 loại hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa mua vào và hàng hóa nhận khuyến mãi là các hàng hóa khác nhau, thì giá trị hàng hóa khuyến mãi được căn cứ vào giá trị hàng hóa khuyến mãi được người bán công bố hoặc giá trị thị trường của hàng hóa để tính vào thu nhập khác.

4. Về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN

– Chi phí khấu hao tài sản cố định: Chị khấu hao đối với tài sản cố định năm 2020 được quản lý, theo dõi, hạch toán trong số sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 147/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

Trường hợp, do ảnh hưởng của dịch covid-19, doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động một số TSCĐ dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì thuộc trường hợp tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính (căn cứ Công văn số 12452/BTC-TCT)

– Chi trả tiền thuê tài sản của cá nhân, trường hợp tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận DN nộp thuế thay cho cá nhân thì phải có thêm chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân;

Trường hợp tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế GTGT, thuế TNCN) và DN nộp thuế thay cho cá nhân thì DN được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

– Chi trang phục cho người lao động nếu chỉ bằng hiện vật thì phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định. Nếu chi bằng tiền hoặc cả bằng tiền và hiện vật thì khống chế mức chi bằng tiền không vượt quá 5 triệu đồng/người/năm, chi bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Lưu ý quyết toán thuế TNDN năm 2021: Riêng chi trả tiền điện, tiền nước thì doanh nghiệp không phải lập bảng kê (mẫu số 02/TNDN).

– Về các khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam: Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam theo đúng giá trị thực tế thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ sau đây: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; cơ sở y tế…

Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện từ) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

– Các khoản chi phí cách ly y tế do dịch Covid – 19 ở trong nước và tại nước ngoài đối với trường hợp đi công tác tại nước ngoài để thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chi phí xét nghiệm Covid – 19, chi phí ăn, ở của người lao động theo phương án “3 tại chỗ” được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (căn cứ Công văn số 4110/TCT-DNNCN).

– Về chi phí sửa chữa tài sản đi thuê, nếu được quy định trong hợp đồng Bên thuê có trách nhiệm sửa chữa trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa được hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng tối đa không quá 3 năm.

– Về trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 48/2014/TT-BTC.

5. Lưu ý quyết toán thuế TNDN năm 2021 về xác định ưu đãi thuế

Các doanh nghiệp tự rà soát để xác định đáp ứng điều kiện ưu đãi về thuế TNDN theo quy định, một số trường hợp ưu đãi thuế như sau:

– Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư trước ngày 01/01/2009, thực hiện dự án sản xuất tại các Khu công nghiệp áp dụng ưu đãi thuế theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP, Nghị định số 152/2004/ND-CP, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP;

– Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thuộc giai đoạn từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2013 và giai đoạn từ ngày 01/01/2014 trở đi thực hiện tại các khu công nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật áp dụng ưu đãi thuế theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP;

lưu ý quyết toán thuế tndn về xác định ưu đãi thuế

– Đối với trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn ưu đãi thuế, sau đó do thay đổi địa giới hành chính, một phần diện tích đất để thực hiện dự án thuộc địa bàn không được ưu đãi thuế, về vấn đề này Cục Thuế đã có văn bản báo cáo xin ý kiến của Tổng cục Thuế.

– Doanh nghiệp có dự án mới đầu tư thuộc lĩnh vực, ngành nghề được khuyến khích đầu tư phát triển (Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao … Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 111/2015/NĐ-CP).

– Các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày 01/01/2015, đã hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện đầu tư vào địa bàn khu công nghiệp nay được cấp Giấy xác nhận ưu đãi đối với sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thì lựa chọn ưu đãi có lợi nhất theo nguyên tắc nêu trên. Ưu đãi sau khi lựa chọn được xác định hưởng cho thời gian còn lại (kể cả về thuế suất và thời gian miễn thuế, giảm thuế).

6. Lưu ý quyết toán thuế TNDN năm 2021 về bù trừ lỗ, chuyển lỗ

– Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.

– Kế thừa số lỗ của DN khi phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

– Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách.

– Bù trừ thu nhập giữa các hoạt động SXKD được ưu đãi thuế với không được ưu đãi thuế, hoặc có các mức ưu đãi khác nhau: Trường hợp trong cùng kỳ tính thuế, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của các hoạt động kinh doanh (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập

7. Về thuế suất thuế TNDN kỳ thuế năm 2021

Lưu ý quyết toán thuế TNDN năm 2021: Thuế suất phổ thông 20%; Thuế suất ưu đãi 10% đối với thu nhập từ các dự án đầu tư đáp ứng điều kiện lĩnh vực, ngành nghề; Thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Tỉnh; thuế suất 17% đối với dự án đầu tư mới sản xuất thép cao cấp, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ SX nông, lâm, ngư nghiệp, thiết bị tưới tiêu, tinh chế thức ăn chăn nuôi…

8. Về người nộp thuế có giao dịch liên kết

– Phạm vi áp dụng: Người nộp thuế có giao dịch liên kết (GDLK) theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP phát sinh giao dịch trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Nếu bạn đang chuẩn bị thực hiện quyết toán thuế, thì 8 lưu ý quyết toán thuế TNDN năm 2021 được chia sẻ trên đây chắc chắn là những nội dung bạn đang tìm kiếm. Tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích khác tại website và fanpage của Kế Toán Việt Hưng nhé!

5 1 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hồng Hoa
Hồng Hoa
Bình chọn :
     

AC cho e hỏi, e nộp lại bộ báo cáo tc 2021, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN, vậy mình làm lại rồi nộp hay phải làm tờ khai bổ sung gì ko ạ

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Hồng Hoa

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau:

Trường hợp này quyết toán thuế TNCN và TNDN bạn nộp tờ khai bổ sung còn BCTC bạn nộp chính thức lần 2 nhé

Mời bạn truy cập Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác nhất từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi!

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...