Cách xử lý khi hồ sơ hoàn thuế TNCN bị nộp nhầm CQT

Hồ sơ hoàn thuế TNCN bị nộp nhầm CQT | Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện nay được tự động làm và trả kết quả trên trang thuế điện tử nên tiết kiệm cho người nộp thuế được nhiều thời gian và thủ tục giấy tờ. Tuy nhiên, khi làm hồ sơ hoàn thuế không tránh khỏi những sai sót. Một trong những sai sót đó là việc người nộp thuế xác định nhầm cơ quan thuế quyết toán. Sau đây Trung tâm Kế Toán Việt Hưng cùng các bạn tìm hiểu vấn đề này.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

– Theo Khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

– Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 80/2021/TT-BTC 

1. Xác định nơi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN

Theo Khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc loại phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân quy định như sau:

Cá nhân trực tiếp khai thuế theo tháng hoặc quý theo quy định tại khoản 1 Điều 8Điều 9 Nghị định này, bao gồm:

a.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trả thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa khấu trừ thuế thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

a.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam. Trường hợp nơi phát sinh công việc của cá nhân không ở tại Việt Nam thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

b) Cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định này bao gồm:

b.1) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a khoản này. 

Ví dụ: Năm 2022 Ông A chỉ làm việc tại Công ty Việt Hưng (Công ty Việt Hưng thuộc chi cục thuế Quận Đống Đa quản lý). Như vậy, Năm 2022 Ông A nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại Chi cục thuế Quân Đống Đa.

Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thi cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

b.2) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Ví dụ: Bà B làm việc 5 tháng đầu năm 2022 tại Công ty Tuấn Long, sau đó chuyển sang làm việc tại Công ty Việt Hưng 7 tháng cuối năm 2022. Biết rằng Bà B đã đăng ký giảm trừ gia cảnh tại Công ty Việt Hưng. Vậy Quyết toán thuế TNCN năm 2022 của bà B sẽ nộp tại Chi cục thuế Quận Đống Đa (Công ty Việt Hưng).

Trường hợp, bà B không tính giảm trừ gia cảnh tại Công ty Việt Hưng. Thì quyết toán thuế năm 2022 bà B sẽ nộp tại cơ quan thuế nơi bà B cư trú.

2. Xử lý khi hồ sơ hoàn thuế TNCN nộp nhầm CQT

Theo Khoản 3 Điều 32 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định:

hồ sơ hoàn thuế tncn 2
Hủy hồ sơ hoàn thuế tncn bị nộp nhầm CQT

Như vậy:

– Khi hồ sơ hoàn thuế TNCN bị nộp nhầm cơ quan thuế thì sau khi cá nhân nhận được thông báo từ cơ quan thuế về việc hồ sơ hoàn thuế cần giải trình hoặc không được hoàn. Cá nhân sẽ phải làm văn bản hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo mẫu 01/ĐNHUY theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. 

– Sau 03 ngày làm việc cơ quan thuế sẽ có phản hổi về việc hủy hồ sơ hoàn thuế của cá nhân theo mẫu 02/TB-HT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. 

– Sau đó cá nhân hoàn thuế sẽ lập lại hồ sơ hoàn thuế và gửi lại đúng cơ quan thuế cần nộp.

– Trường hợp cơ quan thuế có quyết định kiểm tra trước hoàn thuế thì cá nhân không được gửi văn bản hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Ví dụ: Ông C năm 2020 là lao động chính thức tại Công ty Quảng cáo Việt có cơ quan thuế quản lý là Chi cục thuế Quận 7-TP HCM. Năm 2023, Ông C đang làm việc tại Công ty Việt Hưng (Chi cục thuế Quận Đống Đa quản lý). Hiện tại Ông C đang có hộ khẩu nơi cư trú tại Quận Hoàng Mai – Hà Nội. Tháng 10/2023, Ông C gửi hồ sơ hoàn thuế của năm 2020. Vậy ông C phải gửi hồ sơ hoàn thuế năm 2020 đến chi cục thuế Quận Hoàng Mai – Hà Nội (nơi ông C cư trú).

Mẫu Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế Thu nhập cá nhân.

Mẫu số: 01/ĐNHUY – Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

3. Cách lập mẫu văn bản đề nghị hủy hồ sơ hoàn thuế TNCN

hồ sơ hoàn thuế tncn 3
Văn bản đề nghị hủy hồ sơ hoàn thuế TNCN

Kính gửi: Tên cơ quan thuế nợi nộp nhầm hồ sơ hoàn thuế TNCN

Ví dụ: Kính gửi: Chi cục thuế Quân Đống Đa

Tên người nộp thuế: Họ và tên Người xin hoàn thuế TNCN

Ví dụ: Nguyễn Văn A

Mã số thuế: Mã số thuế Thu nhập cá nhân của người nộp thuế

Ví dụ: 8039157769

– Địa chỉ: Địa chỉ của người nộp thuế (thường là lấy theo địa chỉ theo căn cước công dân)

(1) Tên hồ sơ đề nghị hủy

Ví dụ

– Tờ khai chính thức năm 2020 ngày 21/05/20XX, với mã giao dịch: 11020230006854121 

– Tờ khai bổ sung năm 2020 ngày 21/09/20XX, với mã giao dịch: 11020230008603631 (02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT92/2015)

LƯU Ý:

– Nếu ngoài tờ khai chính còn có các tờ khai bổ sung thì phải liệt kê đầy đủ vào đây. 

– Với mỗi tờ khai chính thức của từng năm sẽ làm một công văn riêng, không gộp chung vào một công văn.

(2) Có thể điền hoặc không. Chỉ cần nêu mục lý do hủy

– Lý do hủy: Do nộp nhầm cơ quan thuế

Mẫu điền ví dụ minh họa:

hồ sơ hoàn thuế tncn 4
Mẫu CV về việc hủy tờ khai quyết toán thuế TNCN

TẢI VỀ: Mẫu văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA group FB CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

Trên đây Trung tâm Kế Toán Việt Hưng đã hướng dẫn các bạn cách xử lý khi hồ sơ hoàn thuế TNCN nộp nhầm cơ quan thuế. Mọi thắc mắc các bạn hãy liên hệ với Trung tâm Kế Toán Việt Hưng để được giải đáp chính xác và nhanh nhất. Chúc các bạn học tốt!.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...