Báo cáo tài chính theo quyết định 49 mới nhất

Báo cáo tài chính mỗi năm đều được các kế toán viên phải lập theo mẫu để gửi lên cơ quan thuế Nhà nước. Mẫu báo cáo tài chính được viết theo quyết định 49 mới nhất, có sự khác biệt so với BCTC quyết định 48. Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn bạn đọc mẫu BCTC theo quyết định 49.

bao-cao-tai-chinh-theo-quyet-dinh-49

Thông tư số 49/2014/TT-NHNN về hướng dẫn chế độ Báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng.

BCTC bắt buộc gồm: 

 • Bảng cân đối kế toán (năm) dành cho tổ chức tín dụng

 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (năm) dành cho tổ chức tín dụng

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (năm) dành cho tổ chức tín dụng

Thời hạn nộp BCTC năm đối với các tổ chức tín dụng

BCTC năm chưa kiểm toán:

 • Thời hạn nộp BCTC năm của TCTD chưa kiểm toán chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính;

 • Thời hạn nộp BCTC năm hợp nhất chưa kiểm toán chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

BCTC năm đã được kiểm toán:

 • TCTD phải gửi BCTC năm đã được kiểm toán kèm theo kết quả của tổ chức kiểm toán độc lập.

(bao gồm: Báo cáo kiểm toán; thư quản lý và các tài liệu liên quan) chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính của TCTD.

1. Mục đích của việc lập báo cáo tài chính

bao-cao-tai-chinh-theo-quyet-dinh-49

Hệ thống BCTC áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được lập với mục đích sau:

 • Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp. 

Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm tài chính.

 • Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tương lai.

Thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra những quyết định về quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh.

Hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

Đồng thời cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản lý vĩ mô của Nhà nước.

Đối tượng áp dụng

 • Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước 

Là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Các hợp tác xã cũng áp dụng Hệ thống báo cáo tài chính năm quy định tại chế độ kế toán này.

 • Hệ thống báo cáo tài chính năm này không áp dụng cho: 

DN Nhà nước, công ty TNHH Nhà nước một thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng

 • Việc lập và trình bày BCTC của các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành. 

Hoặc chấp thuận cho ngành ban hành.

2. Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính:

 • Tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng áp dụng hệ thống BCTC này phải lập và gửi báo cáo tài chính năm theo đúng quy định của chế độ này.
 • Đối với các công ty TNHH, công ty cổ phần và các hợp tác xã thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Các doanh nghiệp có thể lập BCTC hàng tháng, quý để phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 Nơi nhận BCTC năm được quy định như sau:

 • Cơ quan Thuế

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Cơ quan Thống kê.

Báo cáo tài chính được làm theo quyết định 49 có sự đổi mới. Yêu cầu các kế toán viên cần cập nhật kịp thời những thay đổi trong luật kế toán hiện hành. Chúc các bạn thành công!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận