Quyết định nghỉ việc của công ty chuẩn làm bảo hiểm thất nghiệp 2020

Quyết định nghỉ việc của công ty – Trong thời buổi kinh tế khó khăn, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. BHTN nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc, cùng kế toán Vệt Hưng tìm hiểu mẫu quyết định nghỉ việc của công ty chuẩn để tiến hành hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất qua bài viết dưới đây.

quyết định nghỉ việc của công ty
Quyết định nghỉ việc của công ty chuẩn làm bảo hiểm thất nghiệp 2020

1. 13 trường hợp doanh nghiệp được cho người lao động

Tại Điều 34 Bộ Luật Lao động 2019:

(1) Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này

(2) Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động

(3) Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

(4) Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

(5) Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

(6) Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết

(7) Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

(8) Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải

(9) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật này

(10) Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 36 của Bộ luật này

(11) Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Bộ luật này

(12) Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này

(13) Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc

2. Mẫu Quyết định nghỉ việc của công ty chuẩn làm thủ tục Bảo hiểm thất nghiệp 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

 VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

Số:05/QĐ – 2020-VH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020.

                                                 QUYẾT ĐỊNH

V/v chấm dứt Hợp đồng lao động

–   Căn cứ Bộ Luật lao động hiện hành  nước CHXHCN Việt Nam.

–   Căn cứ vào nội quy công ty CP Đầu Tư Và Công Nghệ Việt Hưng

–  Căn cứ vào đơn xin nghỉ việc của/ chị tại điều 1

– Căn cứ vào sự thống nhất của ban lãnh đạo công ty

Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghệ Việt Hưng

                                                  QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấm dứt hợp đồng lao động số 01-11/HĐLĐ với Anh: Nguyễn Văn A

Sinh ngày : 20/02/1970

Số CMND/CCCD: 034070004307

Chức danh: Nhân viên,     Ngày bắt đầu làm việc : 01/11/2019

Số sổ BHXH: 3408015935

Đơn vị làm việc: Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghệ Việt Hưng

Nghỉ việc kể từ ngày 24/06/20xx.

Lý do: Có đơn xin nghỉ đúng quy định.

Điều 2: Anh/ Chị: Có tên tại điều 1 có trách nhiệm  trả lại thiết bị và dụng cụ làm việc, Thẻ BHYT cho công ty trước khi nghỉ việc.

Tiền lương nghỉ việc , các khoản phụ cấp khác( nếu có) sẽ được thanh toán theo luật hiện hành trong thời hạnh 7 ngày làm việc kể từ ngày nghỉ việc.

Tờ dời chốt sổ BHXH của Anh/ Chị sẽ được trả sau khi BHXH Quận Cầu Giấy, Hà Nội chốt.

Điều 3: Các ông, bà: Phòng nhân sự và Anh, chị sẽ có tên trên điều 1 có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh quyết định này.

Quyết định này được lập thành 2 bản có nội dung như nhau: Công ty lưu 1 bản, người lao động giữ 1 bản.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu văn phòng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

( Ký, họ tên, đóng dấu)

TẢI VỀ : Mẫu Quyết định nghỉ việc của công ty

3. Doanh nghiệp cho nhân viên nghỉ việc đúng luật

Tại Điều 36 Bộ Luật Lao động 2019:

– Trường hợp 1: Người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:

a) ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

– Trường hợp 2: Người sử dụng lao động không phải báo trước cho người lao động như sau:

đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

=> Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên.

4. Cập nhật hướng dẫn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất 

Đáp ứng đủ 4 đều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp
1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết (Quyết định nghỉ việc của công ty)

Bộ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất 

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

– Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TẢI VỀ)

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

  • Hợp đồng đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng
  • Quyết định thôi việc
  • Quyết định sa thải
  • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc
  • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng
  • Xác nhận của người sử dụng lao động có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động (giấy tờ mới)
  • Xác nhận của cơ quan Nhà nước về việc doanh nghiệp/hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp/hợp tác xã (giấy tờ mới)
  • Xác nhận đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền trong trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động (giấy tờ mới – loại giấy này do Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp)

Với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ 03 – 12 tháng thì giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu.

–  Sổ bảo hiểm xã hội.

Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

 

Trên đây là Quyết định nghỉ việc của công ty chuẩn làm bảo hiểm thất nghiệp Kế toán Vệt Hưng muốn chia sẻ mới nhất mong rằng cá nhân đọc thấy hữu ích – Mọi thắc mắc về các Khoá học kế toán Online liện hệ ngay Kế toán Việt Hưng qua bài viết ngay trong đây. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...