Quyết định mới nhất về quyền lợi bồi thường (trợ cấp) tai nạn lao động

Nhà nước ban hành Quyết định mới nhất về quyền lợi bồi thường (trợ cấp) tai nạn lao động nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động (NLĐ) trong mối quan hệ với người sử dụng lao động. Mà  phần lớn những người lao động không biết về những quyền lợi mình được hưởng & pháp luật công nhận. Hãy đón xem bài viết dưới đây của ketoanviethung.com để hiểu thêm về Luật dành cho NLĐ 

tro-cap-tai-nan-lao-dong

TẢI NGAY : Mẫu quyết định bồi thường trợ cấp tai nạn lao động

1. Hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường (trợ cấp) 

Về việc hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tên cơ sở
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………../

 

……, ngày……, tháng….., năm………..


QUYẾT ĐỊNH BỒI THƯỜNG (CẤP TRỢ) TAI NẠN LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;QUYẾT ĐỊNH BỒI THƯỜNG (TRỢ CẤP) TAI NẠN LAO ĐỘNG

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2015 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Căn cứ biên bản điều tra tai nạn lao động số…. ngày…. tháng…. năm….;

Căn cứ biên bản giám định mức độ suy giảm khả năng lao động số … ngày … tháng … năm … của Hội đồng Giám định Y khoa hoặc Biên bản xác định người lao động bị chết do tai nạn lao động của cơ quan pháp y số … ngày … tháng … năm….;

Theo đề nghị của ông, bà trưởng phòng (chức năng, nghiệp vụ)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông, bà ………………………………………………………………………………

Sinh ngày … tháng … năm …

Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: ………………………………………………

Cơ quan, đơn vị: ………………………………………………………………………………

Bị tai nạn lao động ngày: …………………………………………………………………….

Mức suy giảm khả năng lao động: ………………………..%

Tổng số tiền bồi thường (hoặc trợ cấp): …………………………………………….. đồng

(Số tiền bằng chữ) ……………………………………………………………………………

Nơi nhận bồi thường (hoặc trợ cấp): ……………………………………………………….

Điều 2: Các ông, bà (trưởng phòng chức năng, nghiệp vụ) ……………… và Ông, Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

(THỦ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ……)

(Ký tên đóng dấu)

2. Hướng dẫn thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH năm 2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

BHXH TỈNH, TP ……………..
 

THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TNLĐ HÀNG THÁNG

Quý………. Năm ………..

Tiêu thứcTổng số người hưởng TC (người)Thời gian đóng BHXH bình quân /người(năm, tháng)Tiền lương tính trợ cấp bình quân/người (đồng)Tuổi bị TNLĐ bình quân (năm)Tỷ lệ thương tật bình quân (%)Tiền hưởng trợ cấp bình quân tháng/người (đồng)
NamNữNamNữNamNữNamNữNamNữNamNữ
12345678910111213
I. Tổng số            
II. Thống kê theo:            
1. Nơi làm việc:            
a. HCSN, đoàn thể            
b. Doanh nghiệp NN            
c. DN tư nhân, HTX….            
d. Liên doanh, VPNNgoài            
2.Nơi xảy ra TNLĐ:            
a. Tại nơi làm việc            
b. Trên đường đi, về            
3. Độ tuổi:            
a. Từ 20 trở xuống            
b. Từ trên 20 đến đủ 30            
c. Từ trên 30 đến đủ 40            
d. Từ trên 40 đến đủ 50            
e. Từ trên 50 đến đủ 60            
g. Trên 60 tuổi            
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ….tháng …..năm ……
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

3. Hướng dẫn về quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng do vết thương tái phát Ban hành theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH năm 2016 quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu số 03E-HSB

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ……..

Số: ……/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

……., ngày … tháng … năm …

 

TRỢ CẤP TNLĐ HÀNG THÁNG TÁI PHÁT

SỐ SỔ BHXH…………………………………..

SỐ ĐỊNH DANH………………………………

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động
hàng tháng do vết thương tái phát

 

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ …………

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 (1);

Căn cứ Quyết định số . . . . ./QĐ-TCCB ngày . . . tháng . . . năm . . . của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố . . . . . ;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp TNLĐ của ông/bà …………………………………..

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: . . . . . ngày . . . . . tháng . . . năm . . . . . của Hội đồng giám định y khoa . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông/Bà: …………………………………………………………………………………….

Sinh ngày . . . . . tháng . . . .năm .. . . . . Số sổ BHXH ………………………………..

Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cơ quan, đơn vị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bị tai nạn lao động ngày . . . . tháng . . . . . năm . . . . . với mức suy giảm khả năng lao động là: ………… %

Nay thương tật tái phát, giám định lại mức suy giảm KNLĐ là … %

Được điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng từ (1) tháng… năm …..

Điều 2: Mức trợ cấp được hưởng sau khi điều chỉnh:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ: . . . . . . . . . . . …..đồng

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH: . . . . . . . . . . . . . . đồng

Tổng số tiền trợ cấp hàng tháng (a+b): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

(Số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

c.Trợ cấp phục vụ (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . đồng

Nơi nhận trợ cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 3: Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Ông/Bà…………………………;

– BHXH (3)……………………..;

– Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

– (1) Đối với trường hợp hưởng từ ngày 01/7/2016 trở đi thì thay bằng Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13.

– (2) Nếu đã hưởng trợ cấp TNLĐ 1 lần, nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng thì cụm từ “Được điều chỉnh mức hưởng” thay bằng cụm từ “Được hưởng”;

– (3) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện.

Hy vọng bài viết Kế toán Việt Hưng phần nào sẽ giúp ích cho người lao động trong việc đòi quyền lợi thuộc về riêng mình & hiểu biết hơn về pháp luật.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận