Quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư NĐ 25/2020/NĐ-CP

Quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là gì? – Ngày 28 tháng 02 năm 2020 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu qua bài viết sau đây!
quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Nghị định số 25/2020/NĐ-CP: Điểm mới quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

TẢI VỀ: Luật đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

1. Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là gì?

“Lựa chọn nhà đầu tư” là quá trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu để xác định nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và có đề xuất về mặt kỹ thuật, về mặt tài chính là khả thi và hiệu quả nhất để thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất.

3 dự án được quy định chi tiết tại nghị định này bao gồm:

(1) Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định của pháp luật về đầu tư PPP

(2) Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh

(3) Dự án không thuộc quy định tại các điểm a và b khoản này nhưng phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa

Áp dụng:

a) Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này được chọn áp dụng quy định của Nghị định này.

=> Trường hợp chọn áp dụng, tổ chức, cá nhân phải xác định rõ các điều, khoản sẽ thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định này và pháp luật khác, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

2. Quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

Căn cứ theo Điều 27 & 46 quy trình chi tiết đối với dự án hình thức PPP & dự án có sử dụng đất

B1. Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm:

 1. a) Lập hồ sơ mời thầu;
 2. b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

B2. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm:

 1. a) Mời thầu;
 2. b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;
 3. c) Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;
 4. d) Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

B3. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

 1. a) Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;
 2. b) Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;
 3. c) Thẩm định, phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

B4. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại, bao gồm:

 1. a) Mở hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại;
 2. b) Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại;
 3. c) Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại và xếp hạng nhà đầu tư.

B5. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

B6. Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng, bao gồm:

 1. a) Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng;
 2. b) Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án.

=> Riêng đối với d án hình thc PPP, quy trình có thêm bước 7. Trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này. Nhà đầu tư được lựa chọn sẽ tiến hành lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư tiến hành đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi và hợp đồng phải bảo đảm phù hợp với mục tiêu thực hiện dự án, quy mô đầu tư, các tiêu chí cơ bản để xét duyệt nhà đầu tư trúng thầu.

3. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Theo Nghị định 25/2020/ND-CP trong quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư:

THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
NỘI DUNGTHỜI HẠNGHI CHÚ
Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư20 ngàyTừ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư10 ngàyTừ ngày nhận được báo cáo thẩm định
Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ năng lực, kinh nghiệm và đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất30 ngàyTừ ngày danh mục dự án được đăng tải
Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hànhSau 3 ngàyTừ ngày danh mục dự án được đăng tải
Chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển30 ngàyTừ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ dự sơ tuyển trước thời điểm đóng thầu.
Chuẩn bị hồ sơ đề xuất30 ngàyTừ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu.
Chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối

60 ngày đối với đấu thầu trong nước

90 ngày đối với đấu thầu quốc tế

Từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu.
Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển đến các nhà đầu tư nhận hồ sơ mời sơ tuyển10 ngàyTrước ngày có thời điểm đóng thầu
Gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà đầu tư đã nhận hồ sơ mời thầu

15 ngày đối với đấu thầu trong nước

25 ngày đối với đấu thầu quốc tế

Trước ngày có thời điểm đóng thầu
Sửa đổi hồ sơ10 ngàyTrước ngày có thời điểm đóng thầu
Bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu theo đường bưu điện, faxKhông muộn hơn 05 ngày làm việcTừ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt
 • Trường hợp dự án áp dụng sơ tuyển, người có thẩm quyền, người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn chịu trách nhiệm về tiến độ các hoạt động trong quá trình sơ tuyển.
 • Đối với các thời hạn khác trong quá trình đấu thầu, người có thẩm quyền quyết định theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư.
nghị định 25/2020/nd-cp
Đấu thầu tập trung thuốc quốc gia

4. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất & thực hiện dự án trong nước

Đối với dự án PPP:

Việc lựa chọn nhà đầu tư phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, trừ các trường hợp dưới đây:

 

(1)  Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước

(2)  Áp dụng hình thức chỉ định thầu

– Dự án đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện;

– Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế;

– Dự án nhóm B, nhóm C theo quy định của pháp luật đầu tư công. Trường hợp cần sử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm quản lý quốc tế thì nhà đầu tư trong nước được liên danh với nhà đầu tư nước ngoài hoặc sử dụng nhà thầu nước ngoài để tham dự thầu và thực hiện dự án;

– Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

– Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển; chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển;

– Chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn;

– Dự án do nhà đầu tư đề xuất đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất có mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với trường hợp này thì phải đáp ứng đầy đủ điều kiện:

+ Dự án có quyết định chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt (đối với dự án nhóm C);

+ Dự án có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với tính khả thi và hiệu quả về yêu cầu bảo đảm quốc phòng, ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với tính khả thi và hiệu quả về yêu cầu bảo đảm an ninh.

 

Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất:

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 25/2020/NĐ-CP, đối với các dự án đầu tư có sử dụng đât thì hình thức lựa chọn nhà đầu tư có thể là hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, hình thức đấu thầu trong nước hoặc chỉ định thầu. Cụ thể:

 

(1)  Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế

(2)  Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước

(3)  Áp dụng hình thức chỉ định thầu

Phải có:

– Có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) từ 800.000.000.000 (tám trăm tỷ) đồng trở lên;

– Có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này, trong đó có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài;

– Không thuộc trường hợp hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoặc vì lý do đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Trong các trường hợp:

– Dự án đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện;

– Dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, trong đó không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký thực hiện dự án hoặc đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm;

– Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng; ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

Trong các trường hợp:

– Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện;

– Chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn;

– Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất theo quy định của Chính phủ.

XEM THÊM: Các khoá học kế toán tại Việt Hưng

Trên đây là Nghị định 25/2020/ND-CP quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đã gỡ bỏ được nút thắt lớn nhất trong hành trình: đấu thầu – giao đất/cho thuê đất – triển khai dự án triển vọng tạo cú hích lớn cho sự phát triển của thị trường bất động sản cả nước. Ghé thăm fanpage để nhận các thông tin nghiệp vụ kế toán nhanh chóng nhất!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận