Quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông mới nhất

Cổ đông phổ thông là loại cổ đông phổ biến trong các công ty cổ phần. Họ có quyền tự do chuyển nhượng phần cổ phần của mình cho các cá nhân, tổ chức khác. Hôm nay, kế toán Việt Hưng sẽ cung cấp những thông tin mới nhất quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông nhé.

Quyền của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

co-dong-pho-thong
Quyền của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có các quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

“a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này;

đ) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty; “

Theo quy định tại Điều 116 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về quyền lợi của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết như sau:

“1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:

a) Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.”

Điều 117 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về quyền lợi của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức như sau:

“Điều 117. Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức

Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây:

a) Nhận cổ tức theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;

c) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty/ người khác mua lại cổ phần.

Trường hợp có cổ đông rút một phần / toàn bộ vốn CP đã góp trái với quy định thì trong phạm vi giá trị CP đã bị rút và các thiệt hại xảy ra: Cổ đông rút vốn và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

Cổ đông phải tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

Chấp hành Nghị quyết của Đại HĐCĐ, HĐQT.

Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật DN 2014 và Điều lệ công ty.

Trên đây là bài chia sẻ của kế toán Việt Hưng về quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông. Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhé!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận