[MỚI NHẤT] Văn bản hướng dẫn quyết toán thuế năm 2020

Thời điểm đầu năm 2020 là giai đoạn cuối cùng để làm quyết toán thuế năm 2019. Để phục vụ tốt cho công tác làm báo cáo tài chính cuối năm Kế toán Việt Hưng sẽ liệt kê các văn bản, quy định để các bạn nắm rõ.

văn bản hướng dẫn quyết toán thuế
Văn bản hướng dẫn quyết toán thuế năm 2020

1. Văn bản hướng dẫn quyết toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 

1.1 Các văn bản pháp luật hiện hành

* Các Luật quy định về thuế TNDN

– Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12

– Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi một số điều về luật thuế TNDN

– Luật số 71/2014/QH 13 (26/11/2014) sửa đổi một số điều về luật thuế

* Các Nghị định quy định về thuế TNDN

– Nghị định số 218/2013NĐ-CP (26/12/2013) hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN

– Nghị định 91/2014//NĐ-CP (01/10/2014) sửa đổi, bổ sung một số điều về nghị định thuế

– Nghị định 12/2015/NĐ-CP (12/02/2015) sửa đổi, bổ sung một số điều về luật thuế, nghị định thuế

– Nghị định 100/2016/NĐ-CP (01/07/2016)

– Nghị định 146/2017/NĐ-CP (15/12/2017) sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 100/2016/NĐ-CP

– Nghị định 20/2017/NĐ-CP (24/02/2017) quy định đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

* Các Thông tư quy định về thuế TNDN

– Thông tư 41/2017/TT-BTC (28/04/2017) hướng dẫn thi hành luật thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

– Thông tư 78/2014/TT-BTC (18/06/2014) hướng dẫn về thuế TNDN

– Thông tư 119/2014/TT-BTC (25/08/2014)

– Thông tư 151/2014/TT-BTC (10/10/2014)

– Thông tư 96/2015/TT-BTC (22/06/2015)

– Thông tư 130/2016/TT-BTC (12/08/2016)

– Thông tư 25/2018/TT-BTC (16/03/2018)

– Thông tư 45/2013/TT-BTC (25/04/2013) hướng dẫn quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

– Thông tư 147/2016/TT-BTC (13/10/2016) và Thông tư 28/2017/TT-BTC  (12/04/2017) sử đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC

– Thông tư 48/2019/TT-BTC  (08/08/2019) hướng dẫn trích lập, dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1.2 Thuế suất Thuế TNDN

Thuế suất thuế TNDN áp dụng cho các doanh nghiệp là 20%. Riêng Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng HTX, Tổ chức tài chính vi mô là 17%

1.3 Ưu đãi thuế TNDN

Thực hiện theo hướng dẫn tại:

– Nghị định 218/2013/NĐ-CP (26/12/2013)

– Nghị định 91/2014/NĐ-CP (01/10/2014)

– Nghị định 12/2015/NĐ-CP (12/02/2015) sửa đổi, bổ sung một số điều về luật thuế, nghị định thuế

– Nghị định 13/2019/NĐ-CP (01/02/2019) về doanh nghiệp khoa học, công nghệ

– Nghị định  118/2015/NĐ-CP  (12/11/2015) hướng dẫn một số điều của Luật Đầu Tư

– Thông tư 83/2016/TT-BTC  (27/06/2016) hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư

– Thông tư 81/2018/TT-BTC  (28/08/2018) sửa đổi bổ sung Thông tư 83/2016.

1.4 Mẫu biểu kê khai quyết toán thuế TNDN

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2019 gồm:

– Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC  (10/10/2014)

– Báo cáo tài chính năm 2019 bao gồm các báo cáo bắt buộc cho tất cả các doanh nghiệp

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

+ Thuyết minh Báo cáo tài chính

– Một số phụ lục kèm theo Tờ khai tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế  (Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 151/2014/TT -BTC)

– Riêng phụ lục số 02 – Báo cáo trích lập điều chuyển và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ Theo Thông tư 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC (28/06/2016) của Liên bộ khoa học công nghệ và Bộ tài chính

– Đối với các đơn vị có giao dịch liên kết thực hiện kê khai theo hướng dẫn tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC

*) Lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNDN: Nếu doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trích lập các khoản dự phòng vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019 thì thực hiện trích lập vào thời điểm lập báo cáo tài chính năm theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC

2. Văn bản hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

2.1 Các Văn Bản pháp luật hiện hành về Thuế TNCN áp dụng cho năm quyết toán thuế 2019

* Luật thuế TNCN

– Luật thuế TNCN 04/2007/QH12 (21/11/2007)

– Luật số 26/2012/QH13 (22/11/2012 sửa đổi một số điều của Luật thuế TNCN

– Luật số 71/2014/QH13 (26/11/2014)

* Nghị định về thuế TNCN

– Nghị định 65/2013/NĐ-CP (27/06/2013) sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN

– Nghị định 91/2014/NĐ-CP (01/10/2014)

– Nghị định 12/2015/NĐ-CP (12/02/2015) sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế

* Thông tư về thuế TNCN

– Thông tư 111/2013/TT-BTC (15/08/2013)

– Thông tư 119/2014/TT-BTC (25/08/2014)

– Thông tư 151/2014/TT-BTC (10/10/2014)

– Thông tư 92/2015/TT-BTC (15/06/2015)

– Thông tư 25/2018/TT-BTC (16/03/2018)

2.2 Mẫu biểu kê khai

Các doanh nghiệp kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2019 theo mẫu số 05/QTT-TNCN và các Bảng kê ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015

2.3 Lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2019

– Trường hợp có thay đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến đăng ký thuế thực hiện theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC (28/06/2016) của Bộ tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế

– Đối với người nộp thuế là cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế, khi thay đỏi thông tin đăng ký thuế của cá nhân và người phụ thuộc, cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập; Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đỏi của cá nhân ủy quyền (Mẫu 05-ĐK-TH-TCT đối với người nộp thuế, mẫu 20-ĐK-TH-TCT đối với người phụ thuộc) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp qua hệ thống dịch vụ thuế điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

3. Văn bản hướng dẫn quyết toán thuế tài nguyên

3.1 Các văn bản hiện hành về thuế tài nguyên

* Luật về thuế tài nguyên

– Luật số 45/2009/QH12 (25/11/2009) về thuế tài nguyên

– Luật số 71/2014/QH13 (26/11/2014) Sửa đổi một số điều về Luật thuế

* Nghị định về thuế tài nguyên

– Nghị định số 50/2010/NĐ-CP (14/05/2010) hướng dẫn một số điều của thuế tài nguyên

– Nghị định 12/2015/NĐ-CP (12/02/2015) sửa đổi bổ sung một số điều về thuế

* Thông tư về thuế tài nguyên

– Thông tư 152/2015/TT-BTC (02/10/2015) hướng dẫn về thuế tài nguyên

– Thông tư 12/2016/TT-BTC (20/01/2016) sửa đổi bổ sung một số điều về thuế tài nguyên

– Thông tư 174/2016/TT-BTC (28/10/2016) sửa đổi bổ sung một số điều về thuế tài nguyên

– Thông tư 44/2017/TT-BTC (12/05/2017) quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

– Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 (12/10/2015) ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

3.2 Mẫu biểu kê khai thuế tài nguyên

Các tổ chức, doanh nghiệp kê khai quyết toán thuế Tài nguyên năm 2019 theo Mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

4. Phí bảo vệ môi trường (BVMT)

4.1 Các văn bản hiện hành về phí BVMT

– Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 (25/11/2015) của Quốc Hội

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 (23/06/2014) của Quốc Hội

– Luật khoáng sản số 60/2010/QH12(17/11/2010)

– Nghị định 164/2016/NĐ-CP (24/12/2016) của Chính Phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

– Nghị định số 154/2016/NĐ-CP (16/11/2016) của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

4.2 Mẫu biểu kê khai Phí bảo vệ môi trường

Các doanh nghiệp kê khai quyết toán Phí Bảo vệ môi trường theo các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

5. Ứng dụng kê khai quyết toán thuế

– Các mẫu biểu kê khai, quyết toán thuế TNDN, TNCN, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường được thực hiện trên Ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế – HTKK  (Phiên bản hiện tải HTKK 4.2.9)

văn bản hướng dẫn quyết toán thuế
Ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế – HTKK (

– Đối với các tổ chức và cá nhân không sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN trực tuyến trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (Etax), hoặc thực hiện lập tờ khai quyết toán thuế TNCN trên ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK) sau đó gửi tờ khai qua hệ thống dịch vụ thuế điện tử Etax.

Trên đây Kế toán Việt Hưng đã thống kê các quy định của pháp luật về Thuế phục vụ cho mùa quyết toán thuế 2019. Mọi vướng mắc các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết để phục vụ tốt nhất cho Báo cáo tài chính năm 2019.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...