Cách viết mẫu phiếu thu phiếu chi mới nhất theo quy định TT200-133-132

Phiếu thu là mẫu hóa đơn, chứng từ thu tiền mặt được lập để thể hiện quá trình giao dịch đã hoàn thành tương ứng với khoản tiền đó. Mẫu phiếu thu là một trong những biểu mẫu không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán, cùng với các mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, mẫu phiếu xuất kho. Mọi khoản tiền mặt hoặc ngoại tệ khi nhập vào quỹ đơn vị hay doanh nghiệp đều phải có phiếu thu. Phiếu chi là mẫu phiếu ghi nhận việc chi tiền để sử dụng cho mục đích nào đó của doanh nghiệp, đơn vị khi hoạt động tổ chức – doanh nghiệp, đơn vị – khi phải chi tiền ra, cần sử dụng mẫu phiếu chi để xác định các khoản tiền mặt hay ngoại tệ được xuất quỹ thực tế – làm chứng từ để thủ quỹ xuất tiền, ghi sổ quỹ và kế toán thì tiến hành ghi sổ kế toán. Cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu các mẫu phiếu thu phiếu chi mới nhất theo quy định TT200-133-132 qua bài viết dưới đây.

mẫu phiếu thu phiếu chi mới nhất
Cách viết mẫu phiếu thu phiếu chi mới nhất theo quy định TT200-133-132

1. Cách viết mẫu phiếu thu phiếu chi mới nhất 

– Ghi rõ ngày, tháng, năm lập Phiếu thu

– Ghi chính xác họ, tên, địa chỉ (đơn vị) người nộp tiền để tra cứu lại khi cần

– Ghi rõ lý do nộp tiền để tiện theo dõi

– Ghi số tiền và đơn vị tiền cả bằng số và bằng chữ để tránh việc sửa chữa

– Ghi số lượng chứng từ gốc đã nộp kèm theo trong Phiếu thu

– Ở góc trên cùng bên trái của Phiếu thu phải ghi tên đơn vị và địa chỉ đơn vị

– Ở từng Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu

⇒ Sau khi lập Phiếu thu, kế toán yêu cầu người nộp tiền ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt. Cuối cùng chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập quỹ

⇒ Thủ quỹ khi nhận đủ số tiền phải ghi số tiền thực tế nhập quỹ vào Phiếu thu và giữ lại một liên. Một liên giao cho người nộp tiền, liên còn lại sẽ lưu tại nơi lập phiếu

LƯU Ý:

  • Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm nhập quỹ
  • Doanh nghiệp đóng dấu liên Phiếu thu giao cho người nộp tiền
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể dùng mẫu Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 200
  • Các mẫu Phiếu thu này hiện có bán quyển in sẵn, có thể sử dụng được

1.1 Cách viết phiếu thu theo thông tư 200


Đơn vị:……………Địa chỉ:……………

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU THU  

Quyển số:…………

Số:…………….

Nợ:……………

Có:…………….

 

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp:…………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:……………………………….(Viết bằng chữ):………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo:……………………………………………………………Chứng từ gốc:

    Ngày …..tháng …..năm ……
Giám đốcKế toán trưởng

Người nộp

tiền

Người lập phiếuThủ quỹ 
(Ký, họ tên, đóng dấu)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên) 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………………………………………………………….

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

TẢI VỀ 

1.2 Cách viết phiếu thu theo thông tư 133

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp:………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

 

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu) 
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

TẢI VỀ

1.3 Cách viết phiếu thu theo thông tư 132

Đơn vị:……………….Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU 

Ngày …….tháng …….năm …….

Quyển số:…………

Số:………………………

                                       

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp:……………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:………………………….(Viết bằng chữ):………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo:……………………………………………………………Chứng từ gốc:

  

Ngày …..tháng …..năm ……

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………..

TẢI VỀ

2. Cách viết mẫu phiếu chi mới nhất 

– Ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị góc trên bên trái của Phiếu chi;

– Khi lập phiếu chi phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu;

– Dòng “Họ tên người nhận tiền”: Ghi rõ họ tên người nhận tiền;

– Dòng “Địa chỉ”: Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền, đơn vị công tác của người nhận tiền;

– Dòng “Lý do nộp”: Ghi rõ nội dung chi tiền: chi trả lương tháng 02; chi mua máy tính để bàn…

– Dòng “Số tiền” phải ghi cả bằng số và bằng chữ để tránh sửa chữa;

– Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo. Nên ghi chi tiết tên từng loại chứng từ kèm theo.

– Phiếu chi cần được đóng thành quyển, mỗi quyển phải ghi số quyển  và số của từng Phiếu chi;

Phiếu chi được lập thành 03 liên, trình kế toán trưởng, giám đốc ký, sau đó thủ quỹ xuất quỹ.

⇒ Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi rõ số tiền đã nhận, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.

⇒ Liên 01 lưu ở nơi lập phiếu, liên 02 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán để vào sổ kế toán, liên 03 giao cho người nhận tiền.

(Nếu sử dụng mẫu Phiếu chi 02 liên, 01 liên giao cho người nhận tiền, 01 liên doanh nghiệp giữ)

LƯU Ý:

  • Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm nhập quỹ
  • Doanh nghiệp đóng dấu liên Phiếu thu giao cho người nộp tiền
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể dùng mẫu Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 200
  • Các mẫu Phiếu thu này hiện có bán quyển in sẵn, có thể sử dụng được

2.1 Cách viết phiếu chi theo thông tư 200

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:………………

Mẫu số 02 – TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

PHIẾU CHI  Quyển số:……….
Ngày …..tháng …..năm …….

Số :…………………

Nợ :………………..

Có :…………………

Họ và tên người nhận tiền:……………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….

Lý do chi:………………………………………………………………………………………………

Số tiền:………………………………….(Viết bằng chữ):……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo …………………………………………………….. Chứng từ gốc:

               

Ngày ……tháng ……năm …..

Giám đốcKế toán trưởngThủ quỹNgười lập phiếuNgười nhận              tiền
(Ký, họ tên, đóng dấu)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

 

 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):…………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi:………………………………………………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

 > TẢI VỀ

2.2 Cách viết phiếu chi theo thông tư 133

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 02 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

              

 

PHIẾU CHI

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nhận tiền:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Lý do chi:……………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

 

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

 > TẢI VỀ

2.3 Cách viết phiếu chi theo thông tư 132

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:………………

Mẫu số 02 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC

ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI  

Ngày …..tháng …..năm ……

Quyển số:……….

Số :…………………

 Họ và tên người nhận tiền:……………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….

Lý do chi:………………………………………………………………………………………………

Số tiền:………………………………….(Viết bằng chữ):……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo …………………………………………………….. Chứng từ gốc:

         Ngày ……tháng ……năm ….

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :………………………………………………………………….

 > TẢI VỀ

 

Trên đây là cách viết mẫu phiếu thu phiếu chi mới nhất theo quy định mà Kế toán Việt Hưng muốn chia sẻ mong rằng sẽ hữu ích đối với bạn xem – Nếu có thắc mắc về khoá học kế toán Online liên hệ ngay gặp liền Tổng đài tư vấn chuyên môn CAM KẾT 100% đầu ra tự mình lên cả BCTC mới thôi – Không hiệu quả hoàn phí!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận