Lưu ý bàn giao sổ sách kế toán sản xuất điện

Để tiếp nhận thông tin công việc cũng như những tài liệu quan trọng, việc bàn giao sổ sách kế toán sản xuất điện cần quan tâm ít nhất 3 lưu ý được liệt kê trong bài viết dưới đây của Kế Toán Việt Hưng. Cùng tìm hiểu để không bỏ sót những thông tin quan trọng nhé!

Lưu ý bàn giao sổ sách kế toán sản xuất điện

1. Bàn giao số liệu cuối năm 2021

– Nhận báo cáo tài chính: Thêm cân đối Tài khoản đi kèm nếu dùng thông tư 200

– Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu của khách hàng

– Báo cáo công nợ phải trả cho nhà cung cấp

– Báo cáo tổng hợp hàng tồn kho

– Bảng phân bổ CCDC, chi phí trả trước: Ngắn hạn và dài hạn

– Bảng trích khấu hao TSCĐ chi tiết cho TSCĐ hữu hình, vô hình và BĐS đầu tư

– Bảng theo dõi các khoản vay tài chính thể hiện trên dư có TK 341.

– Bảng chi phí dự phòng phải trả chi tiết

– Bảng chi tiết quỹ dự phòng phát triển – Bảng trích lập dự phòng năm 2021

– Xin cung cấp các số liệu các tài khoản dự phòng

==> Với các số liệu cuối năm 2021, kế toán có thể thực hiện bàn giao sổ sách kế toán sản xuất qua mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
———————–

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Căn cứ Quyết định số: ……/QĐ-PGD&ĐT, ngày …./…../…… của …………………………….

Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày …….. tháng ……… năm …….; tại ………………………….

Chúng tôi gồm có:

1. Bên bàn giao:

– Ông (Bà): ……………………………………………… ; chức vụ: …………………………………..

2. Bên nhận bàn giao:

– Ông (Bà): ……………………………………………… ; chức vụ: …………………………………..

3. Các thành phần tham gia bàn giao, gồm:

– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: ……………………………………

– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: Kế toán cũ

– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: Kế toán mới

* Sau khi xem xét chúng tôi thống nhất bàn giao công tác kế toán, gồm các nội dung sau:

1. Bàn giao chứng từ năm …….. trở về trước.

2. Bàn giao về tài sản, tiền quỹ của trường.

3. Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng

4. Bàn giao tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đến thời điểm bàn giao

5. Sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến thời điểm bàn giao năm ……….. phần mềm kế toán MISA.

6. Chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các tài liệu có liên quan

7. Bàn giao số liệu và tình hình thu chi của từng quỹ.

8. ….(nếu có phát sinh nội dung khác )

* Nội dung bàn giao chi tiết như sau:

1. Chứng từ, sổ sách năm …………trở về trước:

– Nếu hệ thống sổ sách chứng từ các năm trước không liên quan nhiều đến nhiệm vụ ngân sách năm ………. thì có thể bàn giao gói gọn và có dán niêm phong và ký tên cho kế toán mới lưu trữ, bảo quản. (cần ghi rõ hồ sơ từng năm)

2. Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính năm ……….:

2.1 Hồ sơ liên quan đến công tác thực hiện thu, chi ngân sách, các quỹ và tài chính khác năm ………..:

– Hồ sơ liên quan đến việc quản lý TSCĐ, công cụ dụng cụ (Bao gồm sổ TSCĐ, CCDC năm …….., biên bản kiểm kê TSCĐ, CCDC năm ……. quyết định ghi tăng, giảm TSCĐ, CCDC năm ……. (nếu có phát sinh)

– Bộ dự toán và công khai dự toán năm ……… (Bao gồm dự toán thu, chi NSNN và hoạt động tài chính khác năm ………, qua chế chi tiêu nội bộ, nghị quyết chi ngân sách năm …….)

– Báo cáo thu, chi NSNN, bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi từ tháng ……../……..đến tháng ……./……… (Bắt buộc Có xác nhận của KBNN).

2.2 Tình hình kinh phí năm ……:

– Số kết dư năm ……… chuyển qua (Có bảng chi tiết số chuyển qua, số đã sử dụng đến thời điểm bàn giao, số còn lại).

– Số kinh phí kinh phí ……….. còn lại tại KBNN (Bao gồm cả tiền NSNN, học phí các quỹ khác)

– Tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị (từng loại quỹ, Có biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt).

– Tình hình thu, nộp tiền biên lai học phí (Xác định rõ số biên lai được nhận, đến thời điểm bàn giao đã thu tới đâu, nộp KBNN như thế nào).

2.3 Bàn giao sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh năm ……. và phần mềm kế toán MISA.

Sổ sách kế toán từng năm (toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán, lưu ý: Ngoài việc bàn giao sổ ra, còn phải đối chiếu số liệu trên sổ sách có khớp đúng trên bảng cân đối tài khoản hay không).

– Năm …… (gồm các loại sổ: …………………………………………………………………………..)

– Năm …………………………………………………………………………………………………………

– Năm …………………………………………………………………………………………………………

2.4 Phần mềm kế toán

Bản quyền phần mềm kế toán quản lý ngân sách Misa, số lượng: 01 phần mềm; phần phần này đang được cài đặt tại máy …………, tình trạng: ………….

2.5 Tài sản công tại đơn vị (nội dung này cần phải đối chiếu giữa số liệu theo sổ sách kế toán và số liệu theo thực tế, những tài sản nào bị mất phải ghi rõ ai người chịu trách nhiệm).

– Sổ Tài sản cố định, CCDC ,biên bản kiểm kê và các quyết định ghi tăng, ghi giảm TSCĐ, CCDC. Lưu ý kiểm tra xem từ đầu năm đến thời điểm hiện tại có phát sinh việc mua sắm hay không, đã ghi vào sổ sách chưa. Khi bàn giao TSCĐ có lập biên bản bàn giao cho đối tượng sử dụng hay không.

3.Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng

3.1 Các khoản phải thu: ( trường còn phải thu ghi rõ số tiền và nội dung thu)

– ……………………………………………………………………………………………………………….

3.2 Các khoản phải trả: (trường còn thiếu chưa có hóa đơn ghi rõ số tiền và nội dung trả)

– ……………………………………………………………………………………………………………….

4. Các nội dung khác:

– ………………………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………..

5. Trách nhiệm các bên:

– Phần thực hiện thu, chi từ ngày ……/…../……. trở về trước thuộc trách nhiệm của ……..

– Phần thực hiện thu, chi kể từ ngày …../…../….. trở về sau thuộc trách nhiệm của ……….

Công tác bàn giao kết thúc lúc ….. giờ cùng ngày; Biên bản bàn giao này có … trang, từ trang 1 đến trang …., biên bản được lập thành ….. bản, có giá trị pháp lý như nhau: Bên bàn giao 01 bản, bên nhận bàn giao 01 bản, Chủ tài khoản nhận 01 bản; các thành viên tham gia bàn giao tự đọc thống nhất các nội dung như trên và cùng ký tên dưới đây./.

Bên bàn giaoBên nhận bàn giao
Chủ tài khoản

2. Bàn giao sổ sách kế toán sản xuất – Số liệu liên quan năm 2022

– Xin cung cấp tên và mật khẩu thuế điện tử

Lấy tài khoản đăng nhập trang thuế điện tử - bàn giao sổ sách kế toán sản xuất

– Hệ thống nợ thuế bao nhiêu theo báo cáo chi tiết

– Hệ thống hóa đơn điện tử

Thông tin hệ thống hoá đơn điện tử

– Hóa đơn đầu vào quý 1/2022

– Hóa đơn đầu ra quý 1/2022

– Sổ phụ ngân hàng: Các ngân hàng quý 1/2022

– Hệ thống ra có bao nhiêu ngân hàng để theo dõi

3. Các lưu ý khi hạch toán trong công ty sản xuất điện

– Phản ánh doanh thu điện giờ bình thường

Nợ TK 131

     Có TK 51121

     Có TK 3331

– Phản ánh doanh thu điện giờ thấp điểm

– Phàn ánh doanh thu điện giờ cao điểm

-> Các doanh thu này được thể hiện chi tiê vào TK chi tiết để thể hiện được doanh thu nào cao nhất trong năm- Từ đó xác định được giá vốn chi tiết của từng loại doanh thu

– Phản ánh chi phí giá vốn

Để hình thành giá vốn của mặt hàng sản xuất điện: Thường công ty sản xuất điện là dùng theo thông tư 200- Ngoài ra báo cáo tài chính còn được kiểm toán.

– Hạch toán chi phí nguyên vật liệu chính như: Dầu máy

Nợ TK 621

Nợ TK 1331

     Có TK 331

– Chi phí nhân công

Nợ TK 622

     Có TK 334

– Chi phí chung khác khá nhiều trong loại hình này:

+ Cước thuê kênh đường truyền

+ Phí dịch vụ kiểm toán

+ Chi phí vận hành, sửa chữa đường dây vận hành

+ Chi phí mua linh kiện điện tử

+ Tiền mua cáp tín hiệu

Nợ TK 6277

Nợ TK 133

     Có TK 331

– Các tài sản cố định trong loại hình Sản xuất điện

+ Máy phát điện Cummins Powered

+ Hệ thống ĐK-BV ngăn xuất tuyết 174 RBA 110kV An Khê để chuyển sang điều khiển từ xa

+ Nhà kho bể áp lực

+ Máy biến áp S11-8000/121

+ Nhà trực vận hành, phòng chống lụt bão cửa lấy nước đầu kênh

+ Phao chắn rác cửa lấy nước đầu kênh

+ Bể xử lý nước thải, Hệ thống cấp nước SH, Hàng rào

+ Hệ thống thu thập số liệu từ xa, số liệu đo đếm Nhà máy thuỷ điện

==> Chú ý thời gian khấu hao TSCĐ áp dụng theo phụ lục 1 thông tư 45/2013:

Khung trích khấu hao tài sản cố định

– Về hạch toán TSCĐ

Nợ TK 2112

Nợ TK 1331

     Có TK 331

– Khi khấu hao TSCĐ

Nợ TK 6274

     Có TK 214

– Các chi phí phân bổ CCDC trong kế toán SX điện

+ Hàng rào bảo vệ đất, tuyến kênh dẫn nước

+ Sửa chữa mái đá xây đường ống áp lực, mái đá tràn bên

+ Máy khoan đá TN30A

+ Vệ sinh làm sạch, sơn đường ống áp lực

+ Sữa chữa, xử lý sinh khí MBA 8MVA 121/6.3kV

+ Mái che nắng bên trái nhà làm việc công ty

Nợ TK 242

Nợ TK 1331

     Có TK 331

– Phân bổ CCDC

Nợ TK 6273

     Có TK 242

– Trong công ty sản xuất điện có phát sinh chi phí thuế tài nguyên

Nợ TK 6277

     Có TK 3336

Bài viết trên đây, Kế Toán Việt Hưng đã chia sẻ những lưu ý khi bàn giao sổ sách kế toán sản xuất điện cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Hi vọng nội dung bài viết là thông tin hữu ích giúp các kế toán viên hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán cần chú ý thời điểm đầu năm 2022 tại doanh nghiệp sản xuất điện.

Bạn đang làm kế toán sản xuất nhưng chưa thông thạo nghiệp vụ, tham khảo ngay khoá học phù hợp tại fanpage, hoặc liên hệ Hotline 0988.680.223 – 0982.929.939 để được tư vấn chuyên sâu.

5 1 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phạm Oanh
Phạm Oanh
Bình chọn :
     

Công ty nhỏ, có cần in sổ sách ra ký tên đóng dấu lưu trữ không ạ, hay lưu ra file trên máy cũng được

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Phạm Oanh

Chào bạn, với câu hỏi này Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau: 

Trường hợp này các chứng từ thu chi nhập xuất sổ chi tiết sổ cái,… bạn in hết ra không tới lúc có đoàn quyết toán in k kịp và thất lạc chứng từ cần thiết nhé

Bạn muốn đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh nhất về nghiệp vụ kế toán, truy cập ngay Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan/ của chúng tôi nhé! Hotline tư vấn về khóa học: 0988.680.223