Đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân 2021 bao gồm?

Theo hướng dẫn từ Tổng Cục thuế, đói tượng đóng thuế thu nhập cá nhân và đối tượng không phải quyết toán thuế gồm các đối tượng nào? Để tránh bị sai sót trong quá trình quyết toán thuế, theo dõi ngay bài viết dưới đây của Kế Toán Việt Hưng, với nội dung hướng dẫn chính xác từ Tổng Cục thuế nhé!

Đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân

1. Đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế Nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ kê khai thuế tiếp theo.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi suất cảnh trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

Đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân là cá nhân
Đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân là cá nhân

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài và cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán chưa khấu trừ thuế trong năm thì cá nhân phải quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế, nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ kê khai thuế tiếp theo.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quy định.

2. Đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân có ủy quyền.

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở Xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân đừng cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì không sử lý hồi tố.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cụ thực hiện sắp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ là tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và tổ chức trả thu nhập mới thu lại chứng từ khẩu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức trả thu nhập cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp thì phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hợp đồng, chấm dứt hoạt động hoặc tổ chức lại doanh nghiệp.

Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán thuế khi kết thúc năm.

3. Đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân đối với ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau:

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên tại một nơi và thực hiện thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sắp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

Đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân đối với ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân đối với ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm đủ 12 tháng trong năm dương lịch, đồng thời có thu nhập vẫn lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khẩu trừ thuế cho cá nhân theo số Quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khẩu trừ thuế nội dung:

“Công ty … Đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho ông/bà … (theo uỷ quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN”

==> Nội dung này để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khẩu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử thì in chuyển đổi từ chứng từ khẩu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử gốc và ghi nội dung nêu trên vào bản in chuyển đổi để cung cấp cho người nộp thuế.

==> Trên đây là các đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân chi tiết được chia theo 3 trường hợp khác nhau.

Đối tượng không phải quyết toán thuế

Ngoài việc nắm rõ các đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân, bạn cũng cần biết đối tượng nào thuộc trường hợp không phải quyết toán thuế. Theo hướng dẫn từ Tổng Cục thuế, các đối tượng đó bao gồm:

1. Đối với cá nhân

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công trong các trường hợp sau đây không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

– Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 Đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp hồ sơ miễn thuế. Trường hợp kỳ quyết toán từ năm hai không 19 trở về trước đã quyết toán trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP Thì không xử lý hồi tố;

– Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ kê khai thuế tiếp theo

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% Nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này

– Cá nhân được sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% Trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập này.

2. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm: tổ chức, cá nhân trong năm không phát sinh trả thu nhập; tổ chức, cá nhân trả thu nhập tạm ngưng hoạt động, kinh doanh trọn năm dương lịch.

Muốn vượt qua mùa báo cáo tài chính và quyết toán thuế suôn sẻ, hãy là người thật sự am hiểu về những nội dung liên quan đến vấn đề đó. Và đầu tiên chính là thật sự hiểu về các đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân. Còn rất nhiều thông tin hữu ích đang chờ bạn đón đọc trên fanpage của chúng tôi. Truy cập ngay và cùng tìm hiểu nhé! (Chia sẻ từ hướng dẫn của Tổng Cục thuế).

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận