Đâu là những điểm mới của phần mềm Misa Mimosa.NET 2019

Phần mềm Misa Mimosa.NET là phần mềm kế toán giúp đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Hóa đơn, Công nợ, Thuế, Tổng hợp. Vậy phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 có những điểm mới nào?

Những điểm mới của phần mềm Misa Mimosa.NET 2019
Những điểm mới của phần mềm Misa Mimosa.NET 2019

Những điểm mới của phần mềm Misa Mimosa.NET 2019

1. Phần mềm Misa Mimosa.NET 2019 hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006

– Cập nhật danh mục Hệ thống tài khoản.

– Cải tiến cách nhập liệu chứng từ.

– Cải tiến cách đáp ứng các nghiệp vụ hạch toán đồng thời.

– Bổ sung thêm các sổ sách mới.

 • S33-H: Sổ chi tiết các khoản phải thu, phải trả nội bộ
 • S34-H: Sổ chi tiết thanh toán với khách hàng
 • S52-H: Sổ chi tiết các khoản tạm thu
 • S53-H: Sổ theo dõi thuế GTGT
 • S61-H: Sổ chi tiết chi phí
 • S62-H: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh (Hoặc đầu tư XDCB)
 • S101-H: Sổ tổng hợp theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước
 • S102-H: Sổ theo dõi nguồn viện trợ
 • S103-H: Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài
 • S105-H: Sổ theo dõi nguồn phí khấu trừ, được để lại

–  Bổ sung các mẫu báo cáo tài chính và quyết toán:

 • 01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động
 • B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính
 • B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động
 • B03/BCQT: Thuyết minh về báo cáo quyết toán
 • B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp)
 • B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính
 • B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản)
 • Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí dự án
 • Biểu số: 03/ĐVDT theo TT 108/2008/TT-BTC
 • Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại
 • Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án
 • Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị ghi thu, ghi chi

2. Đơn vị lập được báo cáo tài chính đáp ứng thông tư 99/2019/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn lập Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên, xem chi tiết tại đây

 • B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính
 • B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động
 • B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp)
 • B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính
 • B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính

3. Câp nhật Mục lục ngân sách mới theo thông tư 324/2016/TT-BTC.

4. Cập nhật hệ thống báo cáo Thông báo xét duyệt quyết toán năm theo thông tư số 137/2017/TT-BTC

 • Mẫu biểu 1a: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) thu phí, lệ phí
 • Mẫu biểu 1b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đầy đủ)
 • Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần I
 • Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II
 • Mẫu biểu 2a: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) thu phí, lệ phí
 • Mẫu biểu 2b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đầy đủ)
 • Mẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần I
 • Mẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II
 • Phụ lục 01: Biên bản xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách
 • Phụ lục 02: Thông báo xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách
 • Phụ lục 04: Tổng hợp báo cáo thu, chi NSNN chi tiết theo mục lục ngân sách.

5. Bổ sung các danh mục

 • Phí, lệ phí.
 • Định khoản tự động.

6. Tích hợp với phần mềm Misa Cloud Center giúp đơn vị có thể tải và tra cứu giấy phép sử dụng

7. Cải tiến chức năng Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm Misa Mimosa.NET 2014 và MISA Mimosa.NET 2017 lên Misa Mimosa.NET 2019

8. Bổ sung các mẫu trộn Ủy nhiệm chi

9. Kết xuất dữ liệu để kết nối với cổng thông tin điện tử của Kho bạc nhà nước (DVC)

10. Cải tiến màn hình quy trình của các nghiệp vụ 

11. Cải tiến tốc độ báo cáo 

Trên đây là những điểm mới của phần mềm MISA Mimosa.NET 2019. Phần mềm này đáp ứng đầy đủ các biểu mẫu chứng từ kho bạc, báo cáo, sổ sách theo quy định và theo đặc thù của từng ngành, từng địa phương. Các doanh nghiệp nên cân nhắc sử dụng để tối ưu hiệu quả trong công việc. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận