Chỉ cách giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐƠN

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp cũng gọi là tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn . Là quy trình công nghệ sản xuất khép kín về mặt kỹ thuật kể từ khi đưa nguyên vật liệu vào cho đến khi sản phẩm hoàn thành không thể gián đoạn về mặt kỹ thuật hoặc sản phẩm làm dở ở các giai đoạn không có giá trị sử dụng khác với phương pháp tính giá thành theo hệ số.

Tham khảo:

Khóa học thực hành kế toán tổng hợp sản xuất

chi-cach-tinh-gia-thanh-san-pham-theo-phuong-phap-truc-tiep

 1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

Là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất chế tạo sản phẩm. Vì vậy chi phí sản xuất sau khi đã tập hợp được trên các TK 621, 622, 627( theo thông tư 200/2014/TT-BTC) và tập hợp trên các tài khoản chi tiết 1541,1542,1543,1547( theo quyết định 48/2006). Cuối kỳ, kết chuyển về tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Căn cứ vào số liệu trên sổ chi phí sản xuất kinh doanh để tính ra giá thành tổng hợp và giá thành đơn vị.

 2. Phương pháp tính giá thành

  Công thức tính giá thành tổng hợp (1)

Zsxtt = Cdđk + Cps – Cdck

Trong đó:

Cdđk :  Là chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ

Cps:     Là chi phí phát sinh trong kỳ

Cdck:   Là chi phí dở dang cuối kỳ.

 CCông thức tính giá thành đơn vị (2)

Zđơn vị = Zsxtt /Qtp

Trong đó

Zsxtt:  Là giá thành tổng hợp đã tính được theo công thức (1)

Qtp :  Là khối lượng sản phẩm hoàn thành

     Nếu giá trị sản phẩm làm dở đầu kỳ và cuối kỳ ít biến động thì tổng chi phí sản xuất chính là tổng giá thành.

3. Ví dụ cụ thể về phương pháp tính giá thành giản đơn

Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có số liệu trong tháng 3/N như sau

A. Số dư đầu tháng của một số tài khoản: (ĐVT: 1.000đ)

– Chi phí sản xuất kinh doanh của sản phẩm A: 77.650. Trong đó

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:  54.000

+ Chi phí nhân công trực tiếp:          12.050

+ Chi phí sản xuất chung :                11.600

Các tài khoản còn lại có số dư bất kỳ hoặc không có số dư.

B. Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau

1. Bảng trích và phân bổ khấu hao máy móc thiết bị tại các bộ phận

– Tại phân xưởng trực tiếp sản xuất :        82.000

     – Tại bộ phận quản lý doanh nghiệp:            5.000

     – Tại bộ phận bán hàng:                                 8.500

2. Bảng tính và phân bổ lương: Tiền lương phải trả cho công nhân các bộ phận

     – Nhân viên trực tiếp sản xuất:                                   200.000

     – Nhân viên quản lý phân xưởng:                                  20.000                               

     – Nhân viên bán hàng:                                                   15.000

     – Nhân viên quản lý doanh nghiệp:                                20.000

     – Công nhân sản xuất nghỉ phép :                                   10.000  

3. Các khoản trích theo lương tính

Các khoản trích theo lương tính vào chi phí theo quy định từ 1/1/2015 và doanh nghiệp thực hiện trích trước tiền lương công nhân sản xuất nghỉ phép: 5.000

4. Tổng hợp các chứng từ xuất vật tư         

– Vật liệu chính xuất dùng sản xuất sản phẩm:   790.000

     – Vật liệu phụ:                                                        156.000

     – Quản lý phân xưởng sản xuất:                            13.500

 5. Chi phí tiền điện

Tiền điện dùng vào sản xuất sản phẩm phải trả cho công ty điện lực TP Hà nội với giá mua chưa có thuế GTGT là 24.000, thuế GTGT 10% 

6. Các chi phí khác

Các chi phí trực tiếp khác đã chi bằng tiền mặt dùng cho phân xưởng sản xuất 3.100, QLDN: 5.600 

7. Kết quả sản xuất cuối tháng hoàn thành 80 sản phẩm, còn 20 sản phẩm làm dở, mức độ hoàn thành 50%. Trong 80 sp hoàn thành bộ phận KCS phát hiện 10 sản phẩm hỏng không sửa chữa được. Giám đốc quyết định cắt bồi thường 50%. Phần còn lại tính vào giá thành của sản phẩm hoàn thành.

C. Yêu Cầu

     – Tính lập định khoản

     – Tính giá thành sản phẩm hoàn thành (lập bảng tính giá thành)

DN chỉ sản xuất 1 loại sản phẩm A.

4. Đáp án

4.1. Đáp án của ví dụ trên Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thông tư 200

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm A

a. Trích khấu hao TSCĐ tại các bộ phận Nợ TK 6274:    82.000

Nợ TK 627:         82.000

Nợ TK 641:           8.500

Nợ TK 642:           5.000

     Có TK 214:    95.500

b. Trích lương cho các bộ phận

Nợ TK 622:             200.000

Nợ TK 627:                20.000

Nợ TK 641:                 15.000

Nợ TK 642:                  20.000

Nợ TK 335:                  10.000

  Có TK 334:              265.000

c. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

3a. Trích các loại BH tính vào chi phí doanh nghiệp.

Nợ TK 622:                50.400 ( 210.000 * 24%)

Nợ TK 627:                4.800 ( 20.000 * 24%)

Nợ TK 641:                3.600( 15.000* 24%)

Nợ TK 642                 4.800( 20.000 *24%)

    Có TK 338:             63.600

Trong đó:

3382: 265.000  * 2% =     5.300

3383: 265.000  * 18% = 47.700

3384: 265.000  * 3% =     7.950

3389: 265.000  * 1% =     2.650

3b. Chi phí trích trước

Nợ TK 622: 5.000

   Có TK 335: 5.000

4. Tổng hợp các chứng từ xuất vật tư

4a. Xuất vật tư theo phiếu xuất kho vật liệu chính

Nợ TK 621- VLC: 790.000

  Có TK 152:          790.000

4b. Xuất vật tư phụ và chi phí chung 

Nợ TK 621- VLP: 156.000

Nợ TK 627: 13.500

   Có TK TK 152: 169.500

5. Chi phí tiền điện dùng vào sản xuất

Nợ TK 627: 24.000

Nợ TK 1331: 2.400

  Có TK 331( Công ty điện) : 26.400

6. Chi phí khác chi bằng tiền mặt 

Nợ TK 627 : 3.100

Nợ TK 642: 5.600

  Có TK 111: 8.700

7. Các bút toán kết chuyển chi phí

Nợ TK 154: 946.000 ( 790.000 + 156.000)

  Có TK 621:946.000

Nợ TK 154: 255.400 ( 200.000 + 5.000 + 50.400)

  Có TK 622: 255.400

Nợ TK 154: 147.400 ( 82.000+ 20.000+4.800+ 13.500+ 24.000+ 3.100)

  Có TK 627: 147.400

4.2. Xác định CP sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ

Chi phí NVLTT=              54.000 + 946.000      *20=   200.000
                      80 + 20

 

Chi phí NCTT            12.050 + 255.400*20 * 50%= 29.717
              80 + (20 * 50%)
Chi phí SXC=             11.600 + 147.200*20 * 50%= 17.644
              80 + (20 * 50%)

4.3. Tính giá trị 10 sản phẩm hỏng không sữa chữa được

10 Sản phẩm hỏng không sửa chữa được ở giai đoạn cuối cùng có giá trị = 20% Sản phẩm làm dở với mức độ hoàn thành là 50%. Trừ khoản mục vật liệu trực tiếp là ½

Giá trị của 10 sản phẩm hỏng = 200.000/2+ 29.717 + 17.644 = 147.361

Bồi thường 50% = 147.361*50% = 73.681

Như vậy chi phí bồi thường này sẽ làm giảm giá thành

Nợ TK 1388: 73.681

  Có TK 154: 73.681

4.4 Tính giá thành sản phẩm

Áp dụng công thức trên

Zsxtt = Cdđk + Cps – Cdck

BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Sản phẩm A: Số lượng 70

KM chi phíCP dở dang đầu kỳChi phí phát sinh trong kỳChi phí dở dang cuối kỳGiá trị sp hỏngTổng giá thànhGiá thành đơn vị
CP NVLTT54.000946.000200.000100.000700.00010.000
CP NCTT12.050255.40029.71729.717208.0162.972
CP SXC11.600147.40017.64417.644123.7121.767
Thiệt hại 73.681  73.681 
Tổng giá thành    1.105.40915.792

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận