Các khoản không được tính vào chi phí hợp lý khi trừ thuế TNDN

Tiền lương, thưởng cho người lao động trong một số trường hợp không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN. Kế toán Việt Hưng sẽ đưa ra các trường hợp chi phí tiền tiền lương không được tính vào chi phí hợp lý để bạn đọc cùng hiểu rõ.

Các khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động không được trừ khi tính thuế TNDN được quy định cụ thể ở Khoản 2.5 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC và được sửa đổi, bổ sung ở Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Các khoản không được tính vào chi phí hợp lý khi trừ thuế TNDN

Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động

 • Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng. Và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau:

 • Hợp đồng lao động
 • Thoả ước lao động tập thể
 • Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn
 • Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động 

 • Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề.
 • Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.
 • Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).
 • Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau.

Tiền công, tiền lương của chủ doanh nghiệp tư nhân

 • Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

Lưu ý:

 • Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.
 • Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau.
 • Thông tư 96/2015/TT-BTC  bổ sung thêm chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì không được tính vào chi phí được trừ.

Để các khoản tiền lương, tiền thưởng, và các khoản phụ cấp khác của người lao động được tính vào chi phí được trừ, cần phải:

 • Được ghi rõ trong các loại văn bản sau: Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế lương thưởng, Quy chế tài chính
 • Chứng từ chi tiền, hoặc bảng lương phải có ký nhận tiền
 • Chi lương, thưởng trước thời gian nộp quyết toán
 • Quỹ dự phòng tiền lương được chi trước 30/6 hàng năm

Kế toán viên cần nắm rõ các thông tư và những điểm mới trong quy chế kế toán hiện hành khi quyết toán thuế, báo cáo tài chính. Lưu ý những trường hợp không được  tính vào chi phí hợp lý và những trường hợp chi phí được trừ vào thuế TNDN. Chúc các bạn thành công. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận