2 lỗi kê khai sai thuế TNCN và hướng dẫn xử lý chi tiết nhất

Dựa trên các điểm mới của Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021, các lỗi kê khai sai thuế TNCN được nêu chi tiết trong hướng dẫn từ Cục thuế tp. Hà Nội sẽ được Kế Toán Việt Hưng tổng hợp và chia sẻ đến bạn trong bài viết dưới đây!

2 lỗi kê khai sai thuế TNCN và cách xử lý

Lỗi kê khai sai thuế TNCN 1: Kê khai sai chỉ tiêu đã khấu trừ, đã tạm nộp trên tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN

– Nguyên tắc kê khai:

Trên tờ khai quyết toán thuế TNCN người nộp thuế thực hiện kê khai tại chỉ tiêu [34] – đối với số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập và chỉ tiêu [35] – đối với số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập.

– Nội dung khai sai:

NNT có số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập khi quyết toán thuế thì phải kê khai tại chỉ tiêu [34] nhưng lại kê khai vào chỉ tiêu [35] trên tờ khai quyết toán thuế TNCN.

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

NNT kê khai bổ sung tờ khai quyết toán TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN kỳ tính thuế có sai sót để kê khai điều chỉnh chỉ tiêu [34] và chỉ tiêu [35].

Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi kê khai sai thuế TNCN

Lỗi kê khai sai thuế TNCN 2: Kê khai sai số liệu tại chỉ tiêu số đã khấu trừ trong năm trên tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN đối với trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán khi cá nhân điều chuyển các cơ quan trong cùng tập đoàn.

– Nguyên tắc kê khai:

Tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc trường hợp quyết toán ủy quyền cho người lao động, khi khai quyết toán TNCN và quyết toán ủy quyền cho người lao động thực hiện như sau:

+ Tại chỉ tiêu [36] trên tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ tiền lương, tiền công được chi trả tại đơn vị, không bao gồm số thuế TNCN đã khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.

+ Tại chỉ tiêu [19] của phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trong năm của người lao động, bao gồm số thuế TNCN đã khấu trừ tại đơn vị và số thuế TNCN theo chứng từ khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.

– Nội dung khai sai:

Cơ quan chi trả thực hiện kê khai trên chỉ tiêu [36] trên tờ khai quyết toán thuế TNCN bao gồm số thuế TNCN đã khấu trừ tại đơn vị và số thuế TNCN theo chứng từ khấu trừ tại các đơn vị khác đối với người lao động đã điều chuyển trong cùng tập đoàn.

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Doanh nghiệp kê khai điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu [36] trên tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN của kỳ tính thuế có sai sót đúng bằng số thuế TNCN đã khấu trừ tại đơn vị.

Sai sót về số liệu trên tờ khai khác

Lỗi 1: Người nộp thuế đã kê khai sai mã số thuế trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài.

– Nguyên tắc kê khai:

Trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 01/NTNN đơn vị kê khai mã số thuế nộp hộ nhà thầu tại chỉ tiêu [05] – chỉ tiêu “Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam” và các chỉ tiêu khác có liên quan đến thông tin MST nhà thầu nộp thay.

– Nội dung khai sai:

Doanh nghiệp kê khai chỉ tiêu [05] trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 01/NTNN là mã số thuế của doanh nghiệp Việt Nam nên tờ khai đơn vị gửi không được hệ thống chấp nhận.

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Doanh nghiệp thực hiện kê khai lại Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam tại chỉ tiêu [05] trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài.

Lỗi 2: Người nộp thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản nhưng trên tờ khai quyết toán thuế TNDN không kê khai tách riêng thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

– Nguyên tắc kê khai:

Kết thúc năm tính thuế khi lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính, doanh nghiệp phải kê khai riêng số thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên phụ lục 03-5/TNDN và chỉ tiêu “Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS” (chỉ tiêu B15).

– Nội dung khai sai:

Doanh nghiệp kê khai trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN không kê khai tách riêng thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai sót về số liệu

Doanh nghiệp thực hiện kê khai điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu [B14] và chỉ tiêu [B15] trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN và phụ lục 03-5/TNDN.

Lỗi 3: Người nộp thuế kê khai sai Chỉ tiêu “Chênh lệch giữa số quyết toán và kê khai” trên tờ khai quyết toán phí theo mẫu số 02/PH

– Nguyên tắc kê khai:

Trên tờ khai quyết toán phí theo mẫu số 02/PH, chỉ tiêu “Chênh lệch giữa số quyết toán” (Chỉ tiêu [9] ) = chỉ tiêu “Số tiền phí phải nộp ngân sách nhà nước” (Chỉ tiêu [7] ) – chỉ tiêu “Số tiền phí đã kê khai trong kỳ”. (Chỉ tiêu [8] ).

– Nội dung khai sai:

NNT đã kê khai số phí trong kỳ theo tờ khai mẫu số 01/PH nhưng tại tờ khai quyết toán phí theo mẫu số 02/PH không kê khai Chỉ tiêu [8] nên dẫn đến Chỉ tiêu [9] = Chỉ tiêu [7].

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

NNT gửi bổ sung tờ khai quyết toán phí theo mẫu số 02/PH kê khai, điều chỉnh tăng Chỉ tiêu [8] và giảm Chỉ tiêu [9].

Lỗi 4: Kê khai sai tờ khai quyết toán thuế nhà thầu

– Nguyên tắc kê khai:

Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu được kê khai và nộp cho cơ quan thuế khi hợp đồng ký kết với nhà thầu nước ngoài kết thúc. Thời hạn nộp tờ khai chậm nhất là sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng.

– Nội dung khai sai:

Doanh nghiệp nhầm lẫn thời hạn khi kê khai tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài với tờ khai quyết toán năm. NNT thực hiện nộp tờ khai quyết toán thuế nhà thầu hàng năm sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm (31/12) dẫn đến nghĩa vụ kê khai của NNT không chính xác.

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài khi kết thúc hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, thời hạn nộp tờ khai chậm nhất là sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng. Trường hợp NNT đã gửi tờ khai quyết toán thuế nhà thầu hàng năm khi hợp đồng chưa kết thúc thì gửi công văn xin hủy tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài đã gửi cơ quan thuế.

Các lỗi kê khai dữ liệu trên chứng từ nộp thuế

Việc ghi sai, thiếu thông tin trên giấy nộp tiền (C1- 02/NS) làm cho việc hạch toán các khoản thu NSNN tại cơ quan thuế chưa đúng không kịp thời dẫn đến phát sinh tiền phạt chậm nộp không đúng của người nộp thuế (NNT).

Qua quá trình giải quyết các Thư tra soát của người nộp thuế, Ngân hàng thương mại, Kho bạc nhà nước gửi đến cơ quan thuế. Cục thuế TP Hà Nội tổng hợp các sai sót thông tin hạch toán thu NSNN thường xuyên xuất hiện. Đề nghị quý doanh nghiệp lưu ý khi nộp tiền vào NSNN:

1. Thông tin về người nộp thuế:

+ Không ghi mã số thuế hoặc ghi thiếu, thừa ký tự số, sai lệch ký tự số dẫn đến mã số thuế không tồn tại trên hệ thống của cơ quan thuế;

+ Nhầm lẫn nghĩa vụ giữa mã số thuế của doanh nghiệp và mã số nộp thay; mã số thuế của công ty chi trả và mã số thuế cá nhân.

Các lỗi kê khai dữ liệu trên chứng từ nộp thuế

2. Thông tin về cơ quan thuế:

Các sai sót liên quan đến nội dung cơ quan thuế quản lý thu:

+ NNT do Văn phòng Cục thuế TP Hà Nội quản lý, có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất tại Chi cục thuế A khi nộp tiền phải ghi cơ quan quản lý thu là Chi cục thuế A nhưng ghi sai cơ quan quản lý thu là Cục thuế TP Hà Nội;

+ NNT có nghĩa vụ thuế phải nộp tại cơ quan thuế nhưng khi nộp tiền ghi Cơ quan quản lý thu là Sở tài chính;

+ NNT có nghĩa vụ thuế vãng lai phải nộp tại cơ quan thuế B khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính, khi nộp tiền ghi Cơ quan quản lý thu là cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

+ NNT có nghĩa vụ nộp thuế tại chi cục thuế A nhưng khi nộp tiền ghi nhầm chi cục thuế B cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Thông tin về kho bạc:

Các sai sót liên quan đến kho bạc hạch toán khoản thu và tài khoản thu:

+ NNT chọn nhầm Kho bạc nhà nước hưởng nguồn thu tương ứng với cơ quan thuế quản lý số thu (đặc biệt NNT có mã chương 554, 555, 556, 559 do Cục thuế TP Hà Nội quản lý thuộc trường hợp phải nộp tiền vào NSNN qua các Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã nơi đóng trụ sở, nhưng khi nộp tiền NNT chọn Kho bạc nhà nước TP Hà Nội)

+ NNT chọn nhầm nghĩa vụ phải nộp giữa tài khoản thu hồi hoàn (8993) và tài khoản Thu ngân sách nhà nước (7111).

4. Thông tin về loại thuế:

+ NNT có nghĩa vụ phải nộp thuế TNDN nhà thầu và GTGT nhà thầu nhưng khi nộp tiền chỉ ghi nộp thuế nhà thầu không tách tiền thuế TNDN nhà thầu và tiền thuế GTGT nhà thầu.

+ NNT có nghĩa vụ phải nộp ở loại thuế A nhưng ghi, chọn nhầm nội dung kinh tế (Tiểu mục) dẫn đến bị hạch toán nhầm vào nội dung kinh tế (Tiểu mục) của loại thuế B.

+ NNT có nghĩa vụ nộp thuế nội địa nhưng khi nộp tiền ghi nội dung hoặc chọn nhầm nội dung kinh tế thuộc thuế xuất nhập khẩu.

5. Thông tin về nơi phát sinh khoản thu:

– Các sai sót hay gặp đối với các khoản thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ nhà đất… khi nộp tiền NNT không ghi hoặc ghi thiếu thông tin về địa chỉ căn nhà, lô đất, loại phương tiện, nhãn hiệu, số loại, màu sơn, số khung, số máy của máy bay, tầu thuyền, ô tô, xe máy tại cột nội dung thanh toán.

* Biện pháp xử lý, điều chỉnh:

– Khi lập giấy nộp tiền NNT cần xác định chính xác các thông tin trước khi ghi hoặc chọn, đặc biệt lưu ý các thông tin sai sót liệt kê ở trên, trong đó thông tin về loại thuế, NNT cần tham khảo Phụ lục III – Danh mục mã mục, tiểu mục kèm thông Thông tư số 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước để ghi, chọn đúng nội dung kinh tế.

– Sau khi nộp tiền vào NSNN thành công đề nghị NNT chủ động kiểm tra thông tin, đối chiếu số đã nộp NSNN để phát hiện và xử lý các sai sót kịp thời.

– Khi phát hiện thông tin nộp tiền vào NSNN sai sót, NNT cần lập Thư tra soát theo mẫu C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC gửi đến Cơ quan thuế để được điều chỉnh thông tin sai về thông tin đúng kịp thời.

– Đối với trường hợp NNT phát hiện thông tin sai sót về cơ quan quản lý thu, tài khoản thu, loại thuế (tiểu mục) trong thời gian đã hết niên độ điều chỉnh ngân sách nhà nước (sau ngày 31/01 của năm tiếp theo năm nộp tiền sai thông tin) mà không có nghĩa vụ thuế phát sinh để bù trừ tự động thì NNT thực hiện điều chỉnh theo thủ tục hoàn kiêm bù trừ tiền thuế.

Trên đây là nội dung chia sẻ từ hướng dẫn của Cục thuế Hà Nội về kê khai sai thuế TNCN và các lỗi kê khai thuế khác. Hi vọng những thông tin trên có thể hỗ trợ phần nào trong việc xử lý các quyết toán thuế tại doanh nghiệp của bạn. Ghé thăm fanpage để cập nhật thêm các kiến thức kế toán nhé!

5 1 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trần bình
trần bình
Bình chọn :
     

nếu trong trường hợp mình làm 3 nơi, cả 3 nơi đều khấu trừ 10% trước khi trả thu nhập cho mình. Giờ mình tự làm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì mình chỉ lấy chứng từ khấu trừ thuế của 2 công ty còn công ty thứ 3 mình không lấy (không đề nghị hoàn) thì hồ sơ của mình có được chấp nhận không ạ?

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  trần bình

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau:

Trường hợp này không được bạn ơi! Dữ liệu bạn nộp sẽ bị khác dữ liệu của thuế là quyết toán cũng bị treo thôi

Mời bạn truy cập Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác nhất từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi!