Phương thức đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN

Phương thức đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào? Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là vấn đề mà tất cả các doanh nghiệp luôn quan tâm. Nó thể hiện khả năng sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệpTham khảo:

BƯỚC 1: Lập bảng

Ta có Bảng đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất của Công ty

Chỉ tiêu

Công thức tínhĐầu nămCuối nămCuối năm so với đầu năm
Chênh lệchTỷ lệ (%)
(1)-lần(2)-lần(3)=(2)-(1)(4)=(3)/(1)
1.ROA

Lợi nhuận sau thuế

Tài sản bình quân

    
2.ROE

Lợi nhuận sau thuế

VCSH bình quân

    
3.ROS

Lợi nhuận sau thuế

Doanh thu thuần

    

Trong đó:

Tài sản bình quân năm (n-1)=

TS đầu năm (n-1) + TS cuối năm (n-1)

2

 

Tài sản bình quân năm (n)=

TS đầu năm (n) + TS cuối năm (n)

2

 

VCSH bình quân năm (n-1)=

VCSH  đầu năm (n-1) + VCSH cuối năm (n-1)

2

 

VCSH bình quân năm (n)=

VCSH  đầu năm (n) + VCSH cuối năm (n)

2

BƯỚC 2: Đánh giá các chỉ tiêu: ROA, ROE, ROS

*) Chỉ tiêu ROA

– Đầu năm, 1đ tài sản đem lại…..đ LNST

– Cuối năm, 1đ tài sản đem lại…..đ LNST

→Cuối năm so với đầu năm, chỉ số ROA tăng (giảm)….(lần), tương ứng  mức tăng (giảm)…..%

→ Chứng tỏ khả năng sinh lời trên tài sản bình quân cuối năm so với đầu năm tăng (giảm)

*) Chỉ tiêu ROE

– Đầu năm, 1đ VCSH đem lại…..đ LNST

– Cuối năm, 1đ VCSH đem lại…..đ LNST

→Cuối năm so với đầu năm, chỉ số ROE tăng (giảm)….(lần), tương ứng  mức tăng (giảm)…..%

→ Chứng tỏ khả năng sinh lời trên VCSH bình quân cuối năm so với đầu năm tăng (giảm)

*) Chỉ tiêu ROS

– Đầu năm, 1đ Doanh thu thuần đem lại…..đ LNST

– Cuối năm, 1đ Doanh thu thuần đem lại…..đ LNST

→Cuối năm so với đầu năm, chỉ số ROS tăng (giảm)….(lần), tương ứng  mức tăng (giảm)…..%

→ Chứng tỏ khả năng sinh lời trên Doanh thu thuần cuối năm so với đầu năm tăng (giảm)

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận