Cách xử lý hóa đơn điện tử lập sai có được điều chỉnh không?

Cách xử lý hóa đơn điện tử lập sai – Chậm nhất là ngày 1/11/2020 phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Vậy mà DN vẫn băn khoăn. lo lắng về những trường hợp gặp phải sai sót hay những sự cố không mong muốn, hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết cụ thể 1 vài trường hợp cùng cách xử lý qua bài viết ngay dưới đây.

cách xử lý hóa đơn điện tử lập sai
Cách xử lý hóa đơn điện tử lập sai có được điều chỉnh không?

1. Lập hóa đơn điện tử

 Lập hóa đơn điện tử là việc thiết lập đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC này khi bán hàng hóa, dịch vụ trên định dạng hóa đơn đã được xác định.

Các hình thức lập hóa đơn điện tử:

– Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) thực hiện lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử của người bán

– Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) truy cập vào chương trình hệ thống lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để khởi tạo và lập hóa đơn điện tử

2. Cách xử lý hóa đơn điện tử lập sai

(1) Hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ

(2) Hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế

CÁCH XỬ LÝ (1) & (2): 

Chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua

– Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận

– Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”

(3) Hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế

CÁCH XỬ LÝ (3):

– Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

– Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu…

– Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

(4) Hoá đơn có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót

CÁCH XỬ LÝ (4):

– Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót.

– Người bán thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04 – Thông báo hủy hóa đơn điện tử (Phụ lục ban kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP)

– Không phải lập lại hoá đơn

(5) Hoá đơn có có sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng

CÁCH XỬ LÝ (5):

– Lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót.

– Người bán thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04 – Thông báo hủy hóa đơn điện tử (Phụ lục ban kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) về hoá đơn có sai xót

– Người bán lập hoá đơn điện tử mới thay thế hoá đơn điện tử cũ có sai xót. Ngay sau khi có xác nhận thông báo từ phía cơ quan thuế về việc huỷ hoá đơn ĐT đã được cấp mã có sai xót lư trên hệ thống của cơ quan thuế.

– Hóa đơn điện tử mới lập sau phải có dòng chữ “Thay thế cho hoá đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hoá đơn, số hoá đơn, ngày…tháng…năm…

– Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.

Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: (Cơ quan thuế)

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau:

STTMẫu sốKý hiệu hóa đơn điện tửSố hóa đơn điện tửNgày lập hóa đơnLoại áp dụng hóa đơn điện tửHủy/giải trìnhLý do
12345678
        
        
        
 

……, ngày…….. tháng….. năm…..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

(6) Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót

CÁCH XỬ LÝ (6):

– Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót.

– Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua theo hướng dẫn tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này.

– Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã được cấp mã để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

Mẫu số 05

TÊN CƠ QUAN THUẾ
CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ
RA THÔNG BÁO
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………./TB-……….………, ngày……..tháng……năm…..

THÔNG BÁO VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CẦN RÀ SOÁT

Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………

Cơ quan thuế thông báo về việc hóa đơn điện tử của đơn vị cần rà soát như sau:

STTMẫu sốKý hiệu hóa đơn điện tửSố hóa đơn điện tửNgày lập hóa đơn điện tửLoại áp dụng hóa đơn điện tửLý do cần rà soát
1234567
       
       
       

Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, đơn vị thực hiện thông báo với cơ quan thuế.

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thuế)

3. Chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử

– Đối với doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/11/2018 trở đi sẽ bắt buộc dùng hóa đơn điện tử, riêng Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 1/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ – CP

– Trong thời gian từ 1/11/2018 đến 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy thì gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cùng với nộp tờ khai thuế GTGT.

=> Cơ sở kinh doanh thành lập mới trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến 31/10/2020 được cơ quan thuế thông báo thực hiện áp dụng HĐĐT thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Đối với doanh nghiệp còn tồn hóa đơn giấy thì cơ quan thuế sẽ hủy số hóa đơn này cùng với thời điểm doanh nghiệp chính thức áp dụng hóa đơn điện tử.

Trên đây là bài viết cách xử lý hóa đơn điện tử lập sai có được điều chỉnh không mà Kế toán Việt Hưng muốn chia sẻ mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn nhà kế – Tham gia ngay khoá học 1 kèm 1 Online tương tác cao cùng bậc thầy nghiệp vụ yêu ngay từ buổi đầu tiên không hiệu quả hoàn phí!

5 1 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lê yên
Lê yên
Bình chọn :
     

Em làm ở công ty điện lực, ngày mai em chính thức làm hoá đơn theo thông tư 78. Em có xuất hoá đơn lắp đặt công tơ (dịch vụ cấp điện) theo hoá đơn tổng được không ạ (xuất tổng hoá đơn đối với khách hàng không lấy hoá đơn) vào cuối tháng được không ạ, hay phải xuất luôn hoá đơn theo ngày có phát sinh

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Lê yên

Chào bạn, với câu hỏi này Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau: 

Trường hợp này lắp đặt công tơ điện thì bạn xuất luôn hóa đơn phát sinh theo ngày vì công tơ điện là hàng hóa

Bạn muốn đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh nhất về nghiệp vụ kế toán, truy cập ngay Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan/ của chúng tôi nhé! Hotline tư vấn về khóa học: 0988.680.223

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...