Mẫu bản cam kết thu nhập cá nhân mới nhất 02/CK-TNCN

Bản cam kết trên là một loại giao dịch dân sự, cụ thể, đó là hành vi pháp lý đơn phương vì nó thể hiện ý chí tự ràng buộc với bản cam kết đó của người viết cam kết, nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.có giá trị hiệu lực pháp lý khi có chữ kí của hai bên cam kết, đã được công chứng hay chứng thực trước cơ quan pháp luật – cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết qua bài viết ngay sau đây.

02/ck-tncn
Mẫu bảng bản cam kết thu nhập cá nhân mới nhất 02/CK-TNCN

1. Căn cứ quy định pháp luật về Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

Tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều:

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

– Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

–  Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

2. Mẫu bảng bản cam kết thu nhập cá nhân mới nhất 02/ck-tncn

 

Mẫu số: 02/CK-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 BẢN CAM KẾT

(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

 

       Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..

 

1. Tên tôi là: …………………………………..………………….……………

2. Mã số thuế:              

3. Số CMND/hộ chiếu :……………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: …………….

4. Địa chỉ cư trú:……………………….………………..……………………

5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………………………………

Tôi cam kết rằng, trong năm……..…tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…….(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)……nhưng ước tính tổng thu nhập không quá…..(*)….. triệu đồng (ghi bằng chữ………………………………………….………) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          …, ngày …… tháng …… năm……….

 

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

  • Phần khai mã số thuế: Cá nhân được cấp MST 10 số thì ghi đủ 10 số, bỏ trống 3 ô còn lại.
  • Phần dấu *: Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm

CÁCH VIẾT BẢN CAM KẾT 02/ck-tncn

– Người viết mẫu đơn: Người lao động thực hiện.

– Kính gửi: Ghi tên tên tổ chức, cá nhân trả thu thập (nhập tên công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh,…trả lương cho mình).

– Tên tôi là: Ghi tên người lao động.

– Mã số thuế: Nhập mã số thuế vào ô tại Mẫu số 02/ck-tncn.

– Thông tin CMND/CCCD: Nhập đầy đủ thông tin chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân gồm: Số, ngày cấp, nơi cấp.

– Địa chỉ cư trú: Ghi nơi ở hiện tại.

– Nội dung cam kết: Tôi cam kết rằng, trong năm (nhập năm) tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…. (tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)……nhưng ước tính tổng thu nhập không quá…..(*)….. triệu đồng (ghi bằng chữ) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

VD:

– Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.

– Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai=108 triệu đồng+3,6 triệu đồngx10 tháng=144 triệu đồng

TẢI VỀ | Bản Cam kết 02/CK-TNCN

3. Bản cam kết mẫu chung cho nhiều trường hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

 

 BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ………………………………………………….

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..…………………..……………………………..

Mã số thuế (nếu có): …………………………..…………………………………………………….

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :………………..Ngày cấp: …………………..Nơi cấp:……….…………

Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………….…………….………………………………………….

Nơi làm việc(nếu có): …………………….……………………….…………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………….……………………………………………………………..

Tôi cam kết các nội dung sau đây………………………………………………………………………

1………………….………………..……………………………………..……………………………

2………………….………………..……………………………………..……………………………

3………………….………………..……………………………………..……………………………

4………………….………………..……………………………………..……………………………

5………………….………………..……………………………………..……………………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..……………………………………..……………………………

2………………….………………..……………………………………..……………………………

Người lập biên bản   Người cam kết 

 

Lưu ý: Các thỏa thuận chưa thực sự rõ ràng trong các hợp đồng thì cũng có thể ghi nhân thông qua các bản cam kết kèm theo hợp đồng để giải thích rõ hơn, cụ thể hơn về các điều khoản trong hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận nhưng không rõ ràng.

CÁCH VIẾT BẢN CAM KẾT

1. Kính gửi: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người lao động làm việc hoặc học nghề.

2. Nơi làm việc:

  • Đối với người được tuyển để học nghề, tham gia đào tạo nghề không cần ghi mục này.
  • Đối với người lao động mới được tuyển dụng, người đã làm việc lâu năm hoặc người được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn thì ghi chức danh, chức vụ và bộ phận làm việc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

3. Cam kết: Tùy thuộc vào mục đích làm cam kết

VD 1: Trường hợp người lao động mới được tuyển dụng:

Sau khi đọc kỹ và hiểu rõ nội dung trong hợp đồng lao động, cũng như nội quy, quy chế của công ty, tôi đồng ý ký hợp đồng lao động.

Trong thời gian làm việc, tôi cam kết thực hiện nghiêm túc những điều sau đây:

1. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của Công ty.

3. Cam kết làm việc tại Công ty ít nhất 01 năm.

VD 2: Trường hợp người được tuyển vào đào tạo để làm việc cho doanh nghiệp:

Sau khi đọc kỹ và hiểu rõ nội dung của hợp đồng đào tạo nghề, cũng như nội quy, quy chế của công ty, tôi đồng ý ký hợp đồng đào tạo nghề và cam kết thực hiện những điều sau đây:

1. Tuân thủ thực hiện các thỏa thuận theo hợp đồng đào tạo nghề.

2. Chấp hành nội quy, quy chế của lớp học, của Công ty.

3. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, cam kết làm việc cho Công ty ít nhất 03 năm.

(5) Người viết căn cứ vào nội dung đã thỏa thuận với người sử dụng lao động và nội quy doanh nghiệp để xác định rõ trách nhiệm của mình nếu vi phạm các điều đã cam kết.

4. Đề nghị : Nói rõ mong muốn đối với bên làm cam kết

TẢI VỀ | Bản cam kết mẫu chung

 

Trên đây là Mẫu bảng bản cam kết thu nhập cá nhân mới nhất 02/CK-TNCN cùng mẫu chung để các bạn tiện sử dụng cho nhiều trường hợp vẫn đảm bảo được tính pháp lý tránh phá sinh không mong muốn – Tham gia ngay khoá học Kế toán Online làm chủ bản thân trong các nghiệp vụ xử lý một cách nhanh chóng chính xác chỉ sau 2 tuần học bạn sẽ tấy mình thay đổi.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...