Bài tập tính giá thành sản phẩm: Bài 2 (có lời giải) – Kế toán Việt Hưng

Bài tập tính giá thành sản phẩm sản xuất (2)

Phương pháp tính giá thành sản phẩm là 1 vấn đề khó. Cần kế toán phải kiểm soát chi phí cũng như tổng hợp kết chuyển chi phí thật chính xác.

Tham khảo:

Bài tập tính giá thành sản phẩm sản xuất: Bài 1 (có lời giải)

v202

Bài tập tính giá thành sản phẩm

Tại công ty TNHH Hồng Gia Lợi

Kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Giá xuất kho tính theo phương pháp nhập trước xuất trước. Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp 25%. Tính hình sản xuất kinh doanh liên quan trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau:

Tài liệu 1 : Số dư đầu kỳ của một số tài khoản

– Tài khoản 152      450.000.000 đồng
+ Tài khoản 1521   (4.000) kg 400.000.000 đồng
+ Tài khoản 1522   (1.000) kg 50.000.000 đồng
– Tài khoản 154 :    75.000.000 đồng
+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 59.700.000 đồng
+ Chi phí vật liệu chính :                  50.000.000 đồng
+ Chi phi vật liệu phụ :                       9.700.000 đồng
+ Chi phí sản xuất chung :                 3.000.000 đồng
– Các tài khoản có số dư hợp lý

Tài liệu 2 : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1. Mua một tài sản cố định sử dụng bộ phận sản xuất sản phẩm, có giá mua ghi trên hoá đơn 290.000.000 đồng, thuê GTGT 10%, chưa thanh toán cho khác hàng.

Biết rằng tài sản cố định này có tỉ lệ khấu hao là 20%. Chi phí vận chuyển lắp đặt, chạy thử được kế toán ghi nhận như sau :

– Xuất 10 kg vật liệu  chính để sản xuất  thử

– Xuất kho 20 kg vật liệu phụ để sản xuất  thử

– Các chi phí phát sinh liên quan đến tài sản cố định này được thanh toán bằng tiền tạm ứng là 5.000.000 đồng.

– Các chi phí dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán là 3.000.000 đồng.

2. Nhập kho 1000 kg vật liệu chính

Giá mua chưa thuế 100.000 đồng/kg, thuế GTGT 10%, chưa trả cho tiền người bán. Chi phí vận chuyển bốc dỡ trả hộ cho người bán bằng tiền mặt là 2.000.000 đồng, thuế GTGT 5%

3. Mua 20 kg vật liệu phụ

Giá mua chưa thuế 000 đồng/kg, thuế GTGT 10%, trả bằng tiền mặt, đưa vào sản xuất sản phẩm.

4. Xuất kho 4000 kg vật liệu chính và 200 kg vật liệu phụ sản xuất sản phẩm.
5. Mua nhiên liệu đưa vào chạy máy sản xuất sản phẩm

Trị giá 6.500.000 đồng, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho khách hàng.

6. Tiền lương phải trả cho công nhân

Nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm là 120.000.000 đồng, bộ phận phục vụ sản xuất là 10.000.000 đồng, và bộ phận quản lý phân xưởng sản xuất là 30.000.000 đồng.

7. Trích bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy đị Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT. 1% BHTN, 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH, 1.5% BHYT, 1% BHTN.

8. Hợp đồng chi phí sửa chữa nhỏ thuê ngoài phát sinh

Tại phân xưởng thanh toán bằng tiền mặt là 1.600.000 đồng, thuế GTGT 10%.

9. Mức trích khấu hao tài sản cố định

Kỳ trước của máy móc thiết bị dùng cho sản xuất 18.800.000 đồng, các tài sản cố định khác phục vụ cho phân xưởng sản xuất là 3.000.000 đồng.

10. Phân xưởng sản xuất sản phẩm báo hỏng

Hỏng một công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ 6 kỳ, trị giá ban đầu là 1.000.000 đồng, phế liệu bán thu bằng tiền mặt là 500.000 đồng.

11. Tiền điện nước

Phải trả cho nhà cung cấp chưa có thuế GTGT cho bộ phận sản xuất sản phẩm 12.000.000 đồng, cho bộ phận quản lý phân xưởng sản xuất là 2.000.000 đồng, thuế GTGT 10%

12. Kết quả sản xuất trong kỳ tại phân xưởng

Nhập kho 10.000 sản phẩm hoàn thành, sản phẩm dở dang cuối kỳ là 2.000 sản phẩm, mức độ hoàn thành là là 75%. Biết rằng doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp ước lượng hoàn thành tương đương, vật liệu phụ bỏ dần vào quá trình sản xuất

Yêu cầu bài tập tính giá thành sản phẩm:

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tính giá thành sản phẩm. Lập bảng tính giá thành sản phẩm.

GIẢI BÀI TẬP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM:

Mua tài sản cố định:

1a) Nợ 241: 290.000.000

Nợ 133: 290.000.000

Có 331: 319.000.000

Chi phí phát sinh :

1b) Nợ 241: 10.000.000

Có 1521: 1.000.000

Có 1522: 1.000.000

Có 141: 5.000.000

Có 331: 3.000.000

Ghi nhận nguyên giá tài sản cố định:

1c) Nợ 241: 10.000.000

Có 1521: 1.000.000

Có 1522: 1.000.000

Có 141: 5.000.000

Có 331: 3.000.000

Ghi nhận nguyên giá tài sản cố định:

1c) Nợ 211: 300.000.000

Có 241: 300.000.000

Nhập kho nguyên liệu chính:

2a) Nợ 1521: 100.000.000

Nợ 133: 10.000.000

Có 331: 110.000.000

Chi phí phát sinh:

2b) Nợ 331: 2.100.000

Có 111: 2.100.000

Mua vật liệu phụ:

3) Nợ 621: 1.000.000

Nợ 133: 100.000

Có 111: 1.100.000

Xuất kho nguyên vật liệu:

4) Nợ 621: 410.000.000

Có 1521: 400.000.000

Có 1522: 10.000.000

Mua nhiên liệu cháy máy:

5) Nợ 627: 6.500.000

Nợ 133: 650.000

Tiền lương phải trả:

Có 331: 7.150.000

6) Nợ 622: 120.000.000

Nợ 627: 40.000.000

Có 334: 160.000.000

Các khoản trích theo lương phải trả:

7) Nợ 622: 26.400.000

Nợ 627: 40.000.000

Nợ 334: 13.600.000

Có 338: 48.800.000

Chi phí phát sinh:

8) Nợ 627: 1.600.000

NỢ 133: 160.000

Có 111: 1.760.000

Mức khấu hao tài sản cố định tăng trong kỳ:

Mức khấu hao=300.000.000 * 20%=5.000.000 đồng
12

Mức khấu hao tài sản cố định phai trích kỳ này:

Mức khấu hao = 21.800.000 + 5.000.000 = 26.800.000 đồng

Trích khấu hao tài sản cố định:

9) Nợ 627: 26.800.000

Có 214: 26.800.000

Xuất công cụ dụng cụ:

10) Nợ 627: 500.000

Nợ 111: 500.000

Có 142: 1.000.000

Tiền điện, nước chưa thanh toán:

11) Nợ 627: 14.000.000

Nợ 133: 14.000.000

Có 331: 15.400.000

Kết chuyển chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm:

12) Nợ 154: 655.600.000

Có 621: 411.000.000

Có 622: 146.000.000

Có 627: 98.200.000

Chi phí nguyên vật liệu chính dở dang cuối kỳ:

CPNVLCDDCK=50.000.000 + 400.000.000X2.000=75.000.000 đồng
10.000 + 2.000

Chi phí vật liệu phụ dở dang cuối kỳ:

CPVLPDDCK=9.700.000 + 11.000.000X1.500=2.700.000 đồng
10.000 + 2.000 * 75%

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

CPNVLTTDDCK = 75.000.000 + 2.700.000 = 77.700.000 đồng

Chi phí nhân công trực tiếp dở dang cuối kỳ:

CPNCTTDDCK=12.300.000 + 146.400.000X1.500=20.700.000 đồng
10.000 + 2.000 * 75%

Chi phí sản xuất chung dở dang cuối kỳ:

CPSPDDCK=3.000.000 + 98.200.000X1.500=13.200.000 đồng
10.000 + 2.000 * 75%

Chi phí chế biến dở dang cuối kỳ:

Chi phí CBDDCK = 20.700.000 + 13.200.000 = 33.900.000

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ:

CPSXDDCK = 77.700.000 + 33.900.000 = 111.600.000

Tổng giá thành nhập kho:

Z = 75.000.000 + 655.600.000 – 111.600.000 = 619.000.000

Giá thanh đơn vị nhập kho:

Zđơn vị=619.000.000=61.900 đồng/sản phẩm
10.000

Nhập kho thành phẩm:

13 Nợ 155 619.000.000
Có 154 619.000.000

Lập phiếu tính giá thành sản phẩm:

Chỉ tiêuCPNVLTTCPNCTTCPSXCTổng cộng
DDĐK59.700.00012.300.0003.000.00075.000.000
PSTK411.000.000146.400.00098.200.000655.600.000
DDCK77.700.00020.700.00013.200.000111.600.000
Tổng giá thành393.000.000138.000.00088.000.000619.000.000
Giá thành đơn vị39.30013.8008.80061.900
0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
lại thảo
lại thảo

cho thiếu dữ liệu dở dang đầu kỳ của chi phí NCTT