Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Thong tu 21 2021 TT BNNPTNT xuat khau go

Ngày 29/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng

Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT

Nội dung đăng ký và phân loại doanh nghiệp trong Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT
Nội dung đăng ký và phân loại doanh nghiệp trong Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT

Cụ thể, có 02 nguyên tắc trong Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT phân loại doanh nghiệp: phân loại doanh nghiệp phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP và thông tư này; doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về tài liệu chứng minh tuân thủ tiêu chí phân loại doanh nghiệp, các cơ quan tiếp nhận kiểm tra, xác minh khi có nghi ngờ những thông tin do doanh nghiệp tự kê khai; xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, theo Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT doanh nghiệp đăng ký phân loại với Cơ quan tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến hoặc hình thức trực tiếp. Ngoài ra, hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp được xây dựng và vận hành trên môi trường trực tuyến, có giao diện thân thiện với người dùng, phù hợp với thực tiễn, dễ thực hiện trong việc kê khai, tiếp nhận, xử lý hồ sơ; bảo đảm vận hành liên tục, không bị gián đoạn.

Mẫu số 01. Đề nghị phân loại doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

       ..., ngày  tháng    năm       

ĐỀ NGHỊ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP

Kính gửi(1): ..............

 

  1. ĐĂNG KÝ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................................................................................

Chức danh: .......................................................................................................................

Tôi đại diện doanh nghiệp(2) ............................ , đăng ký phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ với các nội dung sau:

  1. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp:..............................................................................................................

Mã số doanh nghiệp(3):.......................................................................................................

Địa chỉ(4):............................................................................................................................

Điện thoại liên hệ:...............................................................................................................

Địa chỉ Email:........................................... Website (nếu có):...............................................

  1. Quy mô hoạt động doanh nghiệp (đánh dấu X vào ô thích hợp)

2.1. Doanh nghiệp không có chi nhánh/cơ sở chế biến gỗ : □

2.2. Doanh nghiệp có chi nhánh/cơ sở chế biến gỗ: □

Bảng kê chi nhánh/cơ sở chế biến gỗ thuộc doanh nghiệp:

TT

Tên chi nhánh/cơ sở chế biến gỗ

Địa chỉ (4)

Các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ chính

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

  1. CAM KẾT TUÂN THỦ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp cam kết đã tuân thủ đầy đủ những tiêu chí sau:

  1. Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày đăng ký phân loại đã tuân thủ quy định của pháp luật về chế độ báo cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP và lưu giữ hồ sơ gốc theo quy định của pháp luật: □
  2. Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày đăng ký phân loại không vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP: □
  3. Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày đăng ký phân loại không có tên trong danh sách công khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế: □

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung tại bản đề nghị đăng ký phân loại doanh nghiệp này.

Doanh nghiệp(2)............. đề nghị (1)..................... xem xét, phân loại doanh nghiệp./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:...

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP(5)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Tên Cơ quan tiếp nhận.

(2) Tên doanh nghiệp.

(3) Ghi theo mã số đăng ký của doanh nghiệp.

(4) Ghi rõ số nhà, ngách, hẻm, ngô, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi có trụ sở của doanh nghiệp.

(5) Người đại diện hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Trên đây là mẫu đề nghị phân loại doanh nghiệp đính kèm Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT. Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 16/04/2022 | Lượt tải: 8

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.