Phạt tới 140 triệu | Vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu

Quy định về kinh doanh xăng dầu – Chính phủ ban hành Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí có hiệu lực từ ngày 11 tháng 10 năm 2020, cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết các mức phạt hành chính qua bài viết ngay sau đây.

quy định về kinh doanh xăng dầu
Phạt tới 140 triệu | Vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu

1. Phạt đến 120 triệu đồng vi phạm giá bán và quy trình điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu

Tại Điều 21 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh xăng dầu:

STT PHẠT TIỀN HÀNH VI VI PHẠM BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
1 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định  
2 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng Tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

=>Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định khoản 2
3 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng Không thông báo hoặc không gửi quyết định về giá bán lẻ xăng dầu cho các đơn vị trong hệ thống phân phối xăng dầu trước thời điểm giá có hiệu lực thi hành khi điều chỉnh tăng, giảm giá bán lẻ xăng dầu  
4 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng Không thực hiện đúng quy định về trình tự điều chỉnh giá hoặc không thực hiện đúng quy định về thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu  

 2. Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu và mua, bán xăng dầu theo hệ thống phân phối 

Tại Điều 22 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh xăng dầu:

STT PHẠT TIỀN HÀNH VI VI PHẠM BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
1 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
 • Không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định
 • Gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối
 • Không gửi thông tin hệ thống phân phối xăng dầu cho bên giao đại lý hoặc bên nhượng quyền để đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định
 
2 Gấp 2 lần tiền phạt trên (1) Trường hợp là thương nhân đầu mối:

 • Không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định
 • Gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối
 
3 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng Đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi mua hoặc bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối, trừ trường hợp bán trực tiếp cho người tiêu dùng Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
4 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
 • Thương nhân phân phối xăng dầu có hành vi mua hoặc bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối, trừ trường hợp mua xăng dầu từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu khác và bán trực tiếp cho người tiêu dùng
 • Thương nhân đầu mối có hành vi bán xăng dầu cho đối tượng ngoài hệ thống phân phối của thương nhân, trừ trường hợp bán cho thương nhân đầu mối khác, thương nhân phân phối xăng dầu, đơn vị trực tiếp sản xuất và bán trực tiếp cho người tiêu dùng
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

 3. Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm giao, nhận đại lý kinh doanh xăng dầu

Tại Điều 23 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh xăng dầu:

STT PHẠT TIỀN HÀNH VI VI PHẠM BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
1 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
 • Ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho nhiều hơn số lượng bên giao đại lý là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối theo quy định;
 • Là đại lý kinh doanh xăng dầu mà không có hợp đồng đại lý xăng dầu theo quy định hoặc có hợp đồng đại lý xăng dầu nhưng đã hết hiệu lực

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

2 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng
 • Ký hợp đồng làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho nhiều hơn số lượng thương nhân đầu mối theo quy định
 • Ký hợp đồng đại lý xăng dầu với đại lý bán lẻ xăng dầu không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định
 • Giao đại lý xăng dầu mà không có hợp đồng đại lý xăng dầu theo quy định
 • Ký hợp đồng đại lý xăng dầu với thương nhân kinh doanh xăng dầu trong thời gian thương nhân kinh doanh xăng dầu đó đang là đại lý xăng dầu của thương nhân đầu mối khác hoặc thương nhân phân phối xăng dầu khác hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu khác.
3 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng
 • Ký hợp đồng đại lý xăng dầu với đại lý bán lẻ xăng dầu không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;
 • Giao đại lý xăng dầu mà không có hợp đồng đại lý xăng dầu theo quy định;
 • Ký hợp đồng làm đại lý xăng dầu cho thương nhân đầu mối khác hoặc làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho tổng đại lý kinh doanh xăng dầu khác;
 • Ký hợp đồng đại lý xăng dầu với thương nhân kinh doanh xăng dầu trong thời gian thương nhân kinh doanh xăng dầu đó đang là đại lý xăng dầu của thương nhân đầu mối khác hoặc thương nhân phân phối xăng dầu khác hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu khác.
4 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
 • Giao đại lý xăng dầu mà không có hợp đồng đại lý xăng dầu theo quy định;
 • Ký hợp đồng đại lý xăng dầu với thương nhân kinh doanh xăng dầu trong thời gian thương nhân kinh doanh xăng dầu đó đang là đại lý xăng dầu của thương nhân đầu mối khác hoặc thương nhân phân phối xăng dầu khác hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu khác;
 • Ký hợp đồng đại lý xăng dầu với thương nhân không đủ điều kiện làm đại lý xăng dầu theo quy định.

 4. Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm ký hợp đồng mua bán xăng dầu, hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu

Tại Điều 24 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh xăng dầu:

STT PHẠT TIỀN HÀNH VI VI PHẠM BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
1 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
 • Ký hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu với nhiều hơn số lượng thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu theo quy định;
 •  Ký hợp đồng làm đại lý cho tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối.

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

2 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng
 • Mua xăng dầu từ thương nhân đầu mối hoặc công ty con được ủy quyền của thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu khác mà không có hợp đồng mua bán xăng dầu theo quy định;
 • Ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu không đủ điều kiện theo quy định.
3 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
 • Ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu khi thương nhân này đang thuộc hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối khác;
 • Bán xăng dầu cho thương nhân phân phối xăng dầu không đủ điều kiện theo quy định hoặc không có hợp đồng mua bán xăng dầu theo quy định.

 5. Phạt đến 40 triệu đồng vi phạm chuyển tải, sang mạn xăng dầu

Tại Điều 25 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh xăng dầu::

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi chuyển tải, sang mạn xăng dầu không đúng vị trí quy định hoặc chuyển tải, sang mạn xăng dầu từ tàu lớn hoặc phương tiện vận tải khác mà cảng Việt Nam không có khả năng tiếp nhận trực tiếp không đúng quy định của cơ quan cảng vụ.

6. Phạt đến 140 triệu đồng vi phạm kinh doanh dịch vụ xăng dầu

Tại Điều 26 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh xăng dầu:

STT PHẠT TIỀN HÀNH VI VI PHẠM BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
1 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng Vận chuyển xăng dầu nhưng cửa nhập, tay van xả hoặc nắp chụp họng xả của bồn xe chứa xăng dầu không có niêm phong kẹp chì theo quy định hoặc không đúng kẹp chì, không đúng niêm phong như biên bản giao nhận xăng dầu ban đầu.  
2 100.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng Đối tượng vi phạm là thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu  
– Ký hợp đồng cho thuê kho với tổng dung tích vượt quá tổng dung tích thực tế của kho; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
– Không trang bị các thiết bị để kiểm tra, giám sát phương tiện vận tải xăng dầu hoặc có trang bị thiết bị để kiểm tra, giám sát phương tiện vận tải xăng dầu nhưng không hoạt động hoặc không phát huy tác dụng.  

7. Phạt đến 140 triệu đồng vi phạm sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu

Tại Điều 27 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh xăng dầu:

STT PHẠT TIỀN HÀNH VI VI PHẠM BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
1 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng Thương nhân sản xuất xăng dầu xuất khẩu xăng dầu không phải do mình sản xuất hoặc gia công xuất khẩu
 • Phạt  bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
2 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng Tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu khi không có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi
 • Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu đối với hành vi vi phạm
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
3 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng a) Nhập khẩu xăng dầu thấp hơn hạn mức tối thiểu về số lượng, chủng loại được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân giao hằng năm;

b) Nhập khẩu xăng dầu không đúng tiến độ theo quý hoặc theo văn bản quy định tiến độ nhập khẩu cụ thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm pha chế xăng dầu

Tại Điều 28 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh xăng dầu:

STT PHẠT TIỀN HÀNH VI VI PHẠM BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

1

40.000 000 đồng đến 60.000.000 đồng – Thương nhân đầu mối thực hiện pha chế xăng dầu nhưng không đăng ký cơ sở pha chế theo quy định;

– Thực hiện pha chế xăng dầu tại địa điểm không phải nơi sản xuất, xưởng pha chế hoặc kho xăng dầu phục vụ cho nhu cầu nội địa của thương nhân đầu mối.

 

 
2 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thực hiện pha chế các sản phẩm xăng dầu không có phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định.
 • Phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm
 • Đình chỉ hoạt động pha chế xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm
3 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng Pha chế xăng dầu khi không phải là thương nhân đầu mối
 • Phạt bổ sung:

+ Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm

+ Tịch thu phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm

 

9. Phạt đến 80 triệu đồng vi phạm việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm, thực hiện lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống

Tại Điều 29 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh xăng dầu:

STT PHẠT TIỀN HÀNH VI VI PHẠM
1 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng Không xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng xăng dầu theo quy định
2 Gấp 2 lần mức phạt tiền trên (1) Vi phạm quy định trên (1) trong trường hợp thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thực hiện hành vi vi phạm hành chính
3 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng Không xây dựng hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm theo quy định, trừ trường hợp thuê dịch vụ thử nghiệm

4

 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu không thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

10. Phạt đến 140 triệu đồng vi phạm dự trữ xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu

Tại Điều 30 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh xăng dầu:

– Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với thương nhân sản xuất xăng dầu không duy trì mức dự trữ nguyên liệu sản xuất xăng dầu hoặc duy trì mức dự trữ nguyên liệu sản xuất xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

– Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với thương nhân đầu mối không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

11. Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm quy định về vận chuyển, mua bán, trao đổi xăng dầu qua biên giới

Tại Điều 31 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh xăng dầu:

STT PHẠT TIỀN HÀNH VI VI PHẠM BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
1 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm dưới 10.000.000 đồng Phạt bổ sung:

 • Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định
 • Tịch thu phương tiện được sử dụng để vận chuyển xăng dầu qua biên giới trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên

 

 

 

 

 

2 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng Trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng
3 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng Trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng
 4 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng Trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng
5 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng
6 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng Vi phạm tại mục (1) phía trên trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 100.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Điều 32. Hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu nhập lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Áp dụng các quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xử phạt hành vi kinh doanh xăng dầu nhập lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

12. Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm quy định về quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới và trên các vùng biển

Tại Điều 33 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh xăng dầu:

STT PHẠT TIỀN HÀNH VI VI PHẠM BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
1 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 1 trong các hành vi vi phạm sau đây trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm dưới 10.000.000 đồng:

a) Vận chuyển xăng dầu vào khu vực biên giới không đúng quy định;

b) Buôn bán, trao đổi, sang mạn xăng dầu trên biển với tàu thuyền, phương tiện của nước ngoài.

 

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định
2 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

 

Vi phạm mục (1) phía trên Điều này trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng. Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định
 – Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện đúng quy định về thời gian bán xăng dầu tại khu vực biên giới;

b) Không thực hiện đúng quy định về phương thức, định mức bán lẻ xăng dầu cho phương tiện vãng lai nước ngoài.

 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b
3 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng Vi phạm mục (1) phía trên Điều này trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng

 

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định
 – Không thực hiện đúng quy định về cung ứng xăng dầu khi cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới  
4 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng Vi phạm mục (1) phía trên Điều này trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định
5 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng Vi phạm mục (1) phía trên Điều này trong trường hợp hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định
6 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng Vi phạm mục (1) phía trên Điều này trong trường hợp hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 100.000.000 đồng trở lên. – Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định

– Tịch thu phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính

13. Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm quy định về biển hiệu 

Tại Điều 34 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh xăng dầu quy định về kinh doanh xăng dầu:

STT PHẠT TIỀN HÀNH VI VI PHẠM
1 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng Không ghi tên hoặc ghi không đúng tên thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu cung cấp xăng dầu trên biển hiệu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu
2 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng Thương nhân phân phối xăng dầu có hành vi không quy định thống nhất việc ghi tên thương nhân phân phối xăng dầu trên biển hiệu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình
 3 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng Thương nhân đầu mối có hành vi không quy định thống nhất việc ghi tên thương nhân đầu mối trên biển hiệu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình.
Hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng (logo), chỉ dẫn thương mại bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

14. Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm quy định về bán lẻ xăng dầu 

Tại Điều 35 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh xăng dầu:

STT PHẠT TIỀN HÀNH VI VI PHẠM BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
1 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng Không ghi hoặc không ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng theo quy định  
2 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác trừ thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang (quốc phòng, công an) thuộc địa bàn miền núi, vùng cao theo quy định của pháp luật được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu với quy mô, trang thiết bị phù hợp với điều kiện kinh doanh xăng dầu ở khu vực đó.

 

Xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định

3 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng không đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.  
4 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng Giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định

Không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định

Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định

 

 
5 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng Bán xăng dầu qua các trụ bơm xăng dầu tự động hoặc cột bơm di động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, trừ trường hợp quy Mục (2) Điều này Xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định

TẢI VỀ | Nghị định số 99/2020/NĐ-CP

THAM KHẢO: Hơn 60 Khoá học kế toán Online 1 Kèm 1

Trên đây Kế toán Việt Hưng muốn cập nhật Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí thay thế Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ trước đó với sự điều chỉnh mức phạt cao tới 140 triệu đồng. 

 

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0912.929.959
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939
Yêu cầu tư vấn