Chuyên mục: Các chuẩn mực kế toán quốc tế

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế là một bộ quy tắc kế toán cho báo cáo tài chính của các công ty đại chúng nhằm làm cho báo cáo tài chính của họ nhất quán, minh bạch và dễ so sánh trên toàn thế giới.

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...