Công văn 1604/TCT-KK 2022 triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

[featured_image]

Công văn 1604/TCT-KK 2022 triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng ngay.

Công văn 1604/TCT-KK

Nội dung Công văn 1604/TCT-KK
Nội dung Công văn 1604/TCT-KK

1. Phạm vi triển khai: Người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng điện tử đến cơ quan thuế qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế (sau đây gọi là Thông tư số 105/2020/TT-BTC).

2. Thời gian triển khai: Bắt đầu từ ngày 18/05/2022.

Còn rất nhiều các nội dung quan trọng liên quan đến nghiệp vụ kế toán mà bạn cần quan tâm đó! Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 24/05/2022 | Lượt tải: 3

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.