Mẫu Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình mới nhất

[featured_image]

Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình là một tài liệu quan trọng trong quản lý xây dựng, được sử dụng để ghi nhận và xác nhận khối lượng công việc đã hoàn thành trong một giai đoạn nhất định của dự án xây dựng. Tài liệu này thường được lập sau khi hoàn thành một phần việc hoặc toàn bộ dự án, và nó phản ánh sự đồng thuận giữa các bên liên quan về khối lượng công việc đã thực hiện.

Quy định về Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình áp dụng như sau:

1. Thông tin cơ bản:

   - Biên bản phải ghi rõ thông tin về dự án, hạng mục công trình được nghiệm thu, và thông tin về các bên liên quan như chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát, v.v.

2. Chi tiết khối lượng công việc:

   - Mô tả chi tiết về các công tác và khối lượng công việc đã hoàn thành, thường được đối chiếu với hồ sơ thiết kế, dự toán và hợp đồng xây dựng.

3. Quy trình nghiệm thu:

   - Ghi chép về quy trình kiểm tra khối lượng công việc, bao gồm việc kiểm tra tính đúng đắn và chất lượng của công việc đã thực hiện.

4. Kết quả nghiệm thu:

   - Phản ánh kết quả của quá trình kiểm tra, bao gồm các vấn đề cần được điều chỉnh hoặc phê duyệt.

5. Chữ ký xác nhận:

   - Biên bản cần có chữ ký của đại diện chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị giám sát công trình để xác nhận việc nghiệm thu.

6. Xử lý vấn đề phát sinh:

   - Nếu có khối lượng công việc không đạt yêu cầu, biên bản cần ghi rõ các biện pháp khắc phục và thời hạn thực hiện.

Quy định pháp lý:

- Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật về xây dựng và nghiệm thu công trình, bao gồm các văn bản pháp luật liên quan và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng áp dụng.

- Biên bản nghiệm thu là cơ sở pháp lý quan trọng để thanh toán tiền và quyết toán dự án, cũng như là bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp về sau.

- Việc nghiệm thu cần được thực hiện một cách minh bạch, khách quan và đúng quy trình.

Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình giúp đảm bảo rằng mọi công việc được thực hiện đều tuân theo kế hoạch đã được duyệt, và là bước cần thiết để đưa công trình vào sử dụng hoặc tiếp tục thực hiện các hạng mục tiếp theo của dự án.

Cập nhật: 13/03/2024 | Lượt tải: 11404

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *