[ĐIỂM MỚI] Công tác đánh giá chất lượng cán bộ công chức viên chức

Chính phủ ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chính thức hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020. Cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu điểm mới đáng chú ý ngay sau đây.

đánh giá chất lượng cán bộ công chức
[ĐIỂM MỚI] Công tác đánh giá chất lượng cán bộ công chức viên chức

1. Điều kiện đánh giá chất lượng cán bộ công chức

– Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

– Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

– Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

 • Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 • Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

– Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

2. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức

– Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.

-> hiện nay không đề cập đến không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ

– Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

-> hiện nay chỉ quy định tiến hành trong tháng 12 hàng năm

-> hiện nay đang quy định là trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm

– Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định tại Nghị định này.

Cán cứ khoản 1 và khoản 2 Điều này và đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thống nhất với cấp ủy cùng cấp về việc kết hợp tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp loại trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

-> bổ sung trường hợp nếu vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản 

3. Mẫu phiếu đánh giá chất lượng cán bộ công chức viên chức mới nhất

Mẫu số 1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC
Năm………..

Họ và tên: ………………………………………………………………………………..

Chức vụ, chức danh: …………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

 1. Chính trị tư tưởng:

…………………………………………………………………………………………..

 1. Đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………………………………….

 1. Tác phong, lề lối làm việc:

………………………………………………………………………………………….

 1. Ý thức tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………………………………………….

 1. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

………………………………………………………………………………………….

 1. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

………………………………………………………………………………………….

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

 1. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

………………………………………………………………………………………….

 1. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

………………………………………………………………………………………….

 1. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

………………………………………………………………………………………….

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

 1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

 1. Tự xếp loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm; không hoàn thành nhiệm vụ).

 

….., ngày…. tháng…. năm…..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho người đứng đầu đơn vị cấu thành (nếu có))

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

 ……., ngày ….tháng….năm……
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

 1. Nhân xét ưu, khuyết điểm:

………………………………………………………………………………………….

 1. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

 1. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

 

…., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ
Năm………….

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………….

Chức vụ, chức danh: …………………………………………………………………………

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: ……………………………………………………..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

 1. Chính trị tư tưởng:

……………………………………………………………………………………………………….

 1. Đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………………………………………………

 1. Tác phong, lề lối làm việc:

………………………………………………………………………………………………………

 1. Ý thức tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………………………………………………………

 1. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

……………………………………………………………………………………………………….

– Năng lực lãnh đạo, quản lý:

……………………………………………………………………………………………………….

– Năng lực tập hợp, đoàn kết

……………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

 1. Tự nhận xét ưu, nhược điểm:

……………………………………………………………………………………………………….

 1. Tự xếp loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

 

….., ngày….tháng….năm ….

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

 III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

 1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 1. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

 1. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

…., ngày ….tháng….năm…..

ĐẠI ĐIỆN CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm………..

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………….

Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………

I – KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

 1. Chính trị tư tưởng:

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Tác phong, lề lối làm việc:

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Ý thức tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

…………………………………………………………………………………………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

 1. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

…………………………………………………………………………………………………..

II – TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

 1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Tự xếp loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………..

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

 

……, ngày ….tháng….năm …..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

 III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

.., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

 1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………..

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

 

…., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

TẢI VỀ Nghị định 90/2020/NĐ-CP đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

THAM KHẢO: Các Khoá học kế toán Online với Giáo viên riêng trực tiếp

Trên đây là công tác đánh giá chất lượng cán bộ công chức viên chức mà Kế toán Việt Hưng muốn chia sẻ mong rằng sẽ hữu ích với bạn xem – Nếu các bạn có thắc mắc nào liên quan đến khoá học kế toán Online 1 kèm 1 liên hệ ngay chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn chuyên môn tham gia HỌC THỬ trước khi đăng ký học CAM KẾT KHÔNG HIỆU QUẢ HOÀN HỌC PHÍ!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...